هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آلبومین - ALBUMIN

فرآورده های خونی و انعقادی

تعداد بازدید :1104

رده بارداری : C

موارد مصرف :

محلولهاي حاوي آلبـومين در درمـان فوري كمي حجـم خـون همـراه يـا بـدون شـوك، كمـي پروتئين خون، در بيماراني كه دچار سوختگي هاي شـديد شدهاند، به منظور حفظ حجم پلاسما و غلظت پروتئين و جلوگيري از غليظ شدن خو ن، بـه عنـوان داروي كمكـي براي رقيق نمودن خون در اعمال جراحي باي پس قلبـي – عروقي و همچنين براي كنترل خيز در نفـروز حـاد يـا سـندوم حـاد نفروتيـك در بيمـاراني كـه بـه درمـان بـا سيكلوفسفاميد و كورتيكواستروئيد پاسـخ نمـي دهنـد بـه عنوان داروي كمكي در درمـان سـندرم زجـر تنفـسي در زرگسالان و نيز در درمان كمكي پانكراتيت يا عفونت هاي داخل حفره شكم مصرف ميشود. محلول غليظ آلبـومين به صورت كمكي در درمـان بيمـاران تحـت هموديـاليز و نارسايي حاد كبدي و زيـادي بيلـي روبـين خـون نـوزادان مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

آلبومين يك تنظيم كننـده مهـم حجـم خون در گردش اسـت و 70-80 درصـد فـشار انكوتيـك كلوئيد پلاسما را ايجاد ميكند. انفوزيون محلول 5 درصـد آلبـومين از نظـر ايجـاد فـشار انكوتيك معادل با حجم مساوي از پلاسما اسـت و حجـم خون را به ميزان تقريباً برابر با حجـم آلبـومين انفوزيـون شده افزايش ميدهد. آلبومين سبب افزايش موقت حجـم خـون مـي شـود كـه منجر به كاهش غلظت و ويسكوزيته خون ميشود.

فارماكوكينتيك:

نيمه عمر دفع دارو 15-20 روز است. رقيق شدن خون ناشي از مصرف اين فـرآورده طـي چنـد دقيقه بروز ميكند. طول اثـر دارو بـه حجـم اوليـه خـون بستگي دارد . اگر حجم خون كاهش يافته باشـد، افـزايش حجم به مدت چند ساعت باقي ميمانـد . در بيمـاراني كـه حجم خون آنها طبيعي است، اثر دارو بـه مـدت كمتـري باقي خواهد ماند . آلبومين در سرتاسـر آب خـارج سـلولي توزيع مـي يابـد . بـيش از 60% آن در بخـش مـايع خـارج سلولي قرار ميگيرد.

موارد منع مصرف:

ايـن دارو در كـم خـوني شـديد، نارسايي ق لبي، زيـادي حجـم خـون و خيـز ريـوي نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- ســرعت انفوزيــون محلــول حــاوي آلبــومين بايــد 1-2 ml/min باشـد. بـا وجـود آن، سـرعت انفوزيـون و حجـم تـام آلبـومين مـورد نيـاز بايـد بـر اسـاس پاسـخ هموديناميك بيمار تعيين شود.

2- آلبومين با وراپاميل هيدروكلرايد، محلولهـاي حـاو ي الكــل، محلــولهــاي اســيد آمينــه و چربــي امولــسيونه ناسازگاري دارد. 

3- انفوزيون حجم هاي بـسيار زيـاد محلـول رقيـق شـده ممكن است منجر به كاهش سديم خون شود.

عوارض جانبي :

نارسايي احتقاني قلب، كـاهش قابليـت انقباضي عضله قلب، خيز ريوي و احتباس آب و امـلاح بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

عوارض ديگر عبارتند از :

واكنش هـاي هايپرسنـسيتيويتي، تهوع، استفراغ، افزايش بزاق، تب، تـاكي كـاردي، كـاهش فشار خون و سردي.

نكات قابل توصيه :

1- محلولهاي حاوي آلبومين را ميتـوان بـدون در نظـر گرفتن گروه خوني، به بيماران تزريق نمود.

2- محلول حاوي آلبومين را ميتو ان بدون رقيق نمودن يا پس از رقيق كردن با محلول تزريقـي كلـرور سـديم 0/9 درصد يا محلول تزريقي دكستروز 5 درصد مصرف نمـود . نبايد از آب استريل براي تزريق براي اين منظور اسـتفاده نمود، زيرا منجر به كـاهش متعاقـب در اسـمولاريته و در نتيجه افزايش بروز خطر هموليز كـشنده و نارسـايي حـاد كليوي ميشود، بويژه اگر حجم هاي بسيار زياد از محلـول رقيق شده در پلاسما استفاده شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي افزايش حجم خون 25 گرم آلبـومين باسرعتي كه بيمار ميتواند تحمل كند، انفوزيـون وريـدي ميشود. درصورت عدم پاسـخ طـي 15-30 دقيقـه، ايـن مقدار مصرف راميتوان تكـرار نمـود . در كـاهش پـروتئين خــون، 50-75 گــرم از محلــول 20%، بــا ســرعت 100 ميليليتر طي 30-40 دقيقه انفوزيون وريـدي مـي شـود . درسوختگيهاي شديد، پس از تجويز حجـم هـا ي زيـاد از محلولهاي تزريقـي و حفـظ حجـم پلاسـما، پـس از 24 ساعت، ابتدا 25 گرم انفوزيون وريد ي مـي شـود و سـپس مقدار مـصرف بايـد بـه گونـ هاي تنظـيم شـودكه غلظـت آلبومين پلاسما در حد 25 g/L يا غلظـت تـام پـروتئين پلاسما درحد 52 g/L باقي بمانـد . در بـاي پـس قلبـي - عروقي، غلظت پلاسمائي آلبـومين بايـد در حـد 25 g/L نگهداري شود . در سندرم نفروتيك حاد ونفـروز حـاد، 25 گرم از محلول غلـيظ همـراه بايـك داروي مـدر مناسـب، يكبار در روز براي 7-10 روز انفوزيون وريدي ميشود. درهموديــاليز مقــدار 25 g از محلــول 20% بــه صــورت انفوزيون وريدي مصرف ميشـود . بيـشينه مقـدار مـصرف بزرگسالان تا 2 g/kg طي 24 ساعت است.

كودكان:

براي افزايش حجم خون، 2/5-12/5 گـر م (يـا 0/5-1 g/kg) باسرعتي كه براي بيمار قابل تحمل اسـت، انفوزيون وريدي ميشود. در صورت عدم پاسخ كافي طـي 15-30 دقيقه، مصرف يك دوز اضافي توصيه ميشـود در سوختگيهاي شديد، پس از تجويز حجم پلاسما، پـس از 24 ساعت، ابتـدا 25 گـرم انفوزيـون وريـدي مـي شـود و سپس مقدار مص رف بايد به گونهاي تنظيم شود كه غلظت آلبومين پلاسما درحد20-25 g/L يا غلظت تام پروتئين در حد 52 g/L باقي بماند . در درمان زيادي بيلـي روبـين نوزادان 1 g/kg از محلول غليظ درطول انتقال خـون يـا 1-2 ساعت قبل از انفوزيون وريدي ميشود. 

اشكال دارويي :

(Infusion: 5%, 20% (50 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد