هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آدنوزين - ADENOSINE

تعداد بازدید : 1403

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو براي تصحيح ريتم سينوسـي در درمان تاكي كاردي فوق بطني پاروكسيمال، همـراه بـا سندروم W-P-W مـصرف مـي شـود . از ايـن دارو بـراي تشخيص افتراقي تاكي كـاردي فـوق بطنـي و در تـصوير برداري از عضله قلب نيز مصرف استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك نوكلئوزيد درون زا است كه در بسياري از فرآيندهاي بيولوژيك دخالت دارد . اين دارو به عنوان يك داروي ضد آريت مياز طريق تحريك گيرنـده A1 و كاهش هدايت گره دهليزي بطني عمل ميكند. اين دارو همچنين سبب گشاد شدن عروق محيطي و كرونر از طريق تحريك گيرنده هاي A2 ميشود.

فارماكوكينتيك:

نيمه عمر پلاسمايي ايـن دارو بـسيار كوتاه است (كمتر از 10 ثانيـه ). پـس از مـصرف وريـدي، دارو توسط يك مكانيـسم انتقـالي بـه درون گويچـه هـاي قرمز و سلول هـاي انـدوتليال عـروق وارد و بـه اينـوزين و آدنوزين مونوفسفات متابوليزه ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در انـسداد درجـه دو يـا سـه دهليـزي بطنـب يـا در بيمـاران مبـتلا بـه سـندروم سينوس بيمار و در بيماران آسمي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در بيماران مبتلا بـه انـسداد ريـوي بايـد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

2- انفوزيون اين دارو در بيمارانيكه مستعد بروز مشكلات كاهش فشار خون هـستند (ماننـد بيمارانيكـه مبـتلا بـه اختلال عملكرد سيستم اوتونوم، التهاب پري كارد يا تنگي دريچه قلب ميباشند) بايد با احتياط صورت گيرد.

3- بيمارانيكه بتازگي عمـل پيونـد قلـب انجـام داده انـد، ممكن است به اثرات دارو حساس تر باشند. عوارض جانبي : عوارض جانبي دارو مع مولا گذرا اسـت . اين عوارض شامل تهوع، منگي، برافروختگي، سردرد، درد سينه شبه آنژيني در قفـسه سـينه و ديـسپنه مـي باشـد . آدنوزين ممكن است سبب بدتر شدن آريتمي شود.

تداخل دارويي :

دي پيريـدامول برداشـت آدنـوزين را مهار كرده و ممكن است سبب تشديد اثر آدنـوزين شـود . در صورت نياز به مصرف همزمان دو دارو، كـاهش مقـدار مصرف آدنوزين ضروري است . تئوفيلين و سـاير مـشتقات گزانتين، آنتاگونيست هاي رقابتي آدنوزين هـستند . خطـر انـسداد دهليـزي بطنـي در صـورت مـصرف همزمـان بـا داروهايي كه هدايت دهليزي بطنـي را كـاهش مـي دهـد، ممكن است افزايش يابد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

در درمــان تــاكي كــاردي فــوق بطنــي پاروكسيمال، مقـدار اوليـه 3 ميلـي گـرم از راه انفوزيـون سريع وريدي است . در صـورت عـدم كفايـت ايـن مقـدار مصرف دارو طي 1-2 دقيقه، 6 ميلـي گـرم و سـپس 12 ميلي گرم پس از 1-2 دقيقه ديگر ميتوان انفوزيون نمود . در تشخيص افتراقي تاكي كاردي فوق بطني، 3 ميلي گرم از دارو مصرف ميشود. در تصوير برداري از عضله قلب، از طريق انفوزيون وريدي، مقـدار 140 mcg/kg/min بـه مدت 6 دقيقه مصرف مـي شـود . داروي راديونوكليـد سـه دقيقه پس از انفوزيون تزريق ميگردد.

كودكان:

در تـاكي كـاردي فـوق بطنـي، مقـدار اوليـه 50-100 mcg/kg مـصرف مـيشـود. در صـورت عـدم كفايــت ايــن مقــدار، مــيتــوان هــر 1-2 دقيقــه مقــدار 50-100 mcg/kg انفوزيون نمود تا آريت ميكنترل شود . حداكثر مقدار مصرف 300 mcg/kg ميباشد.

اشكال دارويي :

Injection: 6 mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد