هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آپومرفين - APOMORPHINE

ضد پارکینسون

تعداد بازدید :893

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

آپـومرفين بـراي تـشخيص افتراقـي سندرم پاركينسون ايديوپاتيك استفاده ميشود. همچنين براي تشخيص پاسخ دهي سيستم دوپامي نرژيـك در انـواع سندرم پاركينسون بـه كـار مـي رود، تاپاسـخ دهـي بيمـار نسبت به لوودوپا مشخص گردد.

مكانيسم اثـر :

آپـومرفين محـرك قـوي گيرنـده هـاي دوپاميني D2 است كه اثـرات بـاليني و آرماكولوژيـك آن شبيه لوودوپا ميباشد، ولي اثرش سريعتر ايجـاد ميشـود . بهبــودي علائــم پاركينــسون بــا اســتفاده از آپــومرفين، پاسخدهي مثبـت بيمـار بـه لوودوپـا را نـشان مـي دهـد، آپــــــومرفين همچنــــــين بــــــا تحريــــــك در zone tigger chemoreceptor مغز در حـدود چنـد دقيقه ميتواند باعث استفراغ شود.

فارماكوكينتيك:

به منظور جلوگيري از اثر اولين عبور، اين دارو بايد از راه تزري ق زيرجلدي تجويز شود . شروع اثر اين دارو 10-5 دقيقه ميباشد. اين دارو داراي متابوليـسم كبدي و دفع كليوي است. موارد منع مصرف : درموارد ضعف تنفسي بـا CNS ، حساسيت مفرط به اپيوئيـد هـا، نارسـايي كبـدي، شـوك، تشنج يا عدم هوشياري، مشكلات عـصبي -روانـي يـا زوال عقل اين دارو نب ايد مصرف شود . همچنين در صورتي كـه پاســخ ON بــه لوودوپــا بــا اخــتلال حركتــي شــديد و هيپوتوني يا اثرات رواني همراه باشد، استفاده از آپومرفين توصيه نميشود.

هشدارها:

1 -ايـن دارو باعـث تهـوع و اسـتفراغ مـيشـود، لـذا در بيماراني كه مـستعد بـه تهـوع و اسـتفراغ مـي باشـند يـا استفراغ براي آنها خطرناك محسوب ميشـود ، آپـومرفين بايد با احتياط مصرف شود.

2 -درموارد زير بـا احتيـاط تجـويز شـود، بيمـاري هـاي ريوي، قلبي -عروقي و غدد درون ريـز، بيمـاران سـالمند و اتوان، سابقه كاهش فشارخون وضعيتي (درابتداي مصرف دارو بايد مراقبتهاي ويژه مدنظرباشد).

3 -ارزيابي دورهاي عملكرد كبد، كليـه، قلـب و عـروق و سيستم خونساز ضروري است.

4 -درموقع تجويز ايـن دارو بـه همـراه لوودوپـا ابتـدا و سپس هر شـش مـاه يكبـار بـروز كـم خـوني هموليتيـك بررسي شود.

5 -مصرف آن در افراد زير 18 سال توصيه نميشود.

عوارض جانبي :

تهوع واستفراغ، تضعيف دستگاه عصبي مركزي، خواب آلودگي، كاهش فشارخون وضعيتي، افزايش ترشح بزاق و عرق از عوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

اثرات درماني آپـومرفين ممكـن است بوسيله دارو هاي ضدجنون يا سـاير مهاركننـده هـاي دوپامين در CNS مهارشود.

نكات قابل توصيه :

1 -درطول درمان با آپـومرفين بيمـار بايـد تحـت نظـر متخصص ودر بيمارستان باشد.

2 -درتزريقات مكرر، محل تزريق عوض شود.

3 -تجويز خوراكي دومپريدون (20 ميليگرم سه بـار در روز) دوتاسه روز قبـل وحـين تجـويز آپـومرفين (60-30 دقيقه قبـل ازمـصرف آپـومرفين ) بـراي كـاهش عـوارض جانبي آپومرفين توصيه ميشود.

4 -اين فرآورده بايد در 8-2 درجه سـانتيگراد نگهـداري شود.

مقدار مصرف :

بعدازقطع درمان پاركينسون به مـدت يــك شــب، مقــادير تشخيــصي آپــومرفين 1 ،2 ،4 ،5 ميليگرم (حداكثر تا 10 ميليگرم) در فواصل 30 دقيقـه به طور افزاينده و از راه زيرجلدي تزريق شود، تـا حـداقل مقدار مولد پاسخ تعيين گردد. 

اشكال دارويي :

ml/mg 10: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد