هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آمانتادين - AMANTADINE

ضد پارکینسون

تعداد بازدید :1200

رده بارداری : C

موارد مصرف :

آمانتادين به تنهايي يا همـرا بـا سـاير داروهاي آنتي كولينرژيك براي درمان بيماري پاركينـسون بكار ميرود. بعلاوه، اين دارو بمنظور پيـشگيري و درمـان عفونتهاي دستگاه تنفسي ناشي از ويروس آنفلونزا A نيز استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

مكانيسم اثـر دارو مـشخص نيـست . امـا ممكن اسـت بـا تـاثير برسـاخت، آزادسـازي يـا بازجـذب دوپامين و نوراپي نفرين، عملكرد سيستم دوپامينرژيـك را تقويت كند . به عنوان ضدويروس انفلوآنزا به نظر ميرسد از Uncoating ويــروس و آزادشــدن اســيدنوكلئيك آن بداخل سلولهاي اپيتليال تنفسي جلوگيري ميكند.

فارماكوكينتيك:

آمانتادين از دستگاه گـوارش بخـوبي جذب ميشـود و بـداخل بـزاق و ترشـحات بينـي انتـشار مييابد. دارو از سدخوني – مغـزي عبـور كـرده و بـداخل شير ترشح ميگردد. نيمـه عمـر دارو نـزد افـراد طبيعـي 11-15 ساعت است و در حدود 90% آن به صورت تغيير نيافته از ادرار دفع ميشود. حـداكثر غلظـت سـرمي دارو طي 2-4 ساعت كسب ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در مبتلايـان بـه صـرع، بيماران با سابقه اولسرپپتيك و در افراد با نارسايي شـديد كليه و در دوران بارداري و شيردهي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- روي اعمالي كه نياز بـه دقـت و مهـار ت دارنـد، مثـل رانندگي، ممكن است تاثير بگذارد.

2- در موارد زير با احتياط فراوان تجـويز شـود : نارسـايي كبدي يا كليوي، نارسايي احتقـاني قلـب، حـالات تـوهم، سالمندي.

تداخلهاي دارويـي :

اسـتفاده همزمـان ايـن دارو بـا الكـل، داروهـاي آنتـيكولينرژيـك، محـركهـاي CNS، كينـين، كينيـدين و كوتريموكـسازول ممكـن اسـت بـه تشديد عوارض جانبي منجر شود.

عوارض جـانبي :

بـي اشـتهايي، تهـوع، عـصبي شـدن، ناتواني در تمركز، بـي خـوابي، گيجـي، تـشنج، توهمـات، گوشهگيري، تاري ديد، اختلالات گوارشي، ادم محيطـي و بندرت لكوپني و بثـورات جلـدي از عـوارض جـانبي دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

1- ازقطع ناگهاني دارو بايد اجتناب شود.

2- اين دارو اثرات ضدپاركينسوني بسيار كمي دارد. تعداد كمي از بيماران از اين دارو سود مي برند، زيـرا نـسبت بـه اثرات آن تحمل حاصل ميشود. مزيت دارو اين است كـه تقريباً عاري از عوارض جانبي جدي است.

3- درصورت بروز تصور اقدام به خودكشي فـوراً بايـد بـه پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

بعنوان ضدويروس، مقـدار 200 ميلـي گرم يكبار در روز يا 100 ميليگرم هر 12 سـاعت يكبـار بصورت خوراكي مصرف ميشود. بعنـوان ضدپاركينـسون، مقـدار 100 mg/day كـه بعـد از يـك هفتـه بـه 100 ميليگرم دو بار در روز افزايش مي يابد، مصرف مـي شـو د. برخي از بيماران ممكن است به مقادير بـالاتري از دارو هـا تاحداكثر 400 mg/day نياز داشته باشند . دومين دفعـه مصرف روزانه نبايد بعد از ساعت 4 بعدازظهر انجام شـود . اين دارو معمولاًهمراه بـا سـاير دارو هـا ي ضدپاركينـسون استفاده ميشود.

اشكال دارويي :

Capsule: 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد