هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

استازولاميد - ACETAZOLAMIDE

تعداد بازدید : 1748

رده بارداری : C

موارد مصرف :

استازولاميد در درمان گلوكوم ثانويه و زاويه باز و همچنين بـه منظـور كـاهش فـشارداخل كـره چشم قبل از جراحي گلوكوم مصرف ميشود. اين دارو در درمان و كنترل حملات تشنجي غا يـب (صـرع كوچـك )، حملات تونيك – كلونيك (صرع بزرگ )، حملات تشنجي نــسبي ســاده و ميوكلونيــك همــراه بــا ســاير دارو هــاي ضدتشنج بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو مهاركننده آنزيم ان يدراز كربنيك است. احتمال دارد تجمع دي اكسيدكربن در مغز (بواسطه مهار آنزيم انيدرازكربنيك ) مسئول اثر ضدصرعي اين دارو باشد. اين دارو با كاهش توليد مايع زلاليـه، فـشار داخـل كره چشم را ميكاهد.

فارماكوكينتيك:

جذب خوراكي اين دارو كامل است و بصورت تغيير نيافته از طريق كليه ها دفع ميشـود . پيونـد دارو به پروتئين بسيار زياد است . نيمه عمـر دارو 10-15 ساعت است . زمان شروع اثر دارو به عنوان كاهنـده فـشار داخل كـره چـشم از راه خـوراكي 1/5-2 سـاعت و از راه وريدي 2 دقيقه است.

هشدارها :

1- اين د ارو معمولاًبراي مدت طولاني تجويز ن ميشود. در غير اينـصورت شـمارش عناصـر خـوني و كنتـرل غلظـت الكتروليتهاي پلاسما بايد انجام شود.

2- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود.

3- نارسـايي غـده آدرنـال (بيمـاري آديـسون)، اسـيدوز هيپركالميك، كاهش پتاسيم و سـديم خـون و اخـتلالات الكتروليتي، بيماري كبد، نارسايي كليه و سنگ كليه.

عوارض جانبي :

پارستزي، هيپوكالمي، كـاهش اشـت ها، خوابآلودگي و افسردگي، گهگاه بثورات جلدي، اختلالات خوني و سنگ هـا ي كليـوي از عـوارض جـانبي ايـن دارو محسوب ميشوند.

تداخلهـاي دارويـي :

اسيداسـتيل ساليـسيليك بـا كاهش دفع استازولاميد احتمال مسموميت با استازولاميد را افزايش مي دهد. استازولاميد دفـع كينيـدين را كـاهش داده وموجب افزايش غلظت پلاسمايي آن ميگـردد . ايـن دارو احتمــالاًخطر نرمــي اســتخوان ناشــي از بعــضي از داروهاي ضدصرع مثل فنـي تـوئين را افـزايش مـي دهـد . مـصرف همزمـان اسـتازولاميد بـا كورتيكواسـتروئيدهـا، گليكوزيدهاي قلبي، سيكلوسپورين، مقادير زياد دارو هـاي آگونيست گيرنده بتـا -2 ماننـد ريتـودرين، سـالبوتامول و تربوتالين خطر بروز هيپوكالمي را زياد ميكنـد . ايـن دارو دفع ليتيم را زياد ميكند.

نكات قابل توصيه :

1- چون ايـن دارو ممكـن اسـت سـبب خـواب آلـودگي، سرگيجه، منگي و خـستگي شـود، در راننـدگي و كـار بـا وسايلي كه نياز به هوشياري كامـل دارنـد، بايـد احتيـاط شود.

2- بهتر است از تزريق داخل عضلاني آن اجتناب شود.

3- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده، مـصرف شود.

4- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يـادآوردن، آن نوبـت بايـد مـصرف شـود، ولـي اگرتقريباًزمــان مــصرف نوبــت بعــدي فرارســيده باشــد، ازمــصرف نوبــت فرامــوش شــده بايــد خــودداري گــردد ومقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

 مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

در گلوكوم با زاويه باز، ابتدا 250 ميليگرم 1-4 بار در ر وز و به عنوان نگهدارنده براساس پاسخ بيمار مصرف مـي شـود . در گلوكـوم ثانويـه و پـيش از جراحـي گلوكوم، 250 ميليگرم هر 4 ساعت مصرف ميشـود . بـه عنوان ضدتشنج، 4-30 mg/kg/day در 4 مقدارمنقسم مصرف ميشود.

كودكان:

در درمـان گلوكـوم، 8-30 mg/kg/day در چند مقدارمنقسم مصرف ميشود.

تزريقي

بزرگسالان:

براي كاهش سريع فـشار داخـل چـشم، از راه وريدي مقدار 500 ميليگرم تزريق ميشود. در بعضي از موارد حاد، تزريق دارو ممكن اسـت تكـرار شـود، ولـي درمان معمولاًبا مصرف دارو از راه خوراكي ادامه مييابد.

كودكان:

درگلوكوم حـاد، مقـدار 5-10 mg/kg هـر 6 ساعت تزريق وريدي ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 250 mg

Injection: (as sodium): 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد