هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آميودارون - AMIODARONE

تعداد بازدید : 1352

رده بارداری : D

موارد مـصرف :

آميـودارون از راه خـوراكي فقـط در درمـان تـاكيكـاردي بطنـي گهگيـر و غيرپايـدار از نظـر هموديناميكي و فيبريلاسيون بطني گهگير زماني كه ساير داروها موثر نمي باشند، مـصرف مـي شـود . ايـن دارو از راه تزريقي جهت تخفيف و پيشگيري از آريتمي فـوق بطنـي گهگير كه به ساير دارو ها پاسخ نمي دهد، بـويژه هنگـامي كه همراه سـندرم ولـف پاركينـسون – وايـت (w-p-w) اشد، از جملـه فيبريلاسـيون دهليـزي، فلـوتر دهليـزي، تاكيكاردي دهليـزي نابجـا و تـاكي كـاردي فـوق بطنـي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

آميودارون بااثر مستقيم بربافت ها، بـدون تاثير بارز بر پتانسيل غشاء، طول مـدت پتانـسيل عمـل و دوره تحريك ناپذيري را در تمام بافت هـاي قلـب طـولاني ميكند. همچين در بيماران مبـتلا بـه سـندرم w-p-w، تحريكپذيري بافت مسير فرعي را طولاني كرده و سرعت هدايت را در اين بافتها كند ميكند. فارماكوكينتيك: جذب آميودارون از راه خوراكي كنـد ومتغيراست. حدود 20-25 درصـد از راه خـوراكي جـذب ميشود. سرعت دستيابي به غلظت پلاسمايي يكنواخت و درماني دارو، كند و دفع دارو طولاني است . پيونـد دارو بـا پروتئين بسيار زياد است . متابوليسم اين دارو كبدي است و نيمــه عمــر آن در مرحلــه ابتــدايي، 2/5-10 روز و در مرحله انتهايي 26-107 روز است . اثر دارو 2-3 روز تا 3- 2 ماه پس از مـصرف شـروع مـي شـود وحـداكثر غلظـت پلاسمايي نيز 3/7 ساعت پس از مصرف حاصل مـي شـود . طول مدت اثر متغير ( هفته ها تا ماه ها) اسـت . ايـن دارو از طريق صفرا دفع ميگردد.

موارد منع مـصرف :

ايـن دارو در انـسداد دهليـزي - بطني درجه 2 يا 3 كه از قبل وجود داشته اسـت (بـدون ضربانساز مصنوعي )، حملات برادي كاردي كه منجـر بـه سنكوپ ميشود (مگر اينكه از ضربان ساز مـصنوعي بـراي كنترل آن استفاده نشود ) و عيب عملكرد گـره سينوسـي مگر اينكه توسط ضـربان سـاز مـصنوعي كنتـرل نـشود و حساسيت شديد به دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- آزمون عملكرد كبد و تيروئيد در درمان طولاني مـدت ضروري است . آميودارون ميتواند سبب بـروز اخـتلال در عملكرد تيروئيد شود . بنابراين درطول مـصرف آن، هرسـه هورمون تيروكسين، تري يـدوتيرونين و هورمـون محـرك تيروتروپين بايد اندازهگيري شوند. 

2- درصورت بروز تنگي نف س يا پيـشرفت آن وهمچنـين بروز سرفه در بيماراني كه آميـودارون مـصرف مـي كننـد ، احتمال وجود پنوموني بايد در نظر گرفته شود.

3- درموارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود نارسايي احتقاني قلب، عيب كار كليه، بيماران سـالخورده، براديكـاردي شـديد و اخـتلالات هـدايتي قلـب، (بـويژ ه بامصرف مقادير زياد) و پورفيري.

4- به علت كندبودن شروع اثر دارو، مشكل بودن تنظيم مقدارمصرف و احتمال بروز عوارض جانبي شديد ، درمـان با اين دارو بايد در بيمارستان شروع شود و بيمار حـداقل طــي دوره مــصرف مقــدار حملــهاي دارو در بيمارســتان بستري باشـد . مقـدار مـصرف دارو بـرا ي هـر بيمـار بايـد جداگانه و براساس نياز هاي بيمار، پاسخ باليني، وجـود يـا شـدت مـسموميت ودر بعـضي حـالات براسـاس غلظـت پلاسمايي آميودارون تنظيم شود.

5- درطول درمان بـا ايـن دارو، تعيـين غلظـت سـرمي SGOT, SGPT، آلكـالين فـسفاتاز و ثبـت نـوار قبلـي ضروري است.

عوارض جانبي :

اختلال در بينايي، نوروپاتي و ميوپـاتي محيطي، براديكاردي و اختلالات هدايتي قلب، حساسيت به نور و بندت تغييرات رنگ پوسـت، كـم كـاري تيروئيـد، پركاري تيروئيد، فيبروز آلوئوليت ريـوي، هپاتيـت، تهـوع، استفراغ، احساس طعم فلزي در دهـان، لـرزش، كـابوس، سرگيجه، سردرد، بي خوابي، افز ايش فشار داخل جمجمه، التهاب اپي ديديم، بـي نظمـي حركـات عـضلاني، بثـورات جلدي، التهاب عروق، كاهش پلاكت خون، افـزايش زمـان پروترومبين، آنافيلاكسي (باتزريق سريع )، اسپاسم برونش و آپنه از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مـصرف همزمـان آميـودارون بـا ســاير داروهــاي ضــدآريتمي ممكــن اســت خطــر بــروز تاكيآريتمي را افزايش دهد . آميودارون غلظت پلاسـمايي كينيدين، پروكائين آميد و فني توئين را افزايش مـي دهـد . ضعف عضله قلب با مصرف همزمان هر داروي ضدآريتمي با آميـودارون مـشاهده مـي شـود . اثـر انعقـادي وارفـارين درصورت مصرف همزمان با آميو دارون افـزايش مـي يابـد . خطـر بـروز آريتمـي بطنـي درصـورت مـصرف همزمـان داروهـاي ضدافـسردگي سـه حلقـهاي و فنوتيـازينهـا بـا آميودارون افزايش مـي يابـد . درصـورت مـصرف همزمـان آميودارون با دارو هاي مسدود كننده گيرنده بتا، ديلتيـازم و وراپاميل، خطر بروز برادي كاردي، انسداد گـره دهليـزي بطنـي و ضـعف عـضله قلـب افـزايش مـي يابـد. غلظـت پلاســمايي ديگوكــسين درصــورت مــصرف همزمــان بــا آميودارون افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان بايـد كامـل شـود . مـصرف دارو حتـي در صورت احساس بهبودي بايد طبق دسـتور پزشـك ادامـه يابد.

2- طي درمان با دارو و چندماه پس از ق طع مصرف آن، از تابش مستقيم خورشيد به پوست بايد جلوگيري شود.

3- درصورت بروز مسموميت عصبي، حـساسيت بـه نـور، تهوع، استفراغ و التهاب اپي ديديم، كاهش مقدارمـصرف و در بعضي موارد، قطع مصرف دارو توصيه ميشود.

4- درصورت فرامـوش شـدن يـك نوبـت مـصرف دارو، از مصرف آن خودداري نموده و درصورتي كه بيش از 2 يا 3 نوبت دارو مصرف نش ود، حتمـاً بايـد بـا پزشـك مـشورت گردد. از دوبرابر نمودن مقدار دارو بايد اجتناب نمود.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگــــسالان:

درآريتمــــي، مقــــدار حملــــهاي 0/8-1/6 g/day به مـدت 2-3 دقيقـه تـا دسـتيابي بـه پاسخ درماني اوليه يا بروز عوارض جانبي مصرف ميشـود . درصورت دستيابي به كنترل كافي و بروز عـوارض جـانبي شديد، مقدار دارو به 600-800 mg/day به مـدت يـك هفته و سـپس تـاكمترين مقدارنگهدارنـده مـوثر كـاهش مييابد. مقدارنگهدارنده، تقريباً 400 mg/day است كه مي تـوان آن را برحـسب نيــاز افــزايش يــا كــا هش داد. در درمــان تـــاكيكـــاردي فـــوق بطنـــي، مقـــدار حملـــهاي 600-800 mg/day به مدت يك هفته تا زمان دستيابي به پاسخ درمـاني اوليـه يـا بـروز عـوارض جـانبي مـصرف ميشود. مقـدار نگهدارنـده تقريبـاً 200-400 mg/day است.

كودكان:

دردرمان آريتمي بطني و آريتمي فوق بطنـي، مقدار حملـه اي 10 mg/kg/day بـراي 10 روز تازمـان دستيابي به پاسخ درماني اوليـه يـا بـروز عـوارض جـانبي مصرف ميشود. مقدارنگهدارنده 2/5 mg/kg/day است.

تزريقي

بزرگــسالان:

در آريتمــي(فيبريلاســيون بطنــي يــا تاكيكاردي بطني غيرپايدار از نظر همودينـاميكي )، طـي 24 ساعت اول، مقدا رمـصرف بـه صـورت زيـر مـي باشـد : انفوزيــون ســريع 150 ميلــيگــرم طــي 10 دقيقــه اول، انفوزيون آهسته 360 ميليگرم طـي شـش سـاعت بعـد، انفوزيون نگهدارنده 540 ميليگرم طـي 18 سـاعت بعـد . پــس از 24 ســاعت اول، ســرعت انفوزيــون نگهدارنــده 0/5 mg/min خواهــــدبود (بااســــتفاده از غلظــــت 1-6 mg/ml). درصــورت بــروز حمــلات فيبريلاســيون بطني يا تـاكي كـاردي بطنـي ناپايـدار، انفوزيـون مقـادير اضافي (150 ميليگرم) ممكن است ضروري باشد كه بايد طي 10 دقيقه صورت گيرد.

كودكان:

سـلامت و كـارايي دارو در افـراد كمتـر از 18 سال تعيين نشده است.

اشكال دارويي :

Injection: 150 mg/3 ml

Tablet: 200 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد