هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آنتی هیستامن دکونژستانت

تعداد بازدید : 1643

موارد مصرف :

اين دارو بـراي بهبـود موقـت احتقـان بينـي و سـينوسهـا، عطـسه و آبريـزش بينـي ناشـي از سرماخوردگي و رينيت آلرژيك مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

كلرفنيرامين با اثر بـر روي گيرنـده هـا ي H1 اثـــرات هيـــستامين را مهـــار مـــيكنـــد. اثـــرات ضدموسكاريني اين دارو تاحدي سبب خشك شدن مخا ط بيني ميشود. فنيل افرين و فنيـل پروپـانولامين بـر روي گيرندههاي الفا آدرنرژيك اثر كرده و با ايجاد تنگي عـروق موجب رفع احتقان ميشود.

فارماكوكينتيك:

كلرفنيرامين و فنيل پروپـانولامين از مجراي گوارشـي بـه خـوبي جـذب ميـشوند . امـا جـذب فنيلافرين زياد نيست . متابوليسم اجـزاء دارو در مجـراي گوارشي و كبد صورت ميگيرد. دفع آنها كليوي است.

هشدارها :

1- در خردسالان عوارض جانبي اين دارو به خصوص اثـر آنتيموسكاريني بيشتر ديـده مـي شـود . در سـالخوردگان احتمال بروز واكنش هاي متناقض مثل تهييج پـذيري نيـز وجود دارد.

2- در ســالخوردگان احتمــال بــروز خــشكي دهــان، عفونتهاي كانديدياز د هاني وهمچنين احتمـال اسپاسـم، توهم و تشنج وجود دارد.

عوارض جانبي :

عوارض شايع آن شـامل غلـيظ شـدن ترشحات نايژه و بروز سرفه هاي خشك ميباشـد . احتمـال بروز تاري ديد، اغتشاش شعور، دفـع دشـوار يـا دردنـاك ادرار، سرگيجه و خشكي دهان وجود دارد.

تــداخلهــاي دارويــي:

احتمــال بــروز تــداخل بــا گليكوزيدهاي قلبي (ديژيتال) وجـود دارد كـه منجـر بـه آريتمــي قلبــي مــيگــردد. كــاهش فــشارخون ناشــي از مسدودكنندههاي گيرنده هاي بتا ميتواند بـا ايـن دارو تـا حدودي مهار شود . مصرف همزمان اين دارو با رزرپين اثر ايـن دارو را كـاهش ميدهـد. مـصرف همزمـان داروهـاي مهاركننــده مونــوآمين اكــسيداز (MAO) بــا ايــن دارو ميتواند باعث تـشديد اثـر موسـكاريني و مـضعف CNS داروهـــاي ضدهيـــستامين شـــده و بـــا افـــزايش اثـــر فنيلپرونولامين باعث طـولاني شـدن و تـشديد تحريـك قلبي گردد. نكات قابل توصيه: 1- احتمال بروز خوابآلودگي يا سرگيجه وجود دارد. 2- براي كاهش عوارض گوارشي، بـا غـذا، آب و يـا شـير مصرف شود. 3- اين دارو ممكن است علائم مسموميت گوشي ناشي از ساليسيلاتها را بپوشاند.

مقدار مصرف :

در بزرگسالان سه تـا چهـار قـرص در روز و در كودكان 6-12 سال حـداكثر 2-3 قـرص در روز مصرف ميشود.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد