هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آميلورايد - AMILORIDE-H

تعداد بازدید : 1433

رده بارداری : B

موارد مصرف :

اين تركيب دارويـي بـه عنـوان داروي كمكي در كنترل حالات خيزدار (مانند نارسـايي احتقـاني قلـب، سـيروز كبـدي، سـندرم نفروتيـك، خيـز ناشـي از كورتيكوستروئيد و استروژن و خيز با علت نامشخص )، در درمان زيادي فشارخون (به ويژه در مواردي كـه نيـاز بـه يك مدر نگهدارنده پتاسيم باشـد ) و همچنـين در درمـان كمكي پتاسيم خون ناشي از مصرف دارو هاي مدر در افراد مبتلا به افزايش فـشارخون (درصـورتي كـه سـاير تـدابير مفيد نبوده يا كافي نباشند) مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

جذب آميلورايـد از مجـراي گـوارش كامل نيست (15-20درصد). پيوند آميلورايد به پـروتئين بسيار كـم مـي باشـد و متـابوليزه ن مـي شـود . نيمـه عمـر آميلورايد 6-9 ساعت وزمان لاز م براي شروع اثـر دارو بـه عنـوان مـدر، كمتـر از 2 سـاعت اسـت. زمـان لازم بـراي رسيدن به اوج غلظت آميلورايد، 3-4 ساعت و زمـان لازم براي رسيدن به اوج اثر پس از مقـــدار مـصــرف واحـد، 6-10 ساعت ميباشد. طول اثر مدر آميلورايد بـا مـصرف مقــدار واحــد دارو، 24 ســــاعت اســت . 20-50درصــد آميلورايــد از كليــه و 40درصــد نيــز از راه مــدفوع دفــع ميشود.

مـوارد منـع مـصرف:

ايـن دارو در نارسـايي كليـه وافزايش پتاسيم خون نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود بيادراري يا عيب كار كليه، افراد مبتلا به ديابت و بيماري كليوي يا عيب كار كبد.

2- بيماراني كه شديداً بدحال هستند يا حجـم ادرار آنهـا نسبتاً كم است، بيشتر در معـرض خطـر زيـادي پتاسـيم خون هستند.

عوارض جانبي :

اخـتلالات گوارشـي، خـشكي د هـان، بثورات جلدي، اغتشاش شعور، كاهش فشارخون در حالت ايـستاده، افـزايش كلـسيم خـون و كـاهش سـديم خـون بامصرف آميلورايد گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي مهاركننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين ممكن اسـت منجر به افزايش پتاسيم خون شده و اثركاهنده فشارخون افزايش يابد . مصرف همزمان اين دارو بـا ليتـيم بـه علـت كاهش كليرانس كليوي ليتيم، ممكـن اسـت سـبب بـروز مسموميت با ليتيم شـود . خطـر بـالارفتن پتاسـيم خـون بامصرف همزمان اين دارو با مكمل هاي حـاوي پتاسـيم و سيكلوسپورين افزايش مي يابد. اثرات ضدانعقادي هپـارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است كـاهش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي درصو رت احساس بهبودي بايـد ادامه يابد.

2- اين دارو زيادي فشارخون را درمان نمي كند، بلكـه آن را كنترل مي نمايد. از اينرو، مصرف آن ممكن است تـاآخر عمر ضروري باشد.

3- احتمال بروز كمي يا زيادي پتاسيم خون وجـود دارد . بنابراين ممكن است پـي گيـري ميـزان پتاسـيم در رژيـم غذايي لازم باشد.

4- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

5- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بـه يـادآوردن آن نوبـت بايـد مـصرف شـود، ولـي اگرتقريبـاً زمـان مـصرف نوبـت بعـدي فرارسـيده باشـد، ازمصرف آن نوبت و دو برابركردن مقدارمصرف بعدي بايـد خودداري شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان مدر و پائين آورنده فـشارخون در بزرگسالان 1-2 قرص در روز تجويز ميشود.

اشكال دارويي :

+ Tablet: Amiloride HCl 5 mg

Hydrochlorothiazide 50 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد