هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آ سی آ -ACA

تعداد بازدید : 1585

موارد مصرف :

تركيـب اسـتامينوفن و اسـيد اسـتيل ساليسيليك براي تسكين درد هاي خفيف تا متوسط ناشي از سردرد هاي ميگرني و كاهش تب بكار مـي رود. كـافئين موجود در اين فرآورده از بروز گيجي و عوارض ثانويـه آن در سرماخوردگي جلوگيري ميكند.

مكانيسم اثر :

كافئين محرك خفيـف دسـتگاه عـصبي مركزي است و عروق خوني مغزي را تنگ ميكنـد و ايـن اثر ممكن است به رفع سردرد كمك نمايد . اثرات ضـددرد و ضد التهاب اين دارو نيز مربوط بـه اسـتامينوفن و اسـيد استيل ساليسيليك مـي باشـد كـه از طريـق مهـار آنـزيم سيكلواكسيژناز اعمال ميگردد.

فارماكوكينتيك:

كـافئين بخـوب ي از مجـراي گوارشـي جذب ميشود، اتصال آن بـه پـروتئين هـا ي پلاسـما كـم است. متابوليـسم آن كبـدي بـوده و نيمـه عمـر آن 3-4 ساعت است. استامينوفن و اسيداسـتيل ساليـسيليك نيـز بخوبي از دستگاه گوارش جـذب ميگردنـد . جـذب اسـيد استيل ساليسيليك بـه زمـان تخليـه معـده و pH معـده بستگي دارد . نيمه عمر آن در حدود 15-20 دقيقه اسـت و متابوليسم هر دو دارو كبدي است . استامينوفن به ميزان بسيار ناچيز و آسپيرين به ميزان بسيار زياد بـه پـروتئين پلاسما پيوند مي يابند. اوج غلظت پلاسمايي اسيد اسـتيل ساليسيليك 1-2 ساعت و استامينوفن 0/5-2 ساعت پس از مصرف ميباشد. هر سـه تركيـب از طريـق كليـه دفـع ميشوند.

موارد منـع مـصرف :

ايـن دارو بـه واسـطه داشـتن اسيداستيل ساليسيليك درصورت احتمال بروز خونريزي، در بيمـاري همـوفيلي، انژيـوادم، آنافيلاكـسي يـا وجـود واكنشهاي آلرژيك شديد به اسيداستيل ساليـسيليك يـا ساير NSAIDها و اولـسر هـا ي خـونر يزي دهنـده نبايـد مصرف گردد.

هشدارها :

1- مصرف تركيب استامينوفن و اسيداستيل ساليسيليك در كودكان مورد بحث است وبسياري از پزشـكان مـصرف ايــن فــرآورده را در كودكــان كمتــر از 12 ســال توصــيه نميكنند.

2- استفاده بيش از حد دارو ممكـن اسـت خطـر نكـروز كبدي را افزايش دهد.

3- استامينوفن د ر موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

4- الكلسيم فعال، بيماري كبد و هپاتيت ويروسي.

5- اسيداستيل ساليسيليك در موارد زير بايد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود.

6- آسم، آلرژي و پوليـپ بينـي بـه علـت حـساسيت بـه آسپيرين، قرحه گوارشي و گاستريت.

عوارض جـانبي :

تحريـك معـده، سـوزش سـر دل يـا ســوءهاضــمه، تهــوع، اســتفراغ و درد معــده از عــوارض اسيداستيل ساليسيليك ميباشند . مصرف طولاني مدت با مقادير زياد دارو موجب عوارض كليوي ميشود.

تداخلهاي دارويي :

بامـصرف همزمـان اسيداسـتيل ساليسيليك و استامينوفن احتمال بروز نفروپـاتي بيـشتر ميشود. مصرف همزمان گل وكوكورتيكوئيدها ميزان غلظت پلاسمايي اسيداستيل ساليـسيليك راكـاهش مـي دهـد و احتمال ايجاد خيز را با اين دارو افزايش مي دهد. داروهاي سمي براي عصب هشتم شـنواي ي ميتواننـد اثـرات سـمي اسيداستيل ساليسيليك را برروي عـصب افـزايش دهنـد . مصرف همزمان استامينوفن با دارو هاي ال قاكننده آنزيمـي و همچنين دارو هاي سمي بـراي كبـد مـي توانـ د سـميت كبدي آن را افزايش دهد . مصرف همزمان كافئين با ساير داروهاي محرك دستگاه عصبي مركزي ممكن است منجر بــه تحريــك بــيش از حــد CNS و بــروز عــصبانيت، تحريكپذيري يا كم خوابي گردد . كافئين مـي توانـد دفـع ادراري ليتيم را افزايش دهد بنابراين برغلظت درمـاني آن اثر ميگذارد.مصرف همزمـان مهاركننـده هـاي مونـوآمين اكسيداز ميتواند اثرات مقلد سمپاتيك كافئين را افـزايش داده ومنجر به بروز آريتمي خطرناك قلبـي و يـا افـزايش شديد فشارخون گردد. 

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو دركودكاني كه نـشا نه هـاي انفلـوآنزا يـا آبلـه مرغان دارند، نبايد بدون مشورت با پزشك تجويز شود.

2- براي كاهش عـوارض باغـذا و همـراه يـك ليـوان آب مصرف گردد.

3- در صورتيكه عوارض بيماري وياتب طي 3 روز كاهش نيافت، بايد به پزشك مراجعه گردد.

4- پنج روز قبل از جراحي ازمـصرف آن بايـد خـودداري گردد.

5- اين تركيب نبايد بيش از مقدار توصـيه شـده مـصرف شود. (به علت احتمال بروز آسيب كبدي بـا اسـتامينوفن يا مسموميت مجراي گوارش با اسيداستيل ساليـسيليك )، مگر اينكه با پزشك مشورت گردد . در كودكان حـداكثر 5 نوبت در روز از اين تركيب ميتوان استفاده نمود.

6- مراجعه منظم به پزشك در صـورت نيـاز بـه مـصرف طولاني مدت دارو با مقادير زياد، ضروري است.

7- ازمصرف فرآورده حاوي الكل، يـا سـاير فـرآورده هـا ي حــاوي اســتامينوفن يــا اسيداســتيل ساليــسيليك بايــد خودداري نمود.

8- بدون مشورت با پزشك، نبايـد از ايـن تركيـب بـراي درمان بيماري هاي روماتيسمي يا التهابي شديد يـا مـزمن استفاده نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

يك قرص هر 3 ساعت مـصرف مـي شـود.حداكثر مقدارمصرف در بزرگـسالان هـشت قـرص در روز است. كودكان: زير 3 سال بانظر پزشك تجـويز مـي گـردد . از سنين 2 تا 12 سال از يك سوم تـا يـك قـرص هـر 4-6 ساعت مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: Acetaminophen 162.5 mg + A.S.A

325 mg + Caffeine 32.5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد