هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آمیکاسین‌ - AMIKACIN

آنتی بیوتیک

تعداد بازدید :11373

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هـاي جـدي ناشي از باكتري هاي گرم منفـي مقـاوم بـه جنتامايـسين مصرف ميشود. برتري اين دارو نسبت به جتنامايسين در مقاومـت ايـن آنتـيبيوتيـك در برابـر اغلـب آنـزيمهـاي باكتريايي تخريب كننده آمينوگليكوزيدهاست.

مـوارد منـع مـصرف:

درصـورت ابـتلاي بيمـار بـه مياستني گراو اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- فاصله بين دفعات مقدار مصرف دارو در بيماران مبتلا به عيب كار كليه بايد افزايش يابد.

2- مــصرف ايــن دارو در بيمــاران ســالخورده مبــتلا بــه پاركينسون و نوزادان بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

3- از مصرف طولاني مدت اين دارو بايد خودداري كرد.

عــوارض جــانبي :

آســيب بخــش حلزونــ ي گــوش، مسموميت برگشت پذير كليه، بندرت كاهش منيزيم خون به ويژه در مصرف طولاني مدت و كوليت پسودوممبران از عوارض احتمالي اين دارو هستند.

تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان آمينوگليكوزيدها با سفالوسپورين ها (به ويـژه سـفالوتين )، آمفوتريسين، سيكلوسـپورين و دا روهـاي سيتوتوكـسيك، خطـر بـروز مــسموميت كليـوي (و احتمـالاً مــسموميت گوشي) افزايش مي يابد. مصرف همزمان آمينوگليكوزيد ها با وانكومايسين خطر بروز مسموميت گوشـي و كليـوي را افزايش مي دهـد . مـصرف همزمـان آمينوگليكوزيـد هـا بـا نئوســتيگمين و پيريدوســتيگمين، اثــر ايــن دارو هــاي كولينرژيــك را كــاهش مــي دهــد. مــصرف همزمــان آمينوگليكوزيدها با دارو هاي مسدد عصب – عضله ممكـن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي، ضعف تنفس و حتي آپنه شود . خطر بروز مـسموميت گوشـي درصـورت مصرف آمينوگليكوزيد ها با دارو هاي مدر گروه لوپ ممكن اســت افــزايش يابــد . از مــصرف همزمــان دو يــا چنــد آمينوگليكوزيد با يكديگر و مصرف همزمان اين دارو ها بـا كاپرئومايــسين بايــد خــودداري كــرد، زيــر ا خطــر بــروز مـسموميت گوشـي و كليـوي و انـسداد عـصب – عـضله ممكـــن اســـت افـــزايش يابـــد . در مـــورد تـــداخل آمينوگليكوزيدها با دارو هاي مدر بالقوه سمي براي گـوش به تكنگار كلي اين داروها مراجعه شود.

نكات قابل توصيه :

1- از آنجا كه دفع آمينوگليكوزيد ها عمدتاً كليوي است و غلظت اين دارو ها در ادرار زياد خواهدبود ، بيمـار بايـد بـه اندازه كافي آب يا مايعات مصرف كند تا غلظت زيـاد دارو موجب آسيب به مجاري ادراري نشود.

2- از آنجا كه احتمال تشكيل كمپل كس بين آميكاسين و سايرداروها وجـود دارد، مخلـوط كـردن ايـن دارو باسـاير داروها در يك محلول توصيه نميشود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

مقــدار 5 mg/kg هــر 8 ســاعت يــا 7/5 mg/kg هـر 12 سـاعت بـه مـدت 7-10 روز از راه عضلاني يـا انفوزيـون يـا تزريـق آهـسته وريـدي، تزريـق ميشود. در ع فونتهاي باكتريـايي سـاده مجـاري ادراري، 250 ميليگرم هر 12 ساعت از راه عضلاني يـا انفوزيـون وريدي مصرف ميشود. حداكثر مقدار مصرف اين دارو در عفونتهاي شـديد 1/5 g/day تـا 10 روز (حـداكثر دوز تجمعي 15 g) ميباشد.

كودكان:

درنوزادان نارس، ابتـدا 10 mg/kg و سـپس 7/5 mg/kg هر 18-24 ساعت به مـدت 7-10 روز و در نوزادان، 10 mg/kg و 7/5 mg/kg هـر 12 سـاعت بـه مــدت 7-10 روز تزريــق عــضلاني يــا انفوزيــون آهــسته وريدي، ميگردد.

اشكال دارويي :

,Injection (as Sulfate): 100 mg/2ml

500 mg/2ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد