هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آمبنونيوم کلرايد - AMBENONIUM CHLORIDE

تعداد بازدید : 1114

موارد مصرف :

اين فرآورده براي درمان مياستني گراو بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو از هيدروليز شدن استيل كولين توسط استيل كولين استراز جلوگيري ميكند و درنتيجـه انتقال تكانه هاي عصبي از محـل اتـصال عـصب -عـضله را تسهيل مينمايد.

موارد منع مصرف :

درصورت حساسيت مفرط نسبت به آنتي كـولين اسـتراز، انـسدادهـا ي مكـانيكي روده هـا و مجاري ادراري نبايد اين دارو را مصرف كرد.

هشدارها :

1- ايــن دارو بــراي بيمــاران مبــتلا بــه آســم، صــرع، براديكاردي، انسداد كرونري، واگوتوني، هيپرتيروئيديـسم، آريتمي قلبي يازخم گوارشي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- به دليل احتمال پاسخدهي مفـرط در تعـداد كمـي از بيماران، آتروپين و اپينفرين بايد در دسترس باشد.

نكات قابل توصيه :

مقاومـت بـه اثـرات آنتـي كـولين استرازها ممكن است در بعضي بيماران به دنبـال مـصرف طولاني مدت مشاهده شود . در چنين مواردي، بيمار بايـد به دقت تحت مراقبت قرارگيرد . مقدار مصرف بايد كاهش يابد يا مصرف قطع شود تـا بيمـار مجـدداً بـه اثـرات دارو پاسخ دهد.

تداخلهاي دارويي :

اثـر انـسداد عـصبي – عـضلاني ناشي از آمينوگليكوزيد هاي سيـستميك، سـاير دارو هـا ي آنتيكولين استراز و سوكسينيل كولين را تشديد ميكند. اين دارو اثر دارو هاي آنتي كولينرژيـك را كـاهش ميدهـد . گلوكوكورتيكوئيـدهـا اثـر آنتـيكـوليناسـتراز را كـاهش ميدهند. منيزيم به علت اثر مستقيم مهاري برعضلات اثـر تركيبات آنتيكوليناستراز را كاهش ميدهد.

عوارض جانبي :

آريتمي، افت فشارخون، كـا هش بـازده قلبي، بلوك گره دهليزي بطني، تشنج، اختلال در تكلـم، سرگيجه، سردرد و كاهش هشياري، واكنش هاي آلرژيك، اســهال، كرامــپهــاي شــكمي، فلــج عــضلات تنفــسي، لارنگواسپاسم و اختلال در تنفس از عـوارض جـانبي ايـن دارو هستند.

مقدار مصرف :

5-25 ميلـي گـرم 3 تـا 4 بـار در روز خوراكي مصرف شود . با 5 ميليگـرم شـروع و تـا تعيـين مقدار مطلوب به تـدريج مقـدار افـزايش يابـد . (تغييـر در مقـدار بايـد هـر دو روز يكبـار صـورت گيـرد). بعـضي از بيماران مقادير بيشتر بـراي كنتـرل كـافي بيمـاري نيـاز دارند، اما تجويز مقادير بيش از 200 ميليگرم در روز نياز به مراقبت دقيق دارد. 

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد