کانال تلگرام پورتال پادرا

خروجی گرفتن ازدیتابیس mysql و تبدیل آن به فایل اکسل با استفاده از php

خروجی گرفتن ازدیتابیس mysql و تبدیل آن به فایل اکسل با استفاده از php - پی اچ پی(php)


تاریخ : یکشنبه,۱۹ دی ۱۳۹۵ تعداد بازدید :732

کدی که قرار است شرح داده شود یکی از کدهایی می باشد که در نوشتن نرم افزارهای تحت وب مورد استفاده قرار می گیرد که به کمک توسعه دهندگان وب می آید.

$DB_Server = "localhost"; // MySQL Server
$DB_Username = "root"; // MySQL Username
$DB_Password = ""; // MySQL Password
$DB_DBName = "shop"; // MySQL Database Name
$DB_TBLName = "products"; // MySQL Table Name
$xls_filename = "export_".date("Y-m-d").".xls"; // Define Excel (.xls) file name

$sql = "Select * from $DB_TBLName";

$Connect = @mysql_connect($DB_Server, $DB_Username, $DB_Password) or die("Failed to connect to MySQL:
" . mysql_error() . "
" . mysql_errno());
// Select database
$Db = @mysql_select_db($DB_DBName, $Connect) or die("Failed to select database:
" . mysql_error(). "
" . mysql_errno());
// Execute query
$result = @mysql_query($sql,$Connect) or die("Failed to execute query:
" . mysql_error(). "
" . mysql_errno());

// Header info settings
header("Content-Type: application/xls");
header("Content-Disposition: attachment; filename=$xls_filename");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); 
mysql_query("SET NAMES utf8_persian_ci");

/***** Start of Formatting for Excel *****/
// Define separator (defines columns in excel & tabs in word)
$sep = " "; // tabbed character

// Start of printing column names as names of MySQL fields
for ($i = 0; $i<mysql_num_fields($result); $i++) {
echo mysql_field_name($result, $i) . " ";
}
print(" ");
// End of printing column names

// Start while loop to get data
while($row = mysql_fetch_row($result))
{
$schema_insert = "";
for($j=0; $j<mysql_num_fields($result); $j++)
{
if(!isset($row[$j])) {
$schema_insert .= "NULL".$sep;
}
elseif ($row[$j] != "") {
$schema_insert .= "$row[$j]".$sep;
}
else {
$schema_insert .= "".$sep;
}
}
$schema_insert = str_replace($sep."$", "", $schema_insert);
$schema_insert = preg_replace("/ | | | /", " ", $schema_insert);
$schema_insert .= " ";
print(trim($schema_insert));
print " ";
}
?>

در کد بالا ابتدا اتصال به پایگاه داده را تغییر داده جدول مورد نظر را از پایگاه داده را مشخص نمایید.توسط متغیر connect به پایگاه داده متصل می شوید.در قسمت بعد header را جوری تنظیم می نماییم تا نام فایل و خروجی فایل که اکسل می باشد مشخص شود.بعد از آن رکوردها را یکی یکی از پیگاه داده خوانده و در خروجی فایل می نویسد.


منبع: یونیک وب

برچسب ها :

این مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه
در ارتباط با همین مطلب بخوانید