هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آلندرونات - ALENDRONATE

تعداد بازدید : 1010

موارد مصرف :

 اين دارو در پيشگيري و درمان پـوكي اســتخوان، درمــان بيمــاري پــاژة اســتخوان، درمــان متاستازهاي استخوان و درمـان افـزايش بـدخيم كلـسيم خون استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

 آلندرونات باعث مهار بازجـذب اسـتخوان به وسيله استئوكلاستها ميشود. فارماكوكينتيــك: آلنــدرونات بعــد از تجــويز از راه خوراكي به ميزان كمي جذب مي شود. جـذب بـه وسـيله غذا خصوصاً مواد غذايي حاوي كلسيم يا كاتيون هاي چند ظرفيتي كاهش مي يابد. در حدود نيمـي از داروي جـذب شده از راه ادرار دفع مي شود و مابقي براي مدت طـولاني در استخوان باقي مي مانـد . آلنـدرون ات در بـدن متـابوليزه نميشود.

 موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت وجود كـاهش كلسيم خون نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 1-مصرف اين دارو در بيماراني كـه كليـر انس كـراتينين آنهــا كمتــر از 35 ميلــيليتــر در دقيقــه باشــد، توصــيه نميشود.

 2-مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به اخـتلالات بخـش فوقاني دستگاه گوارش توصيه نميگردد.

 3-در صورت وجود هيپوكلسمي، ميزان كلسيم خون قبل از شروع درمان با آلندرونات بايد تصحيح گردد.

 عوارض جانبي :

سـردرد، درد شـكمي، سـوء هاضـمه، يبوست، اسهال، نفخ، زخم مري و درد عضلاني – اسكل تي از عوارض جانبي دارو ميباشند.

 تداخلهاي دارويي :

جـذب آلنـدرونات توسـط غـذا، نوشيدنيها، مكمل هاي كلسيم، آنتي اسيدها، مكمـل هـاي معدني و بعضي از مسهل هاي اسموتيك كاهش مـي يابـد . مصرف همزمان داروهاي ضد التهاب غيـر اسـتروئيدي بـا اين دارو باعث افزايش شيوع عـوارض گوارشـي و كليـوي ميشود. اثرات كاهنده كلسيم اين دارو در تجويز همزمان ا آمينوگليكوزيدها افزايش مييابد.

 نكات قابل توصيه:

 1-آلندرونات بايد 30 دقيقه قبل از مصرف اولين غـذا يـا نوشيدني در هر روز استفاده گردد.

 2-از مصرف غذاهاي حاوي كلسيم بالا، ويتامين ها همراه با مكمل هاي م عدني و آنتي اسيدهاي حاوي مقادير فراوان فلزات، طي 2 ساعت از تجويز آلندرون ات بايـد خـودداري گردد.

 3-دارو با يد با يك ليوان آب مصرف شده و بيمار تـا نـيم ساعت پس از مصرف دارو، در حالت خوابيده قرار نگيرد.

 4-اگر ميزان كلسيم و ويتامين D رژيـم غـذايي در حـد كافي نمـي باشـد، كلـس يم مكمـل (1500 ميلـي گـرم ) و ويتامين د (400 واحد روزانـه ) بايـد بـراي بيمـار تجـويز گردد.

 مقدار مصرف :

 در درمان پوكي استخوان زنان بعـد از يائسگي، اين دارو از راه خوراكي به ميزان 70 ميلـي گـرم يك بار در هفته يا 10 ميلي گرم يك بـار در روز اسـتفاده ميشود. آلندرونات براي پيشگيري از پـوكي اسـتخوان در زنان بعد از يائسگي، 35 ميلي گرم يك بار در هفتـه يـا 5 ميليگرم يك بار در روز استفاده مـي شـود . آلنـدرون ات در پوكي استخوان مردان، به ميزان 10 ميلي گرم يك بـار در روز از راه خـوراكي اسـتفاده مـيشـود. در درمـان پـوكي استخوان ناشي از گلوكوكورتيكوئيدها، 5 ميلي گرم يك بار در روز از راه خوراكي استفاده مي شود. در درمان بيمـاري پاژه، 40 ميلي گرم از دارو يك بار در روز از راه خوراكي به مدت 6 ماه تجويز ميشود.

 اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg, 35 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد