هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسیترتین - ACITRETIN

تعداد بازدید : 2303

رده بارداری : X

موارد مصرف :

اين دارو در درمان پسوريازيس شـديد مقاوم به ساير درمانهـا، پـسوريازيس palmo-plantar pustular و در ايكتيوزيس مـادرزادي شـديد و بيمـاري keratosis follicularis)) Darier) مصرف مي شود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك رتينوئيد اسـت و متابوليـت اترتينات مي باشد.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو پـس از مـصرف از مجـراي گوارش جذب شـده و اوج غلظـت پلاسـمايي آن پـس از 1-6 ساعت حاصل مي شود . فراهمي زيـستي دارو همـراه با غـذا افـزايش مـي يابـد . ايـن دارو بـه ميـزان زيـاد بـه پروتئينهاي پلاسما پيوند مي يابد . نيمه عمر حـذف دارو 2 روز است، اما بايد توجه داشت كه نيمه عمـر اترتينـات ممكن است تا 120 روز باشد . اين دارو از راه صفرا و ادرار دفع و در شير نيز ترشح مي شود.

هشدارها :

1-زنان بايد حداقل 2-3 سال پس از درمان با اين دارو از بارداري خودداري كنند.

2-ازاهداء خون به مدت 1-3 سال پس از توقـف درمـان با اين دارو بايد خودداري شود.

3-از مصرف فرآورده هاي حاوي الكل همراه با اين دارو به مدت 3 ماه پس از قطع مصرف دارو بايد خودداري شود.

عوارض جانبي:

به تك نگار ايزوترتينوئين مراجعه شود.

تداخلهـاي دارويـي :

بـه تـك نگـار ايزوترتينـوئين مراجعه شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقـدار مـصرف اوليـه 25-50 ميلـي گـرم همراه با غـذا بـه مـدت 2-4 هفتـه اسـت . سـپس مقـدار مصرف روزانه براساس پاسخ بيمار و شدت عوارض تنظـيم مي شود . پاسخ بهينه با مصرف مقادير 25-50 mg/day براي 6-8 هفته بيشتر حاصل مي شود . بعضي از بيمـاران ممكن است به مقادير تا 75 mg/day نياز داشته باشند . در درمان بيماري Darier، مقدار اوليه 10 ميلي گرم مي اشد كه سپس مقدار مصرف بر اساس پاسخ بيمار تنظـيم مــي شــود .در درمــان بيمــاري Darier و ايكتيــوزيس مادرزادي، درمـان ممكـن اسـت بـه مـدت 3 مـاه بطـول انجامد، ولي حداكثر مقدار مصرف 50 mg/day ميباشد.

كودكان:

اين دارو اساسا براي كودكان تجويز نمي شود، ولي در صـورت نيـاز مبـرم بـه ايـن دارو، مقـدار مـصرف 500 mcg/kg/day يــا 1 mg/kg/day مــي باشــد. حداكثر مقدار مصرف 35 mg/day است.

اشكال دارويي :

Capsule: 10 mg, 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد