هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آملوديپين - AMLODIPINE

تعداد بازدید : 863

رده بارداری : C

موارد مصرف:

آملوديپين براي كنترل آنژين كلاسيك (آنژين پايدارمزمن يا آنژين ناشي از فعاليت ) بدون علائـم اسپاسم عروق وهمچنين براي درمـان زيـادي فـشارخون مصرف ميشود. اين دارو در كنترل آنژين وازواسپاتيك يـا آنژين ناپايدار در بيماراني كـه قـادر بـه تحمـل دارو هـاي مسدودكننده گيرنده بتا -آدرنرژيك يا نيترات ها نيستند يا علائم بيماري آنهـا بـا ايـن دارو هـا از بـين ن مـي رود، نيـز مصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

64-90 درصــد دارو از راه گــوارش جـذب مـيشـود. پيونـد ايـن دارو بـه پـروتئين پلاسـما 93درصد است . آملوديپين به ميزان بـسيار زيـاد در كبـد متابوليزه ميشود و 90درصد آن به متابوليـت هـاي فعـال تبديل مي گردد. نيمـه عمـر دارو 30-50 سـاعت و زمـان لازم براي رسيدن به اوج غلظت پلاسـمايي 6-12 سـاعت ميباشد. اين دارو عمدتاً بصورت متابوليت و از طريق كليه دفع ميشود.

مـوارد منـع مـصرف:

ايـن دارو در كـاهش شـديد فــشارخون و حــساسيت بــه داروهــاي مــسدودكننده كانالهاي كلسيمي نبايد مصرف شود.

هشدارها:

انـدازه گيـري فـشارخون، ثبـت نـوارقلبي و اندازهگيري ضربان قلب در طول مصرف اين دارو ضـروري است.

عــوارض جــانبي:

درد شــكم، تهــوع، طــپش قلــب، برافروختگي، خيز، سردرد، سرگيجه، اختلالات در خـواب از عوارض جانبي مهم دارو ميباشند.

تداخلهـاي دارويـي :

در صـورت مـصرف همزمـان داروهاي كاهنده پتاسيم خون با اين دارو، اثـرات كاهنـده فـشارخون ممكـن اسـت تـشديد شـود . هنگـام مـصرف پروكائينآميد يا كينيدين همراه با اين دارو، بايد احتيـاط نمود، زيرا هر دوگروه از دارو ها، داراي اثـرات اينوتر وپيـك منفي هستند . فراهمي زيستي اين دارو در صورت مـصرف همزمان با ريفامپين ممكن است كاهش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي نيـز بايد ادامه يابد.

2- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسـيده باشـد . در ايـن صورت مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

3- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اين رو، مصرف آن ممكن اسـت بـه مدت طولاني ضروري باشد.

4- كاهش دفعات بروز درد قفسه سينه ممكن است بيمار را تـشويق بـه فعاليـت بـيش از حـد نمايـد. بنـابراين، در موردميزان تمرينات بايد با پزشك مشورت شود.

5- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

6- نبض بيمار بايد كنترل شود و در صورتي كـه كمتـر از 50 بار در دقيقه باشد، مراجعه به پزشك ضروري است.

7- دوره درمان با اين دارو بايدكامل شـود و ازمـصرف آن بيش از مقدار توصيه شده خودداري گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: به عنوان ضدآنژين و كاهنده فـشار خـون، مقدار 5 يا 10 ميليگرم يكبار در روز مصرف ميشـود . در بيمـاران مبـتلا بـه بـيكفـايتي كبـدي و سـالخوردگان، مقداراوليه 2/5 ميليگرم يكبار در روز توصيه ميشود.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد