هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسيد آمينو كاپروئيك - AMINOCAPROIC ACID

تعداد بازدید : 1899

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اسيد آمينو كاپروئيك يك داروي آنتي فيبرينوليتيك اسـت كـه هماننـد ترانكـساميك اسـيد در درمان و پيـشگيري خـونريزي هـاي ناشـي از فيبرينـوليز شديد به كـار مـي رود. ايـن دارو همچنـين در پيـشگيري آنژيوادم ارثي نيز مصرف مي شود.

فارماكوكينتيك:

اسيدآمينو كاپروئيك به راحتي از راه خوراكي جذب شده و غلظت پلاسمايي آن طي 2 سـاعت به حداكثر مي رسد. اين دارو توزيع وسـيعي داشـته و بـه سرعت و به صورت دسـت نخـورده از طريـق ادرار ترشـح ميشود. نيمه عمر حذف آن تقريباً 2 ساعت ميباشد.

هشدارها :

1- اين دارو در موا رد نارسايي كليـوي و اخـتلالات قلبـي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2-در صورت نياز به مـصرف طـولاني مـدت، بهتـر اسـت مقادير كمتري از دارو استفاده شود و بيمار تحت نظـارت دقيق قرار گيرد.

3 - تزريق سريع وريدي اين دارو م مكن است باعث بـروز كاهش فشار خون، براديكاردي و آريتمي شود.

عــوارض جــانبي : اخــتلالات گوارشــي وابــسته بــه دوز،گيجي، صدا كردن گـوش، سـردرد، احتقـان بينـي و ملتحمه چشم، بثورات پوستي، صدمات عضلاني (معمـولاً با مصرف طولاني دوزهاي بالا )، نارسايي كليوي با مـصرف اين دارو گزارش شده است.

مقدار مصرف :

براي درمان يا پيشگيري از خـونريزي، اسيدآمينو كاپروئيك اسيد را مي توان از طريق خوراكي بـا مقدار اولية 4 تا 5 گرم شـروع و سـپس بـه صـورت 1 تـا 1/25 گرم هر ساعت ادامه داد . همچنين مي تـوان همـان مقدار را به صورت داخـل وريـدي بـه شـكل محلـول 2% تجويز نمود . مقدار اوليه (4 -5 گرم ) باي د طي يك سـاعت تزريق شده و سپس با انفوزيـون مـداوم 1g/hour ادامـه يابد. معمولاً 8 ساعت درمان كافي مي باشـد . در صـورت ت نياز به ادامه درمان، حداكثر مقدار مصرف طي 24 ساعت نبايد از مقدار 24 گرم تجاوز نمايد.

اشكال دارويي :

Injection : 2500 mg/10 ml , 4000 mg/10 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد