هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آمينوگلوتتيميد -AMINOGLUTETHIMIDE

تعداد بازدید : 838

موارد مـصرف :

 آمينوگلوتتيميـد در درمـان سـرطا ن پستان متاستاتيك در زنـان، در درمـان علامتـي سـرطان پيــشرفته پروســتات در مــردان و در درمــان ســندروم كوشينگ استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

آمينوگلوتتيميـد از توليـد اسـتروئيدهاي آدرنال جلوگيري به عمل آورده و به عنـوان مهـار كننـده آروماتــاز باعــث جلــوگيري از تبــديل آنــدروژن هــا بــه استروژنها ميگردد.

 فارماكوكينتيك:

 آمينوگلوتتيميـد از راه خـوراكي بـه خوبي جذب مي شود. اين دارو در كبـد متـابوليزه شـده و باعث القاء متابوليسم خود مي شود. آمينوگلوتتيميـد از راه ادرار دفع مي شود و فقط 20 تا 25 درصد از مقدار مصرف دارو به پروتئينهاي پلاسمايي متصل ميشود.

 مـــوارد منـــع مـــصرف:

 ايـــن دارو در صـــورت وجودحساسيت مفرط به دارو نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 1- چون ايـن دارو باعـث مهـار توليـد اسـتروئيد آدرنـال ميشود، بنابراين بايـد بـه ايـن بيمـاران هيـدروكورتيزون تجويز شود.

 2- بعضي از بيماران به يك مينرالوكورتيكوئيد نيز احتياج دارند.

 3- در بيماراني كه دچار شوك يا تروما مـي شـوند يـا بـه طور همزمان به عفونت مبتلا مي شوند، مـصرف دارو بايـ د به طور موقت قطع شود.

 4- اندازه گيري فشار خون، شمارش سلولهـاي خـوني و الكتروليتهاي سرم در طي درمان با آمينوگلوتتيميد بايد به طور منظم انجام شود.

 5- اين دارو در دوران بارداري نبايد تجويز گردد.

 عوارض جانبي :

 شايعترين عوارض جانبي شامل خـواب آلودگي، خستگي و بثورات پوستي مي باشـد كـه معمـولاً بعد از 6 هفتة اول درمان با دارو تخفيف مي يابنـد . بعـضي از مواقع، گيجي و تهوع نيز رخ ميدهد.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي مضعف سيستم اعصاب مركـزي موجـب تقويـت آثار آنها مي شود. از طـرف ديگـر، آمينوگلوتتيميـد باعـث افزايش متابوليسم اكسيداتيو دگزامتـازون، ديژيتوكـسين، مدروكسي پروژسترون، تاموكسي فـن، داروهـاي خـوراكي پايين آورندة قند خـون، وارفـارين و سـاير ضـدانعقادهاي كوماريني و تئوفيلي ن مي شود. استفاده همزمـان ايـن دارو با داروهاي مدر ممكن است باعـث كـاهش سـديم خـون شود.

 نكات قابل توصيه:

1-اين دارو ممكن است باعث خواب آلـودگي يـا گيجـي شود. لذا با يد در هنگام رانندگي يا انجام اعمالي كـه نيـاز به مهارت و هوشياري دارند، احتياط نمود.

 2- اين دارو ممكن اسـت باعـ ث ايجـاد بثـورات پوسـتي، سنكوپ، ضعف يا سردرد شود . در صورت تـشديد علائـم، بايد به پزشك اطلاع داده شود.

 3- تهوع و بي اشتهايي ممكـن اسـت ظـرف 2 هفتـه اول درمان رخ دهد . در صورت تداوم يا تشديد علائم،  بايد بـه پزشك اطلاع داده شود.

 مقــدار مــصرف:

بــراي درمــان ســرطان، دارو از راه خوراكي به ميزان 250 ميلي گرم تـا 4 بـار در روز تجـويز ميشود. بـراي درمـان مكمـل بـا يـك كورتيكوسـتروئيد، معمولاً هيدروكورتيزون بـه ميـزان 20-30 mg/day در مقادير منقـسم تجـويز مـي شـود . بـراي درمـان سـندروم كوشينگ از مقادير مورد استفاده براي درمان سـرطان يـا مقادير مـصرف بـالاتر (تـا 2 g/day) اسـتفاده مـي شـود . درمان تكميلي با كورتيكوستروئيدها ممكن اسـت در ايـن بيماران نياز نباشد.

 اشكال دارويي :

Tablet: 250 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد