هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آميل نيتريت - AMYLNITRITE

تعداد بازدید : 958

موارد مصرف :

آميل نيتريت براي درمان حملات حاد آنژين صدري به كار ميرود، ولي به دليل وجود داروهـا يي با سميت پائين تر، مانند نيتـرات هـا ، كمتـر مورداسـتفاده قرار مي گيرد. اين تركيب عموماً در درمان مـسموميت بـا سيانيد مصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنـين بـه عنـوان داروي كمك تشخيصي در بررسي عملكرد ذخير هاي قلـب استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

به نظر ميرسد كـه اثـر ضـدآنژين آميـل نيتريت در نتيجه كاهش فشار شرياني سيستميك و ريوي و كاهش برونده قلبي بـه دنبـال مـصرف آميـل نيتريـت، ناشي از گشادشدن عروق محيطي باشد. به عنوان پـادزهر مـسموميت بـا سـيانيد، آميـل نيتريـت موجـب تـشكيل متهموگلوبينمي ميگردد. اين ماده با سيانيد تركيب شده و تبديل به تركيب غيرسمي سيانومتهموگلوبين ميشود.

فارماكوكينتيك:

اثر اين دارو طي 30 ثانيه شروع شده و 5-3 دقيقه ادامه خواهد داشـت . متابوليـسم آن كبـدي است و تقريباً 33 %آن از راه كليه ها دفع ميگردد.

هشدارها :

1 -در بيماران سالخورد ه، احتمال بروز كمي فشارخون در حالت ايستاده بيشتر است.

2 -ايـن دارو در كـم خـوني شـديد، خـونريزي مغـزي و ضربات وارده به سر، پركاري تيروئيـد و انفـاركتوس اخيـر ميوكارد بايد با احتياط فراوان مصرف گردد.

عوارض جانبي :

سرگيجه يا منگي هنگـام برخاسـتن از حالت خوابيده يا نشسته، برافروختگـي صـورت و گـردن، سردرد خفيف، تهوع يا استفراغ، نبض سريع و بيقراري بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهـاي پـايين آورنـده فـشارخون و يـا سـاير داروهـاي گشادكننده عروق ، اثر آميـل نيتريـت را تـشديد مـي كنـد . اثرات هيستامين و نوراپي نفرين و استيل كولين در مصرف همزمان با آميل نيتريت كاهش مـي يابـد . داروهـاي مقلـد سمپاتيك اثر آميل نيتريت را كاهش ميدهند.

نكات قابل توصيه:

1 -بيمار بايد آمپول را در ميان دسـتما ل شكـسته و 6-1 بــار آن را استنــشاق كنــد و ســپس درحالــت نشــسته و خوابيده قرارگيرد.

2 -اين دارو قابل اشتعال است.

مقــدار مــصرف:

بـه عنـوان ضـدآنژين، مقـدار 3/0 ميليليتر (يك آمپول ) استنشاق ميشود و مي توان آن را هر 5-3 دقيقه تكرار كرد به عنوان پادزهر مـسموميت بـا سيانيد در صورت لزوم هر 5 دقيقه به مدت 60-30 ثانيـه تا زمان به هوش آمدن استنشاق ميشـود . سـپس فاصـله مقادير مصرف طولاني شده و تـا 24 سـاعت مـصرف دارو ادامه مييابد.

اشكال دارويي :

Inhalation For Solution

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد