هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آسيكلووير - ACICLOVIR

ضد باکتری

تعداد بازدید :1022

رده بارداری : B

موارد مـصرف :

آسـيكلووير در درمـان و پيـشگيري تبخال ناشي از ويروس هرپس، مننژيت ناشـي از ويـروس هرپس، پيشگيري ودرمان زونا و درمـان عفونـت ناشـي از واريسلا (آبله مرغان) مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

آسيكلووير ساخت DNA ويروس را مهار ميكند. اين عمل ازطريق تبديل آسيكلووير به آسيكلووير تريفسفات و تـداخل بـا آنـزيم DNA پليمـراز ويـروس صورت ميگيرد.

فارماكوكينتيك:

جـذب خـوراكي آسـيكلووير حـدود 15-30% است و به مقدار وسيع در مايعـات و بافـت هـا ي بدن منتـشر مـي شـود . بيـشترين غلظـت آن در CNS و حـدود 50% غلظـت پلاسـمايي آن اسـت. متابوليـسم آن كبدي است و به طور عمده از طريق كليه دفع مـي شـود . جذب پوستي دارو ناچيز است.

هشدارها:

در صورت وجود دهيدراتاسيون ، اختلال كار كليه يا اختلالات نورول وژيك بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

اخـتلالات گوارشـي، هپاتيـت و زردي، ســردرد و ســرگيجه، واكــنشهــاي حــساسيت مفــرط و آنافيلاكسي، توهم، لرز، تـشنج، جنـون و اغمـا از عـوارض گزارش شده اين دا رو هستند . فلبيت يا التهـاب در محـل تزريق از عوارض جانبي مهـم و نـسبتاً شـايع آسـيكلووير تزريقي است . امكان بروز عوارض كليوي بخصوص بعـد از تزريق سريع دارو وجود دارد.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با سـاير داروهاي سمي براي كليـه خطـر بروزمـسموميت كليـه را افزايش مي دهد. مصرف همزمـان زيـدوودين خـوراكي بـا آسيكلووير تزريقي، احتمال بروز بيحالي شديد را افـزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- تبخال تناسلي از راه مقاربت قابل انتقال است ومصرف آسيكلووير مانع از انتقال ن ميشـود . از ايـن رو حتـي اگـر بيمار علايمي نداشـته باشـد، بايـد از مقا ربـت خـودداري گردد.

2- مـصرف آسـيكلووير در عفونـت سـاده آبلـهمرغـان در كودكان داراي سيستم ايمني سالم توصيه نميشود.

3- درمان با آسـيكلووير بايـد بلافاصـله پـس از مـشاهده اولين علائم عفونت تبخالي آغازشود.

4- شكل تزريقي دارو بايد بـه صـورت انفوزيـون وريـدي مصرف شود . دارو حـداقل بايـد طـي يكـساعت انفوزيـون شود.

5- از تزريـق عـضلاني و زيرجلـدي شـكل تزريقـي بايـد خودداري شود.

6- هنگام مصرف دارو، جهت جلـوگيري از بـروز عـوارض كليوي، بايد به مقدار كافي مايعات مصرف شود.

7- ناحيه ضايعه ديـده بايـد بـه صـورت خـشك و تميـز نگهداري شده و براي جلوگيري از آلوده كردن سـايرنقاط بدن يا انتقال عفونـت بـه ديگـران، هنگـام مـصرف كـرم داروبايد از دستكش پلاستيكي استفاده گردد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگــسالان:

در درمـان تبخـال تناسـلي مقـدار 200 ميليگرم (در بيماراني كـه دچـار اخـتلال ايمنـي شـديد هــستند يــا جــذب دارو در آنهــا نــاقص اســت تــا 400 ميلـيگـرم) 5 بـار در روز و بـه مـدت 5-10 روز مـصرف ميشود. بـراي درمـان متنـاوب عفونـت هـا ي عودكننـده، همين مقداربه مدت 5 روز مصرف ميشود. بـراي درمـان فرونشاننده طولاني مدت عفونت عودكننـده، مقـدار 400 ميليگرم دو بار در روز يا 200 ميليگرم 3-5 بـار در روز به مدت حداكثر 12 ماه مصرف ميشـود . در درمـان زونـا 800 ميليگرم 5 بار در روز بـه مـدت 7-10 روز مـصرف ميشود. در درمان تبخال مخـاطي – جلـدي در بيمـاران مبتلا به ضعف سيستم ايمني مقدار 200-400 ميليگـرم 5 بــار در روز و بــه مــدت 10 روز مــصرف مــيشــود. در پيشگيري از اين نوع عفونت، مقدار 400 ميليگرم هر 12 سـاعت مـصرف مـيشـود. در درمـان آبلـهمرغـان، 800 ميليگرم 4 بار در روز وبه مدت 5 روز مصرف ميشود. در صورت وجود اخـتلال در كـار كليـه مقـدار مـصرف بايـد كاهش يابد.

كودكان:

در درمان و پيشگيري از تبخال براي كودكـان زير 2 سال نصف مقدار مصرف بزرگسالان وبراي كودكـان با سن بيش از 2 سـال مقـدار مـصرف ماننـد بزرگـسالان است. در كودكان 2-12 سال در درمان آبله مرغان 20 mg/kg تاحداكثر 800 ميليگرم در هر بار مصرف 4 بار در روز به مدت 5 روز مصرف ميشود.

تزريقي

توجـه:

ايـن دارو بايـد بـصورت انفوزيـون وريـدي طـي يكساعت تزريق شود . همچنين، مقدارمـصرف تزريقـي در بيماران چاق بايد براساس وزن ايدهال بدن محاسبه شود.

بزرگسالان:

در درمـان تبخـال تناسـلي اوليـه شـديد، بصورت محلول رقيق شده مقـدار 5 mg/kg سـه بـار در روز به مدت 5-7 روز انفوزيون وريدي ميشود. در عفونت تبخـال مخـاطي – جلـدي در بيمـاران مبـتلا بـه ضـعف سيستم ايمني، مقدار 5-10 mg/kg سه بار در روز و بـه مـدت 7-10 روز انفوزيـون وريـدي مـيشـود. در درمـان آنسفاليت ناشي از ويروس هرپس، 10 mg/kg سه بار در روز به مدت 10 روز و در درمان زونا در بيماران مبتلا بـه ضـعف سيـستم ايمنـي، همـين مقـدار بـه مـدت 7 روز انفوزيون وريدي ميگردد. مقدارمصرف در بيمـاران مبـتلا به عيب كار كليه بايد تعديل گردد . حداكثر مقدار مـصرف 1/5 است. 2 در بزرگسالان 30 mg/kg يا g/m

كودكان:

مقدار مصرف در درمان تبخال تناسـلي اوليـه 250 سـه بـار در 2 شديد در كودكان تا 12 سال، mg/m روز به مدت 5 روز به صورت انفوزيون وريدي ميباشد. در درمان تبخال جلدي – مخاطي در كودكان مبتلا به ضعف سيستم ايمني، همـين مقـدار بـه مـدت 7 روز انفوزيـون وريدي ميشـود . در درمـان آنـسفاليت ناشـي از ويـروس هــرپس mg/m 500 هــر 8 ســاعت بــه مــدت 10 روز 2 انفوزيون ميشـود . در درمـان زونـا در بيمـاران مبـتلا بـه 500 سه بـار در روز و بـه 2 ضعف سيستم ايمني mg/m مــدت 7 روز و در عفونــت تبخــال منتــشر در نــوزادان 10 mg/kg سه بار در روز به مدت 10-14 روز انفوزيون وريدي ميشود. مقدار مصرف در كودكان بالاي 12 سـال مانند بزرگسالان است. 

اشكال دارويي :

Tablet: 200 mg, 400 mg

Powder For Injection: 250 mg , 500 mg

(as Sodium)

%Topical Cream: 5

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد