هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آليوم اس( ALLIUM S)

تعداد بازدید : 1018

موارد مـصرف:

ايـن فـرآورده در زيـادي فـشارخون، زيادي چربي خون، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبـوز بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

سير احتمالاً با اثر مستقيم روي عـضلات صاف ديواره عروق باعث وازوديلاتاسـيون عـروق محيطـي ميگردد. همچنين ممكـن اسـت از طريـق فعـال كـردن نيتريك اكسايدسنتتاز باعث افزايش توليد نيتريك اكسايد و درنتيجـه پـايين آمـدن فـشار خـون گـردد . اثرسـير در كاهش كلسترول و تري گليسيريد احتمـالاً ازطريـق مهـار آنزيمهاي كليدي سنتز كلسترول و اسيد هاي چرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كو آنـزيم A) CoA-HMG ( و استيل كوآكربوكسيلاز ظاهر مـي شـود . سـير همچنـين باعث تنظيم فسفوليپيد هاي پلاسما و ديواره سلولي شـده و موجب كاهش ميزان LDL, VLDL و افزايش ميزان HDL ميگردد. سير با افزايش فعاليـت فيبرينـوليتيكي، افزايش زمان انعقاد و وقفه تجمع پلاكتـي از ايجـاد لختـه جلوگيري مينمايد.

اجزاء فرآورده:

500 ميليگـرم پودرسـير ( Allium sativum (ميباشد و ميـزان آليـسين آن در هـر قـرص معادل 2/1 ميليگرم است.

مواد موثره :

تيوآلليل ها و مشتقات آنها نظيـر آليئـين، آليـــــسين، آجـــــوئين، ديآلليـــــلديســـــولفايد و ديآلليلتريسولفايد.

موارد منع مصرف :

اين فرآورده در افراد حـساس بـه سير، افراد مبتلا به زخم هاي حاد دستگاه گوارش و دوران شيردهي نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1 -مصرف زيادسير ممكن است باعث خـونريزي پـس از جراحي گردد.

2 -سير ممكن است موجب انقباضات رحمي گردد، ايـن موضوع در صورت مصرف سير در زنان بـاردار بايـد مـورد توجه قرارگيرد.

عوارض جـانبي :

مـصرف ايـن فـرآورد ه ممكـن اسـت اختلال گوارشي (نظيـر سـوزش معـده، تهـوع، اسـتفراغ، اسهال و احـساس سـيري و درد هـا ي شـكمي )، سـردرد، خستگي، سرگيجه و دردهاي عضلاني ايجاد نمايد. در افراد حـساس واكـنش هـا ي آلرژيـك ماننـد درماتيـت تماسي و حملات آسم نيز گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

در بيماراني كه تحـت درمـان بـا ساليسيليك اسيد و سـاير دارو هـا ي ضـدانعقاد، دارو هـا ي ضـدالتهاب غيــر اسـتروئيدي و داروهــاي پـايين آورنــده قندخون ميباشند بايد با احتياط مصرف شود.

مقدار مصرف :

3-1 قرص در روز بعد از غـذا مـصرف شود. اشكال دارويي :

Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد