هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پارا آمينو بنزوئيک اسيد ( پابا )( AMINOBENZOIC-Para (PABA (ACID )

تعداد بازدید : 2692

موارد مصرف :

پابا به عنوان محافظت كننـده پوسـت در مقابل نور خورشيد مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

محافظت كنندههاي شـيميائي در مقابـل نور خورشيد يا جذب اشـعه UV در محـدوده خاصـي از طــول مــوج (UVB (مــانع از نفــوذ آن بــداخل اپيــدرم ميشوند.

هشدارها:

بيمـاران حـساس بـه شـيرين كننـده هـاي مصنوعي از قبيل ساخارين، بي حـس كننـده هـاي اسـتري همچون بنزوكائين، رنگهاي آزو از نوع پارا آمينـو ( ماننـد آنيلــين)، آنتــيبيوتيــكهــاي ســولفوناميدي، داروهــاي سولفوناميدي پائين آورنده قند خون يا مدر هاي تيازيـدي ممكن است به تركيبات محافظـت كننـده در مقابـل نـور حاوي PABA يا مشتقات آن، نيز حساس باشند.

عـوارض جـانبي:

بـا مـصرف ايـن دارو ممكـن اسـت درماتيت آلرژيك تماسي و بثورات جلدي بروز كند.

نکات قابل توصيه :

1 -در صورت بروز تحريك يا ب ثـورات جلـدي از مـصرف دارو بايد خودداري شود.

2 -از تماس دارو با چشمها بايد خودداري شود.

3 -اين دارو ممكن است باعث تغيير رنگ لباسها شود.

4 -مصرف اين فرآورده همراه با بنزوفنو ن ممكـن اسـت اثر محافظتي اضافي در برابر واكنش هاي حساسيت به نور ناشي از داروها يا همراه با نور UVA فراهم نمايد.

مقدار مصرف :

مقـدار كـافي از دارو روي منـاطقي از پوست كه در معرض آفتاب قـرار دارد ، ماليـده مـي شـود . مصرف دارو بايد هر ساعت يك بار بعـد از شـنا كـردن يـا تعريق بيش از حد تكرار شود.

اشكال دارويي :

%5: Lotion

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد