هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آلبندازول - ALBENDAZOLE

ضد انگل

تعداد بازدید :2641

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف :

آلبنــدازول يــك داروي ضــدكرم وسيع الطيف است و ازنظرساختمان و اثرمشابه مبنـدازول ميباشد. اين تركيب به عنـوان داروي كمكـي همـراه بـا جراحـــي كيـــست هيداتيـــد ناشـــي از اكينوكوكـــوس گرانولوزوس و اكينوكوكوس مولتي لوكولاريس به منظـور پيشگيري از عود بيماري مصرف مـي شـود يـا بـه عنـوان درمان اوليه در صورتي كه جراحي امكان پذير نباشـد، بـه كـار مـي رود. ايـن دارو همچنـين در درمـان آلـودگي بـه آسكاريس، كرمك، كرم قلابدار، تريكورياز و استرونژيلوئيد مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

آلبندازول موجـب تغييـرات تخريبـي در سلولهاي جدار روده كرم و درنتيجه كاهش توليد ATP و تخليه انرژي در انگل ومرگ آن ميشود.

فارماكوكينتيك:

جذب اين دارو از راه خـوراكي كـم و نـامنظم اسـت كـه در صـورت مـصرف همزمـان دارو بـا غذاهاي چرب افزايش مـ ييابـد . ايـن دارو پـس از جـذب درمايع مغزي – نخاعي، صفرا و درمايع كيـست هيداتيـد منتشر ميشود. آلبندازول دركبـد بـه سـرعت و بـه طـور گسترده به متابوليت هـا ي فعـال متـابوليزه مـي شـود . اوج غلظت سرمي دارو 2-4 ساعت پس از مصرف خوراكي بـه دست مي آيد. نيمه عمر آن پس از مصرف يك مقدار واحد 8-15 ساعت است . دفع دارو پس از جذب عمدتاً كليـوي است.

هشدارها :

1- اين دارو دربيمـاران مبـتلا بـه عيـب كـار كبـد بايـد بااحتياط فراوان مصرف شود.

2- انجام آزمون هاي كار كبد و شمارش سلولهاي خـون قبل از شروع درمان و دوبار در طـول هـر دوره درمـان بـا مقادير زايد يا به مدت طولاني ضروري است.

عوارض جانبي :

اختلالات گوارشي، سـردرد، سـرگيجه، تغيير در آنزيم هاي كبدي، بندرت آلوپسي برگشت ناپـذير، تب، بثـورات جلـدي و اخـتلالات خـوني (شـامل كـاهش گلبولهاي سـفيد و پـان سـيتوپني ) بـا مـصرف ايـن دارو گزارش شده اند. درصورت نشت مايع در كيـست هيداتيـد احتمال بروز شوك آلرژيك وجود دارد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو را بايد همراه با غذاهاي چرب مصرف كرد.

2- دوره درمــان بــا ايــن دارو بايــد كامــل شــود . در آلودگيهاي شديد دوره درمان ممكـن اسـت 2-3 هفتـه طول بكشد.

تداخلات داروئي :

سايمتدين باعث افزايش متـابوليزم آلبندازول شد ه و ازاين طريق اثر آن را كـاهش مـي دهـد . مصرف همزمان آلبندازول با دگزامتازون يا پـرازي كوانتـل باعث افزايش غلظت سرمي آلبندازول ميشود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار مصرف اين دارو در درمـان آلـودگي به انواع كرم ها 400 ميلي گمر در يك نوبت ميباشـد كـه درصورت نيـاز پـس از سـه هفتـه درمـان مجـدداً تكـرار مــيشــود. در درمــان آلــودگي بــه اســترونژيلوئيد 400 ميلـيگـرم يكبـار در روز بـراي 3 روز مـصرف مـيشـود. درصــورت لــزوم دوره درمــان كيــست هيداتيــد (بــدون جراحي) براي بزرگسالان بـا وزن 60 كيلـوگرم يـا بيـشتر 800 mg/day در مقادير منقـسم بـراي 28 روز مـصرف ميشـود وپـس از آن 14 روز بـدون مـصرف دارو سـپري ميگردد و مجدداً اين دوره درمان براي 3 بار ديگر تكـرار ميشود. به عنوان داروي كمكي در درمان كيست هيداتيد دربيماران با وزن 60 كيلوگرم يـا بيـشتر، پـيش از انجـام جراحي، مقدار 800 mg/day در مقادير منقسم مـصرف ميشـود وپـس از آن 14 روز بـدون مـصرف دارو سـپري ميگردد. اين دوره درمان يكبار ديگر نيز پيش از جراحـي تكرار ميشود. پـس از جراحـي بـراي پيـشگيري از عـود بيماري دو دوره درمان تكرار ميشود. مقدار مصرف روزانه ايــن دارو در بزرگــسالان بــا وزن كمتــر از 60 كيلــوگرم 15 mg/day ميباشد.

كودكان:

براي درمان آلودگي به انواع كرم ها در كودكان با سن 2 سال يا بيشتر مقدار مصرف ماننـد بزرگـسالان و براي كودكان با سن كمتر از 2 سال مقدار مـصرف نـصف مقدار بزرگسالان است. 

اشكال دارويي :

Suspension: 400 mg/10ml

Tablet: 200 mg , 400 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد