هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آموکسی سیلین - AMOXICILLIN

تعداد بازدید : 14140

رده بارداری : B

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي مجاري ادرار، عفونتهاي گوش مياني، سينوزيت، برونشيت مزمن، ســالمونلوز مهــاجم، مننژيــت مننگوكــوكي، ريــشهكنــي هليكوباكترپيلوري، پيشگيري از آندوكارديت و بـه عنـوان داروي كمكي در درمـان مننژيـت ليـستريايي و سـوزاك مـصرف مـيشـود. بـه عـلاوه، ايـن دارو در درمـان تـب تيفوئيدي و نيز در پيـشگيري از عفونـت دنـداني مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

75-90درصـد از دارو از راه خـوراكي جذب ميشود و پس از 1-2 ساعت غلظت سرمي دارو بـه اوج مـي رسـد . نيمـه عمـر دارو 1-1/5 سـاعت اسـت كـه درصورت عيب كار كليه ممكن است تا 12 ساعت افزايش يابد. 65-70 درصد دارو به صورت تغيير نيافته از راه كليه دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه آلرژيك بـه پنيسيلينها نبايد مصرف شود.

هشدارها:

دربيماران داراي سابقه حساسيت، مبتلا بـه عيب كـار كليـه، در بيمـاران مبـتلا بـه تـب گلانـدولار و لوسمي لنفاتيك مزمن و سابقه بيماري هاي گوارشي بويژه كوليت وابسته به آنتيبيوتيك بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

عوارض جانبي :

واكنش هاي حساسيتي مثل كهير، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيمـاراني كـه دچار حـساسيت مفـرط مـي شـوند، بـا مـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان آموكسي سـيلين با دارو هاي خـوراكي جلـو گيريكننـده از بـارداري حـاوي استروژن ممكن است اثـر ايـن دارو هـا را كـاهش دهـد و منجــر بــه بــارداري ناخواســته شــود . مــصرف همزمــان پنيسيلينها با متوتركسات منجـر بـه كـاهش كليـرانس متوتركسات و درنتيجه مسموميت با اين دارو ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- آموكسيسيلين را مي توان با م عده خالي يا پر مـصرف كرد.

2- دربيمــاران مبــتلا بــه عيــب كــار كليــه بــه كــاهش مقدارمصرف دارو نيازي نيست، مگر اينكه عيب كار كليـه شديد باشد.

3- درصورت بـروز اسـهال ، بـدون مـشورت بـا پزشـك از مصرف هرگونه داروي ضداسهال بايد خودداري كرد. 4-

درهنگام مصرف آموكـسي سـيلين از سـاير روش هـا ي جلوگيري از بارداري نيز بايد استفاده نمود.

5- درصورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، بـه محـض بيـاد آوردن آن نوبـت بايـد مـصرف شـود، ولـي اگرتقريبـاً زمـان مـصرف نوبـت بعـدي فرارسـيده باشـد، ازمصرف آن نوبت خودداري كرده و مقدار مـصرف بعـدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار مصرف اين دارو 250 ميليگـرم هـر 8 ساعت ميباشد كه در عفونـت هـا ي شـديد ايـن مقـدار دوبرابر ميشود. در درمان عفونت هاي چركزاي شـديد يـا عودكننده تنفسي، اين دارو به مقدار 3 گرم هر 12 ساعت مصرف ميشود. در درم انهـا ي كوتـاه مـدت بـراي آبـ سه دندان 3 گرم مصرف ميشود كه در صورت نياز 8 سـاعت بعد تكرار ميشود. براي درمان عفونت هـا ي مجـاري ادرار، مقدار مصرف آموكسي سيلين 3 گرم است كـه در صـورت نياز 10-12 ساعت بعد تكرار ميشود. در درمـان سـوزاك مقدار مصرف اين دارو 3 گرم در يك نوبت همراه بـا يـك گرم پروبنسيد ميباشد.

كودكان:

مقدا ر مصرف اين دارو در كودكان بـا سـن تـا 10 سال 125 ميليگرم هـر 8 سـاعت مـي باشـد كـه در عفونتهاي شديد تا دوبرابر افزايش مي يابـد . ايـن دارو در درمان عفونت گوش مياني در كودكان با سن 3-10 سـال به مقدار 750 ميليگرم دوبار در روز بـراي 2 روز مـصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Capsule: 250 mg, 500 mg

Suspension: 125 mg/5ml, 250 mg/5 ml

(Chewable Tablet: 250 mg (as 3 H2O

(Tablet: 500 mg (as 3 H2O

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد