هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

استیل‌سیستئین - ACETYLCYSTEINE

آنتي هيستامين

تعداد بازدید :1324

رده بارداری : B

مــوارد مــصرف:

اســتيل سيــستئين بــراي درمــان مسموميت با اسـتامينوفن و بـه منظـور جلـوگيري از اثـر سمي آن بر كبد به كار برده ميشود.

مكانيسم اثر :

استيل سيستئين ميتواند كبد را در برابر عــوارض ســمي متابوليــت فعــال اســتامينوفن، از طريــق افـزايش ميـزان گلوتـاتيون و پيونـد بـا متابوليـت فعـال، محافظت نمايد.

مــوارد منــع مــصرف:

ايـن دارو در آسـم شـديد و حساسيت به استيل سيستئين نبايد مصرف گردد.

هشدارها: اين دارو درصورت وجود زخم معده با يـد بـا احتياط فراوان مصرف گردد.

عـوارض جـانبي:

واكـنشهـاي حـساسيتي، انقبـاض برونش، ادم صورت، بثورات جلدي، آنافيلاكـسي، گيجـي، تب، تهوع و استفراغ با مصرف اين دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه:

1- دارو را مي توان به صورت تزريق داخل وريدي تجـويز كرد.

2- قبل از استفاده از ايـن دارو در درمـان مـسموميت بـا استامينوفن ضروري است كه محتويات داخل معده تخليه شود. 3- درمان با اين دارو بايـد حـداكثر طـي 24 سـاعت اول پس از مسموميت شروع شود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان و كودكــان: بــه عنــوان پــادزهر در مسموميت با استامينوفن در ابتدا مقدار 150 mg/kg در 200 ميلي ليتر دكستروز 5% رقيق شده و طـي 15 دقيقـه انفوزيون وريدي ميشود. پـس از آن، مقـدار 50 mg/kg در 500 ميلي ليتر دكستروز 5% طـي 4 سـاعت و سـپس 100 mg/kg در 1000 ميلـيليتـر دكـستروز 5% رقيـق شده و طي 16 ساعت انفوزيون ميگـردد . مقـدار مـصرف اين دارو در كودكان مشابه بزرگسالان است. 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد