هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

امپی سیلین - AMPICILLIN

تعداد بازدید : 37981

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي مجاري ادرار، عفونت گوش ميـاني، برونـشيت مـزمن، سـالمونلوز مهاجم و سوزاك مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

 35-50درصـد از دارو از راه خـوراكي جذب ميشود و پس از 1/5-2 ساعت غلظت سـرمي دارو به اوج مي رسد. د ر تزريق عضلاني 1 سـاعت بعـد غلظـت دارو به اوج مي رسد. نيمه عمـر دارو 1-1/5 سـاعت اسـت كه درصورت عيب كار كليه تـا 19 سـاعت ممكـن اسـت افزايش يابد . 75-90درصد دارو به صورت تغيير نيافتـه از راه كليه دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه آلرژيك بـه پنيسيلين ها نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 دربيمـاران مبـتلا بـه عيـب كـار كليـه، در بيماران مبتلا به تب گلاندولار و لوسمي لنفاتيك مزمن و سابقه بيمـ اريهـا ي گوارشـي بـويژه كوليـت وابـسته بـه آنتيبيوتيك بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

 عوارض جانبي :

واكنش هاي حساسيتي مثل كهير، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيمـاراني كـه دچار حـساسيت مفـرط مـي شـوند، بـا مـصرف ايـن دارو گزارش شده است. همچنين، ساير عوارض جانبي اين دارو تهوع، اسهال ، بثورات جلدي ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان آمپي سـيلين بـا داروهـاي خـوراكي جلـوگيري كننـده از بـارداري حـاوي استروژن ممكن است اثر اين دارو ها را كاهش دهد ومنجر به بارداري ناخواسته شود . مصرف همزمان پني سيلينها با متوتركـسات منجـر بـه كـاهش كليـرانس متوتركـسات و درنتيجه مسموميت با اين دارو ميشود.

 نكات قابل توصيه :

1-  آمپيسيلين را بايد با معده خالي مصرف كرد.

 2- دربيمــاران مبــتلا بــه عيــب كــار كليــه بــه كــاهش مقدارمصرف دارو نيازي نيست، مگر اينكه عيب كار كليـه شديد باشد.

 3- درصورت بـروز اسـهال ، بـدون مـش ورت بـا پزشـك از مصرف هرگونه داروي ضداسهال بايد خودداري كرد.

 4- درهنگـام مــصرف آمپــيســيلين از ســاير روشهــاي جلوگيري از بارداري نيز بايد استفاده نمود.

5- درصورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، بـه محـض بيـاد آوردن آن نوبـت بايـد مـصرف شـود، ولـي اگرتقريبـاً زمـان مـصرف نوبـت بعـدي فرارسـيده باشـد، ازمصرف آن نوبت خودداري كرده و مقدار مـصرف بعـدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

 مقدار مصرف:

 خوراكي بزرگـسالان: مقـدار مـصرف ايـن دارو از راه خـوراكي 0/25-1 گرم هر 6 ساعت است كه ترجيحـاً نـيم سـاعت قبل از غذا بايد مـصرف شـود . در درمـان سـوزاك 2-3/5 گرم از د ارو همراه با 1 گرم پروبنسيد در يك نوبت مصرف ميشود. در درمان عفونت مجاري ادرار 500 ميليگرم هر 8 ساعت مصرف ميشود. كودكان: مقدار مصرف در كودكان با سـن كمتـر از 10 سال نصف مقدار مصرف بزرگسالان است. تزريقي بزرگسالان: مقدار مـصرف آمپـي سـيلين از راه تزريـق عضلاني يا وريدي يا انفوزيـون 500 ميلـي گـرم هـر 4-6 ساعت ميباشد كه در درمان مننژيت ايـن مقـدار بيـشتر خواهدشد. در درمان مننژيت همراه با ساير آنتي بيوتيكها مقدار 2 گرم هـر 4 سـاعت بـراي مـدت 5 روز انفوزيـون وريدي ميشود (دوره درمـان بـراي مننژيـت ليـستريايي 10-15 روز است ). در د رمان آنـدوكارديت 2 گـرم هـر 6 ساعت مصرف ميشود كه تـا 2 گـرم هـر 4 سـاعت قابـل افزايش است. كودكان: مقـدار مـصرف آمپـي سـيلين، از راه تزريقـي، دركودكــان باســن تــا 10 ســال نــصف مقــدار مــصرف بزرگسالان است . در درمان مننژيت ليستريايي در نوزادان 50-100 mg/kg هر 6 ساعت و در كودكان 3 ماهـه تـا 12 ساله 100 mg/kg هر 6 ساعت مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Capsule: 250 mg, 500 mg

Suspension: 125 mg/5ml, 250 mg/5 ml

For Injection: 250 mg, 500 mg, 1 g (as (Sodium

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد