هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فاكتور ضد همـوفيلي - ANTIHEMOPHILIC FACTOR

تعداد بازدید : 974

رده بارداری : C

موارد مصرف :

فاكتور ضد همـوفيلي (فـاكتور VIII) براي كنترل وپيشگيري خونريزي، از جمله خونريزي طي اعمـال جراحـي يـا پـس از آن يـا در بيمـاران مبـتلا بـه هموفيلي A مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

فاكتور ضد هموفيلي، يك گليكـوپروتئين درونزاد است كه براي تشكيل لخته و هموستاز ضـروري است. اين فاكتور، يك فاكتور ضـروري بـراي فـاكتور IX است كه سبب فعـال شـدن فـاكتور X در مـسير داخلـي ميشود.

فارماكوكينتيك:

نيمه عمر توزيع دارو 2/4-8 ساعت و نيمه عمر دفع آن 8/4-19/3 ساعت است . زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت پلاسمايي، 10 دقيقـه تـا 2 سـاعت پس از تزريق وريدي است . زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر 1-2 ساعت پس از تزريق وريدي است.

هشدارها :

1- درصورت مصرف مقادير زيـاد يـا مكـرر ايـن فـرآورده دربيماران با گـروه هـا ي خـوني B ،A يـا AB، احتمـال هموليز داخل عروقي رابايد درنظرداشت . لذا انـدازه گيـري هماتوكريت توصيه ميشود.

2- تـشخيص كمبودفـاكتور VIII قبـل از مـصرف ايـن فرآورده بسيار مهم است.

3- اين فرآورده فقط بايد از راه وريدي مصرف شود و قبل از مصرف نيز بايد صاف شود.

4- تعيين نوع و غلظت آنتـي بـادي هـا ي فـاكتور VIII و پيشبيني پاسخ بيمار به درمان با فاكتور ضـدهموفيلي در فواصل منظم ضروري است.

5- تعيين غلظـت فـاكتور VIII بـه منظـور اطمينـان از دستيابي به ميـزان كـافي و حفـظ غلظـت آن در فواصـل منظم ضروري است.

عوارض جانبي :

واكنش هاي آلرژيك از جمله لرز، تـب، افزايش فيبرينـوژن خـون پـس از مـصرف مقـادير زيـاد، بامصرف اين فرآورده گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1- قبل از مصرف، فرآورده خشك و مـايع رقيـق كننـده بايد تادماي اتاق گرم شوند . براي جلـوگيري از ايجـادكف در داخل ويال، مايع بايد به آرامي از ديـواره ويـال اضـافه شود. ازتكان دادن شديد ويال خودداري شود.

2- محلـول آمـاده شـده بايـد طـي 1-3 سـاعت پـس از ساخت مصرف شود.

3- ازسرنگ يكبارمصرف و سو زن فيلتـردار بـراي تزريـق فرآورده بايد استفاده نمود. 

4- درصـورت فرامـوش شـدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بلافاصله بايـد باپزشـك تمـاس گرفـت . در صـورت عـدم دسترسي به پزشك، مقدار معمول را بلافاصله بايد مصرف نمود.

5- درصورت مشاهده كـاهش اثـر درمـاني دارو، بايـد بـا پزشك مشورت نمود، زيراممكن است كاهش اثـر دارو بـه علت تشكيل آنتيبادي ضدفاكتور VIII باشد. 6- ازمصرف فرآورده حاوي ذرات خـارجي و تغييـر رنـگ داده شده، بايد خودداري شود.

مقــدار مــصرف:

در بزرگــسالان و كودكــان، بــراي پيشگيري از خونريزي خودبخود، مقـدار 25-40 IU/kg، سه بار درهفته تزريق مـي شـود . بـراي درمـان خـونريزي درموارد خفيف، 8-15 IU/kg يا مقداركافي براي افزايش غلظت فـاكتور تـا حـدود 20-40 درصـد ميـزان طبيعـي تجويز ميشـود . درصـورت نيـاز، مقدارمـصرف هـر 8-10 ساعت به مدت 1-3 روز تكرار ميشود. در موارد خونريزي متوسط، ابتدا 15-20 IU/kg يا مقداركافي براي افزايش غلظت فا كتور تاحدود 3-50- درصدميزان طبيعي مصرف مــيشــود. ســپس 10-15 IU/kg هــر 8-12 ســاعت برحسب نياز مصرف ميشود. درمـوارد خـونريزي شـديد، ابتدا 30-50 IU/kg يا مقدار كافي براي افزايش غلظـت فاكتور تا 60-100 درصد ميزان طبيعي تجويز مـي شـود ، سپس 20-25 IU/kg هر 8-12 ساعت مصرف ميشـود . براي كنترل هموسـتاز قبـل از جراحـي كـشيدن دنـدان، مقـدار كـافي بـراي افـزايش غلظـت فـاكتور تـا 30-50 درصـدميزان طبيعـي يكـساعت قبـل از جراحـي مـصرف ميشودكه درصورت نياز تكرار ميشـود . در جراحـي هـا ي كوچك، ابتدا 15-20 IU/kg يا مقداركافي براي افـزايش غلظت فاكتور تـا 30-50 در صـدميزان طبيعـي و سـپس 10-15 IU/kg هـر 8-12 سـاعت و درجراحـي بـزرگ, مقدار كـافي بـراي افـزايش غلظـت فـاكتور تـا 50-100 درصـدميزان طبيعـي يكـساعت قبـل از جراحـي مـصرف ميشود. درجراحي بـزرگ مقـدار مـصرف بعـدي بايـد 5 ساعت پس از مقدار مصرف اول باشـد . غلظـت پلاسـمايي حداقل 30درصد ميزان طبيعي بايد به مـدت 10-15 روز حفظ شود.

اشكال دارويي :

For Injection: 250 I, 500 IU

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد