هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سلبرکس - Celebrex - داروهاي مسکن ،ضد تب ها

تعداد بازدید : 62961
اطلاعات دارویی

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو براي درمان آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت (تخفيف علائم و نشانهها) بكارميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك ضـد التهاب غيراسـتروئيدي بوده و داراي اثرات ضد التهاب، ضد درد، ضد تب ميباشد. ايـن دارو بـا مهـار آنـزيم سيكلواكـسيژناز COX-II) 2) موجب كاهش توليد پيشساز پروستاگلاندينها ميشود.

فارماكوكينتيك:

جـذب گوارشـي دارو سـريع و نيمـه عمر آن 11 ساعت اسـت . متابوليـسم دارو ع مدتاًكبـدي و دفع آن از طريق مدفوع (57%) و ادرار (37%) ميباشد.

موارد منـع مـصرف :

درصـورت سـابقه يـا ابـتلا بـه بيماريهاي آلرژيك، آنافيلاكـسي، آنژيـوادم، پوليـپ هـاي بيني، حساسيت به اسپيرين و دارو هاي شبه اسپيريني يـا داروهاي سـولفوناميدي و سـابقه برونكواسپاسـم ناشـي از اسپيرين نبايد از اين فرآورده استفاده كرد.

هشدارها :

1- در صورت ابـتلاي بيمـار بـه آسـم، سـابقه زخـم يـا خونريزي گوارشي و براي افراد سـيگاري، وجـود نارسـايي كليوي و كبدي، اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود.

2- به دليل احتمال احتباس مايعات، در بيمـاران مبـتلا به نارسا يي احتقاني قلب، ادم و فشارخون بالا، كـم كـاري قلبي و اعتياد به الكل، ايـن دارو بايـد بـا احتيـاط فـراوان استفاده شود.

3- درصورت كاهش حجم مـايع خـارج سـلولي، قبـل از شروع مصرف دارو بيمـار بايـد بـه ميـزان كـافي مايعـات دريافت كند.

عوارض جانبي :

ادم، بثورات پوسـتي، عفونـت قـسمت فوقاني دستگاه تنفس و برونشيت، التهاب و خـونريزي در دستگاه گوارش، تاكيكاردي، علائم شبه انفلوآنزا و افزايش وزن از عوارض جانبي مهم اين فرآورده ميباشند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا مهاركنندههاي آنزيم مبدل انژيوتانسين، اثر پـائين آورنـده فشارخون اي ن دارو ها را كاهش و خطر نارسايي كليـوي را افزايش مي دهد. مصرف آنتي اسيدها همـراه بـا ايـن دارو ، جذب گوارشي آن را كاهش مـي دهـد . مـصرف آسـپيرين همراه با ايـن دارو عـوارض گوارشـي را تـشديد مـي كنـد.داروهــاي ضــدالتهاب غيراســتروئيدي اثــر داروهــاي مدرتيازيـدي و فورزمايـد را كــاهش و احتمـال نارســايي كليوي را افزايش مي دهند. مصرف اين دارو با ليتيم باعث افزايش غلظت ليتيم به ميزان 17% ميشود.

نكات قابل توصيه:

1- از آنجائي كه اين دارو باعث وخيم ترشدن كم خـوني ميشود، آزمايشات هماتوكريت و هموگلوبين در بيمـاران تحت درمان توصيه ميشود.

2- قطع مصرف دارو بايد به طور تدريجي صورت گيرد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بــراي آرتريــت روماتوئيــد، 100-200 ميليگرم دوبار در روز مصرف شـود . بـراي اسـتئوآرتريت، 200 ميليگرم يك بار در روز يا 100 ميليگـرم دوبـار در روز مصرف ميشود.

اشكال دارويي:

Capsule

 

کلمات کلیدی

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد