هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آمفوتريسين - AMPHOTERICIN B

ضد قارچ

تعداد بازدید :1039

موارد مصرف :

آمفوتريسين B در درمـان آسـپرژيلوز، بلاسـتوميكوز، كانديـدياز منتـشر، كوكـسيديوئيدوميكوز، پاراكوكسيديوميكوز، كريپتوكوكـوز، انـدوكارديت قـارچي، كانديدياز داخلي چشم، هيستوپلاسموز، سـالك، مننژيـت قارچي، موك ورميكوز، سپتي سمي قـارچي، اسـپوروتريكوز منتـــشر، عفونـــت هـــاي قـــارچي دســـتگاه ادراري و مننگوآنسفاليت آميبي اوليه مصرف ميشود. آمفوتريـسين B معمولاً داروي انتخابي در درمان عفونـت هـاي قـارچي مانند اندوكارديت، مننژيت، پريتونيت يا عفونت هاي شديد مجراي تنفسي است . اين دارو ه مـراه بـا فلوسـيتوزين در درمان عفونتهاي شديد مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو با اتصال به استرول هـاي غـشاي سلولي قارچ و تغيير در قابليت نفوذ اين غشا و درنتيجه از دست رفتن پتاسيم و ملكول هاي كوچك از درون سـلول، اثر ضد قارچي خودرا اعمال ميكند.

فارماكوكينتيك:

آمفوتريسين B در ريه، كبد، طحـال، كليه، غده فوق كليوي و عضلات توزيع شـده وغلظـت آن در مايعات جنب، صفاقي وپرده سـينوويال و مـايع زلاليـه تقريباً 75 %غلظت پلاسمايي آن است . دفع اين دارو از راه كليه بسيار آهسته بوده وتقريباً 40 %دارو در مـدت هفـت روز دفع شده و حداقل تا 7 هفته پس از قطع مـصرف در ادرار يافت ميشود.

هشدارها :

1 -درصورت وجود عيب كار كليه و كبد بايد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود.

2 -درصورت تزريـق وريـدي سـريع دارو، احتمـال بـروز آريتمي وجود دارد.

عــوارض جــانبي:

از عــوارض شــايع آمفوتريــسين B كمخـوني، كـاهش پتاسـيم خـون، تـب و لـرز و تهـوع و اســتفراغ، درد معــده، درد عــضله و مفــصل، كــم خــوني، مسموميت كليوي، اختلالات نورولوژيك و خوني، بثـورات جلدي و ترومبوفلبيت در محل تزريق ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان آمفوتريـسين B با دارو هاي تضعيف كننده فعاليت مغزاستخوان يا كاهنـده ايمني، گليكوزيد هاي ديژيتال، مدرهـاي كاهنـده پتاسـيم وداروهاي با سميت كليوي باعـث تـشديد عـوارض سـمي دارو ميشود. در مصرف همزمان اين دارو با فلوسـيتوزين احتمال تشديد سميت فلوسيتوزين وجود دارد.

نكات قابل توصيه :

1 -در صورتي كه وقفه درمان بيش از يـك هفتـه باشـد، درمان مجدد بايد با حداق ل مقدار مصرف شروع و بتـدريج تا مقدار مصرف مطلوب افزايش يابد.

2 -با تزريق وريدي مقادير كم كورتيكواستروئيد ها قبل و درطي انفوزيـون وريـدي آمفوتريـسين B احتمـال بـروز واكنشهـاي تـب زا كـاهش مـي يابـد . همچنـين مـصرف استامينوفن، آنتي هيستامينها و يا فنوتيـازين هـا قبـل از انفوزيون آمفوتريسين B عوارضي چون تب، تهـوع و لـرز ناشي از دارو را كاهش ميدهند.

3 -انفوزيون وريدي آمفوتريسين B بايد طي 4-2 ساعت انجام شود.

4 -مصرف مقادير كامل اين دارو حتي در بيمـاران مبـتلا به عيب كار كليه ضروري است . با ايـن وجـود در صـورت پيشرفت عيب كار كليه بيمار بايد تحت مراقبـت پزشـكي قرارگيرد.

5 -نشت دارو به بافت هاي اطراف رگ ممكن است سـبب بروز تحريك شديد محل تزريق گردد.

6 -براي به حداقل رساندن بـروز ترومبوفلبيـت موضـعي ناشي از انفوزيون وريدي اين دارو، مي توان هپـارين را بـه محلول تزريقي اضافه كرد و يا آمفوتريسين B را يـك روز در ميان تجويز كرد . همچنين مـصرف يـك روز در ميـان آمفوتريسين B احتمال بياشتهايي را كاهش ميدهد.

7 -مقدار مصرف اين دارو بـه صـورت يـك روز در ميـان نبايد بيش از kg/mg 5/1 باشد.

مقدار مصرف:

توجه: مقدار مصرف اين دارو بسته به نوع فرآورده ممكن است تغيير كند . از اين رو، به توصيه هـاي سـازنده حتمـاً توجه شود. بزرگــسالان: آمفوتريــسين B بــه عنــوان ضــدقارچ سيستميك در ابتدا 5 ميليگرم در 20-10 ميلـي ليتـر از محلول تزريقي دكستروز 5 %طي 5-3 دقيقـه در حفـرات بدن چكانده ميشود. سپس 50 ميليگـرم از ايـن دارو در 0-10 ميلي ليتر از محلول تزريقـي، دكـستروز 5 %طـي 5-3 دقيقه هر روز مصرف مـي شـود . از راه تزريـق داخـل نخاعي ابتدا 1/0-01/0 ميلـي گـرم هـــر 72-48 سـاعت تزريق ميشود. اين مقدار برحسب تحمل بيمار بتدريج تـا 5/0 ميليگرم افزايش مي يابد. به صورت انفوزيون وريدي، ابتدا مقدار 1 ميليگرم به عنوان مقـدار آزمايـشي بعـد از رقيـق شـدن بـا 50-20 ميلـيليتـر از محلـول تزريقـي دكستروز 5 %طي 30-10 دقيقه تزريق ميشود. بـه ايـن مقــدار برحــسب تحمــل بيمــار و شــدت عفونــت 10-5 ميليگرم در هـر نوبـت مـي تـوان افـزود . در ايـن صـورت حــداكثر مقــدار مــصرف day/mg 50 طــي دوره 6-2 ساعته ميباشد. شستشوي مثانـه بـا مقـدا ر 5 ميلـي گـرم آمفوتريسين B در 1000 ميلي ليتر آب استريل در روز بـا سرعت h/ml 40 با يك كاتتر به مـدت 10-5 روز ادامـه مييابد. كودكان: به عنـوان ضـدقارچ سيـستميك مقـدار اوليـه day/kg/mg 25/0 از محلول تزريقي وريدي ميشود كه به اين مقـدار مـي تـوان برحـسب تحمـل بيمـار بتـدريج kg/mg 25/0-125/0 هر روز يا يك روز در ميان در هر نوبت افزود. ا

شكال دارويي:

mg 50: Injection For Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد