هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آمينوفيلين - AMINOPHYLLINE

تعداد بازدید : 1305

رده بارداری : C

مـوارد مـصرف:

آمينـوفيلين بـراي درمـان انـسداد برگشتپذير راه هاي تنفسي وآسم حاد و به عنوان محرك تنفسي در آپنه نوزادان مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر:

 آمينـوفيلين بـه عنـوان يـك گـزانتين از طريق شل كردن عضلات صاف مجاري هـوايي و انبـساط راههاي هوايي عمل ميكند. براي اطلاعات بيشتر به تـك نگار تئوفيلين مراجعه شود.

 فارماكوكينتيك:

 آمينـوفيلين در بـدن تئـوفيلين آزاد ميكند. جذب آن بعد از تزريق عضلاني آهسته مـي باشـد وممكن است درمحل تزريق رسوب نمايد . متابوليسم دارو كبدي است و از طريق كليه ها از بدن دفع ميشود.

 هشدارها:

درصورت وجود خيـز حـاد ريـوي، نارسـايي احتقاني قلب، تب پايدار، بيماري هاي كبدي، پركاري غده تيروئيد، سپـ سيس و اخـتلالات صـرعي بايـد بـا احتيـاط تجويز شود.

 عــوارض جــانبي:

 تاكيكــاردي، طــپش قلــب، تهــوع، اختلالات دستگاه گوارش، سـردرد، فراموشـي، آريتمـي و تشنجات بويژه در موارد تزريق سريع داخل وريدي ممكن است مشاهده شـود . بعـلاوه اتيلـين دي آمـين موجـود در آمينوفيلين ممكن است باعث كهير، تـب يونجـه، بثـورات جلدي يا التهاب پوست شود.

 تداخلهـاي دارويـي :

 تجـويز همزمـان سـايمتدين، سيپروفلوكــــساسين، اريترومايــــسين، پروپرانولــــول و تيابندازول با آمينـوفيلين احتمـالاً باعـث افـزايش غلظـت متابوليت فعال آن ميشود. تجويز همزمـان فنـي تـوئين و ريفامپيـسين بـا تئـوفيلين و كـشيدن سـيگار يـا تنبـاكو احتمــالاً باعــث كــاهش غلظــت آن بواســطه تحريــك متابوليسم ميشود. تجويز همزمـان مـسدد هـا ي گيرنـده بتاآدرنرژيك ممكن است اثرات گشادكنندگي نايژهاي دارو را مهار كند . مـصرف همزمـان بـا كتـامين ممكـن اسـت آستانه حملات صرع را كاهش دهد.

 نكات قابل توصيه:

 1- آمينوفيلين نبايد در يك سرنگ با ساير دارو ها مخلوط شود.

 2- تزريــق داخــل عــضلاني دارو بــسيار محــرك اســت . درصورت تزريق بولوس آمينوفيلين را بايد خيلـي آهـسته داخل وريد (حداقل طي 20 دقيقه) تزريق نمود.

 3- درصورت افزودن آمينوفيلين به محلـول هـاي تزريقـي (انفوزيوني) دكستروز ممكن است يك رنـگ زرد كمرنـگ توليد شود كه طبيعي بوده و مشكل خاصي ندارد.

 مقدار مصرف :

بزرگـــسالان: بـــه عنـــوان گـــشادكننده بـــرونش 700 mcg/kg در هر ساعت در افراد سـيگاري و مقـدار 400 mcg/kg در هـر سـاعت بـراي افـراد غيرسـيگاري انفوزيون ميشود. بـراي بيمـاران مـسن يـا مبتلايـان بـه نارسايي قلبي يا كبدي، 200 mcg/kg انفوزيون ميشود.

كودكــان: درنــوزادان نــارس و كــوچكتر از 24 روز 1 mg/kg هر 12 ساعت انفوزيون ميگـردد . در نـوزادان نارس و بزرگتر از 24 روز 1/5 mg/kg هـر 12 سـاعت و بــراي نــوزادان طبيعــي تاســن 52 هفتگــي روزانــه 5 mg/kg]  (ســن برحــسب هفتــه  x0/2) [ انفوزيــون ميشود. براي نوزادان طبيعـي تاسـن 26 هف تگـي مقـدار مصرف تام دارو در سه مقدار منقسم روزانه (هر 8 ساعت)و براي نـوزادان طبيعـي بـا سـن 26-52 هفتگـي مقـدار مصرف تـام دارو در چهـار مقـدار منقـسم روزانـه (هـر 6 ساعت) تجويز ميگردد. دركودكان 1-9 سال 800 mcg/kg در هـر سـاعت و در كودكــان 9-16 ســال 700 mcg/kg در هــر ســاعت، انفوزين وريدي ميشود. درصورت تجـويز طـولاني مـدت، سنجش غلظت سرمي غلظت سرمي تئـوفيلين و ارزيـابي پاسخ بيمار به آن براي دستيابي به غلظت مناسب درماني و به حداقل رسانيدن خطر سميت توصيه ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: 250 mg/10ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد