هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پني سيلين 6.3.3(3.3.6 PENICILLIN)

تعداد بازدید : 1128

مــوارد مــصرف:

ايـن دارو در درمـان عفونـتهــاي باكتريايي حساس به پنيسيلين مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين فرآورده حاوي سه مشتق پني سيلين ميباشد. پني سيلين G پتاسيم با شروع اثر نسبتاً سـريع، پنيسيلين G پروكائين با شـروع اثـر متوسـط (حـدود 4 ساعت) و پني سيلين G بنزاتين با شروع اثر كنـد (حـدود 24 ساعت).

موارد منع مصرف :

اين دارو درصورت وجـود سـابقه آلرژي به پنيسيلينها ، نبايد مصرف شود. هشدارها: اين دارو در بيماران مبتلا به عيـب كاركليـه وسـابقه بيمـاريهـاي گوارشـي بـويژه كوليـت ناشـي از آنتيبيوتيك بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

واكنش هاي حـساسيتي شـامل كهيـر، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچار حساسيت مفرط مـي شـوند، بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان پنـي سـيلين G پتاسيم با دارو هاي مهاركننده آنزيم مبـدل آنژيوتانـسين، داروهاي مـدر نگهدارنـده پتاسـيم و مكمـل هـا ي حـاوي پتاسيم ممكن است موجب افزايش غلظت خوني پتاسـيم شود. مصرف همزمان پني سيلينها با متوتركـسات منجـر به كاهش كليرانس متوتركسات و درنتيجـه مـسوميت بـا اين دارو ميشود.

نكات قابل توصيه:

1 -دربيماران مبتلا به عيب كار كليـه بـه كـاهش مقـدار مصرف دارو نيازي نيست، مگراينكه عيب كار كليه شـديد باشد.

2 -ايــن دارو بــصورت تزريــق عميــق عــضلاني مــصرف ميشود.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در عفونت هاي شديد وحاد، محتـواي يـك ويال از راه عضلاني تزريق ميشود. در عفونت هـا ي مـزمن داراي عواقب، هر 4 يا 5 روز يكبار، محتواي يـك ويـال از راه عضلاني تزريق ميشود.

كودكان: مقدار مـصرف ايـن دارو در كودكـان بـا سـن بيـشتر از 5 سـال معـادل 000،200،1-300،000 واحـد ميباشد.

اشكال دارويي :

Benzathine: Injection For Powder

Potassium + IU 000,600 G Penicillin

Procaine + IU 000,300 G Penicillin

IU 000,300 G Penicillin

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد