هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

استامینوفن - ACETAMINOPHEN

تعداد بازدید : 14033

مصرف در بارداری : ایمن

موارد مصرف :

استامينوفن در تسكين درد هاي ملايم تامتوسط و به عنوان ضدتب بكار ميرود.

مكانيــسم اثــر :

ايــن دارو بامهــار ســاخته شــدن پروستاگلاندينها موجب كاهش تب و كاهش شـدت درد ميگردد.

فارماكوكينتيــك:

جــذب اســتامينوفن ازراه خــوراكي سريع و كامل و از راه ركتال متغير ميباشد. بطور وسيعي (90-?%) در كبـــد متـــابوليزه شـــده و دفـــع دارو و متابوليتهاي آن عمدتاًاز راه ادرار صورت مي گيـرد . نيمـه عمر دارو 1-4 ساعت وزمان لازم براي رسيدن به ا وج اثـر 1-3 ساعت ميباشد.

هشدارها:

1- در بيماران ديابتي، احتمال مثبت شدن كـاذب تـست قندخون وجود دارد.

2- ازمـصرف ساليـسيلاتهـا يـا سـاير ضـدالتهابهـاي غيراستروئيدي همراه با استامينوفن بيش از چندروز بايـد خودداري شود.

3- درموارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود الكليسم فعال، بيماري كبد و هپاتيت ويروسي عوارض جـانبي : بثـورات پوسـتي، درماتيـت آلرژيـك، اختلالات خوني و پانكراتيت حاد از عوارض جانبي پس از مصرف طولاني ميباشد. صدمات كبدي متعاقـب مـصرف بيش ازحد آن ايجاد ميگردد. مصرف طولاني مدت با مقادير زيـاد دارو موجـب عـوارض كليوي ميشود.

تداخلهاي دارويي :

كلستيرامين جـذب اسـتامينوفن راكاهش و متوكلوپراميد موجب تسريع جذب آن ميشود. مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا سـاير داروهـاي ضـددرد و ضدالتهاب غيراستروئيدي ممكن است عـوارض كليـوي را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- مـصرف بـيش از 5 نوبـت در روز دركودكـان توصـيه نميشود، مگر اينكه طبق دستور پزشك باشـد . همچنـين مــصرف طــولاني دارو در كودكــان و بزرگــسالان غيــر از مواردي كه پزشك توجيه كرده باشد، توصيه نميگردد.

2- به دليل احتمال بروز آسيب كبدي ياكليوي، اين دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

مقدار مصرف :

قرص، محلول خوراكي، سوسپانسيون

بزرگسالان:

بـه عنـوان ضـددرد وضـدتب، 325-500 ميليگرم هـر 3 سـاعت يـا 325-650 ميلـي گـرم هـر 4 ساعت تازمان وجود علائم مصرف ميشود.

كودكان:

به عنوان ضددرد وضدتب در كودكان با سن تا 3 مــاه، 40 ميلــيگــرم هــر 4 ســاعت، 4-12 مــاه، 80 ميليگرم هر 4 ساعت، 1-2 سال، 120 ميلـي گـرم هـر 4 ساعت، 2-4 سال، 160 ميليگرم هر 4 ساعت، 4-6 سال، 240 ميليگرم هر 4 ساعت، (تا زمان موجود علائم )، 6-9 سال 320 ميليگرم هر 4 ساعت (تازمـان وجـود علائـم ). 9-11 سال 320-400 ميليگـرم هـر 4 سـاعت (تازمـان وجودعلائم) و 11-12 سال 320-480 ميلـي گـرم هـر 4 ساعت (تازمان وجود علائم) مصرف ميشود.

شياف

بزرگسالان:

بـه عنـوان ضـددرد وضـدتب، 325-500 ميليگرم هـر 3 سـاعت يـا 325-650 ميلـي گـرم هـر 4 ساعت (تازمان وجود علائم) استعمال ميشود.

كودكان:

به عنوان ضـددرد وضـدتب در كودكـان تـا 2 سال، مقدارمصرف توسط پزشك، تعيين مـي شـود . بـراي كودكان با سن بالاتر، مقدار مـصرف مـشابه مقدارمـصرف ساير اشكال دارويي اين دارو است.

اشكال دارويي :

Pediatric Drops: 100 mg/ml

Oral Solution: 120 mg/5 ml

Pediatric Suppository: 125 mg

Oral Suspension: 120 mg / 5 ml

Suppository: 325 mg

Tablet: 325 mg, 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد