هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آلفنتانيل -ALFENTANIL

تعداد بازدید : 1087

رده بارداری : C

موارد مصرف :

آلفنتانيل يك ضددرد مخدر است كـه به عنوان داروي همراه و همچنـين بـراي القـاي بيهوشـي مصرف ميشود. اين دارو همچنين با تزريق داخل نخـاع و درون سـخت شـامه بـراي ايجـاد بيـدردي پـس از عمـل جراحي بكار برده ميشود.

فارماكوكينتيـك:

آلفنتانيـل براحتـي از سـد خـوني- مغزي عبور ميكند. پيوند آن به پروتئين پلاسما ححـدود 92% است. تجمع آلفنتانيل در بافت چربي ممكـن اسـت باعث طولاني شدن طـول اثـر داروشـود . متابوليـسم دارو كبدي است . آلفنتانيـل نيمـه عمـر سـه مرحلـه اي دارد و نيمه عمر دفعي آن 1-2 ساعت است . زمان شروع اثر د ارو حدود 1-2 دقيقه است و طي 1/5-2 دقيقه به حداكثر اثر خود ميرسد . طول مدت اثر دارو 5-10 دقيقـه مـي باشـد . دفع آلفنتانيل عمدتاًكبدي است.

هشدارها :

1- درصورت وجود عيب كار كبد، بيماري ريوي و نقـص در سيستم تنفسي و در بيماران سالخورده يا بسيار جوان، آلفنتانيل بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

2- داروهاي ضددرد مخدر باعث تشديد ضـعف تنفـسي ميشوند.

3- هنگام تجـويز دارو بايـد امكانـات لازم بـراي كنتـرل علائــــم مــــسموميت احتمــــالي بــــا دارو از جملــــه آنتاگونيستهاي موادمخدر در دسترس باشد.

4- مقدارمصرف دارو بايد براي هر بيمار بطور جداگانه و با توجه به سن، وزن، اندازه بدن، شـرايط فيزيكـي بيمـار، مصرف همزمان ساير دارو ها و طول مدت احتمـالي عمـل جراحي تعيين شود.

5- اين دارو ممكن است باعث سـفتي عـضلات سـينه و شكم شده و در نتيجه باعث اختلال در تنفس گردد.

6- تزريق وريدي دارو بهتر است بصورت آهـسته و طـي حداقل 1-2 دقيقه صورت گيرد.

7- اگرچه مصرف همزمان بنزوديازپين هـا ممكـن اسـت باعث تقويت بيهوشي گردد . امـا احتمـال افـزايش ضـعف تنفسي و يا كاهش فشارخون بايد در نظر گرفته شود.

8- مصرف متناوب دارو ممكن است باعث ايجاد تحمـل، وابستگي و اعتياد به دارو شود.

عوارض جانبي :

براديكاردي، كاهش فشارخون وضـعف تنفسي طي عمل جراحي و يا بعد از آن، از عوارض شـايع و مهم آلفنتانيل هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان آلفنتانيـل بـا بنزوديازپينها، دارو هاي تضعيف كننده CNS و دارو هاي مهاركننده آنزيم هاي كبدي باعث تشديد عـوارض جـانبي داروميشـود . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا نالتركـسون، ممكن است اثـرات ضـددردي آلفنتانيـل را از بـين ببـرد . مصرف همزمان سايمتيدين يا اريترومايسين ممكن اسـت سبب كاهش كليرانس آلفنتانيل گردد و به دليل طـولاني شـدن دوره خـروج از بيهوشـي، خطـر ضـعف تنفـسي را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- تا 24 ساعت پس از مصرف اين دار و، در صورت بروز سرگيجه، خواب آلودگي، منگي ياتاري ديـد بايـد احتيـاط نمود.

2- تـا 24 سـاعت پـس ازمـصرف ايـن دارو، از مـصرف فرآوردههاي حاوي الكل يا دارو هـا ي مـضعف CNS بايـد خودداري نمود، مگر اينكه اختصاصاً توسط پزشك تجـويز شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي القاي بيهوشي در اعمال جراحي كـه بيش از 45 دقيقـه طـول ميـشكد 130-245 mcg/kg تزريق وريدي ميشود. به عنـوان نگهدارنـده بيهوشـي در اعمال جراحي كمتر از 30 دقيقه مقـدار 8-20 mcg/kg به عنوان مقدارمصرف اوليه تزريق مـي شـود و بـدنبال آن 3-5 mcg/kg بصورت مقدارواحد و يا 0/5-1 mcg/kg درهردقيقه انفوزيون مـداوم مـي شـود . دراعمـال جراحـي طــولانيتــر از 30 دقيقــه 20-75 mcg/kg بــه عنــوان مقدارمــصرف اوليــه تزريــق مــيشــود و بــدنبال آن 5-15 mcg/kg بصورت مقدارواحد يا 0/5-3 mcg/kg در هر دقيقه انفوزيون مداوم ميشود. جهت ايجاد تسكين، از راه وريدي 3-8 mcg/kg به عنوان م قـدار حملـ هاي و سپس 3-5 mcg/kg به صورت مقدار واحـد (در صـورت نياز) تزريق ميشود.

كودكان:

براي ادامه بيهوشي مقـدار 30-50 mcg/kg به عنوان مقدار مصرف اوليـه تزريـق وريـدي مـي شـود و بدنبال آن 10-15 mcg/kg بصورت مقدارمصرف واحد و يــا 0/5-1/5 mcg/kg درهردقيقــه انفوزيــون مــداوم ميشود. نيمه عمر وطول مدت اثر آلفنتانيـل در كودكـان كمتر از بزرگسالان است وبنابراين دفعات مـصرف دارو در كودكان بايد افزايش يابد.

اشكال دارويي :

(Injection: 0.5 mg/ml (as HCl

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد