هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آلتادين - ALTHADIN

تعداد بازدید : 782

موارد مصرف :

آلتادين در التهاب و تحريكـات مخـاط گلو بكار ميرود. همچنين به عنوان خلط آور در سرفه هاي تحريكي ناشي از افزايش ترشحات مجاري تنفسي فوقـاني استفاده ميگردد.

مكانيسم اثر :

آلتادين با داش تن موسيلاژ داراي خاصيت نرمكننده و كاهش دهنده تحريكات در مخاط د هان و گلـو ميباشد. احتمالاً اين اثر با ايجاد يك غشا ومـانع فيزيكـي براي جلوگيري از گسترش تحريكات ظاهر ميشود. اثرات ضدالتهابي اين فرآورده مربوط به گليـسريتينيك اسـيد و گليسريزين موجود در شيرينبيان ميباشد.

اجزاء فرآورده :

قرص آلتادين حاوي 220 ميلـي گـرم پــودر گــل ختمــي (officianalis Althaea ،(15 ميليگرم عصاره تام ريشه شيرينبيـان ( Glycyrrhiza glabra (و 2 ميلــيگــرم اســانس نعنــاع ( Mentha piperita (ميباشد. مواد موثره : موسيلاژ (گالاكتورونيـك اسـيد، رامنـوز و ... )، پكتين، آسپاراژين، لسيتين، منتول، فلاونوييد هـا و گليسيريزين.

موارد منع مـصرف :

مـصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري، هپاتيـت مـزمن، سـيروز كبـدي، بيمـاريهـاي كلستاتيك كبد، التهـاب كيـسه صـفرا، اخـتلالات شـديد كليه، آريتمـي، هيپرتانـسيون، هيپرتـوني، هيپوكـالمي و ديابت (بدليل داشتن ساكاروز) ممنوع است.

هشدارها:

1 -مصرف مقادير زياد و طولاني مدت ايـن فـرآورده در بيمـــاران قلبـــي – عروقـــي (بـــه دليـــل اثـــرات مينرالوكورتيكوييدي شيرينبيان) توصيه نميگردد.

2 -ايمني مصرف آلتادين در دوران شيردهي بـه اثبـات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با سـاير داروها ممكن است جذب آنها را به تاخير بيندازد. نكات قابل توصيه : آلتادين در التهـاب هـا ي ناشـي از عفونت مخاط گلـو بـه تنهـايي مـوثر نمـي باشـد ، توصـيه ميگردد طبق نظر پزشك و همراه با آنتي بيوتيك مناسب مصرف شود.

مقدار مصرف :

طبق دسـتور پزشـك يـا هـر 2 تـا 3 ساعت يك قرص مكيده شود.

اشكال دارويي :

Tablet

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد