هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

استيل كولين - ACETYLCHOLINE

تعداد بازدید : 979

موارد مصرف:

 استيل كولين براي ايجاد تنگي كامل و ســريع مردمــك چــشم در مــواردي ماننــد جراحــي آب مرواريـد، پيونـد قرنيـه، برداشـتن عنبيـه و سـاير اعمـال جراحي بخش قدامي چشم مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

اين دارو با اثر بر گيرنده هاي موسـكاريني در عضلات صاف چشم، موجـب تنگـي مردمـك چـشم و انقباض عضله مژگاني ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 اثر دارو چنـد ثانيـه پـس از مـصرف، ظاهر ميشود و به مدت 10-20 دقيقه باقي ميماند.

 موارد منع مصرف :

 در مـواردي كـه تنگـي مردمـك چشم نامطلوب باشد (ماننـد بعـضي از اشـكال گلوكـوم و بيماري حاد التهابي اتاقك قـدامي چـشم ) نبايـد مـصرف شود.

 هشدارها:

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود نارسايي حاد قلب، آسم نايژ ه اي، قرحه گوارشي، پركـاري تيروئيد، اسپاسم مجراي گوارشي، انـسداد مجـاري ادرار و بيماري پاركينسون.

 2- اگر محلول دارو با فشار به داخل چشم پاشيده شود، ممكن است موجب پارگي، كـاهش حجـم زجاجيـه و يـا سوراخ شدن عنبيه گردد.

 عوارض جانبي :

 اين دارو عارضه جـانبي قابـل تـوجهي ندارد، ولي با مصرف مقـادي ر زيـاد، ممكـن اسـت آتروفـي عنبيه بروز كند.

 نكات قابل توصيه:

1- محلول اين دارو ناپايدار بوده و بايد بلافاصـله پـس از تهيه مصرف شود.

 2- اين دارو ممكن است موجب سردرد، درد بالاي حدقه چشم، تغيير در ديد دور و كاهش ديد شبانه گردد.

3- شستشوي داخل چـشم بـا ايـن دارو بايـد بـه آرامـي صورت گيرد.

 مقدار مصرف :

 0/5 تا 2 ميلي ليتر از محلول، قبـل يـا پس از بستن يك يا چند بخيـه، بـه درون اتاقـك قـدامي ريخته ميشود.

 اشكال دارويي:

%Ophthalmic Injection.: 1

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد