هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آپروتينين - APROTININ

تعداد بازدید : 1170

رده بارداری : B

موارد مصرف :

آپروتينين در بيماراني كـه در معـرض خطرشديد ازدست دادن خون در طول عمل جراحي قلب بـاز يـا پـس از آن هـستند و همچنـين در بيمـاراني كـه نگهداري بهينه خون در آنان طي عمل جراحي قلـب بـاز در اولويت مطلق است، مصرف ميشود. اين دارو همچنين در خونريزي هاي مخاطره آميز ناشي از زيـادي پلاسـمين خون (درلوسـمي پروميلوسـيتيك حـاد و پـس از درمـان باداروهاي ترومبوليتيـك و طـي عمـل جراحـي برداشـت تومور بدخيم) مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

آپــروتينين يــك مهاركننــده آنــزيم پروتئوليتيك بوده كه اين اثرخود را بـر روي پلاسـمي ن و كاليدينوژناز (كاليكرئين) اعمال ميكنند.

فارماكوكينتيك:

اين دارو بـه سـرعت پـس از تزريـق وريدي درفضاي خـارج سـلولي، توزيـع مـي يابـد و بـدين ترتيب غلظت پلاسمايي آن به سـرعت كـاهش مـي يابـد . آپروتينين به طور فعال توسـط توبـول هـا ي پروكـسيمال دركليه بازجذب و تجمع مي يابـد . ايـن دارو بـه آهـستگي دركليه متابوليزه ميشود. نيمه عمر اين دارو درمرحله اول پس از مرحله توزيع، تقريباً 150 دقيقه و درمرحله ن هـا يي كه پس از 5 ساعت از مصرف ميباشد، تقريباً 10 سـا عت است. آپروتينين بـه شـكل غيرفعـال ازطريـق ادرار دفـع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود آلرژي نسبت بـه اين دارو، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در مـوارد زيربايـدبا احتيـاط مـصرف شـود :

درمـان قبلـي بـا آپـروتينين و درمـوارد توقـف عميـق و هيپوترميك گردش خون بويژه بيمار ان بـا سـن بيـشتر از 65.

2- تمام مقادير مصرف وريدي آپروتينين، بايد به تنهـايي و ازطريق مسير وريدمركزي باشد.

3- به منظور تعيين احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك بـه تمام بيماران بايد در ابتدا يك مقدار آزمايشي تزريق شود . براي اين منظور، يك ميلي ليتـر از دارو از راه وريـدي، 10 دقيقه قبل از تزريق مقدارمصرف درماني، تزريق ميشود.

4- در بيماراني كه پس از تزريق مقـدار آزمايـشي، دچـار واكنش آلرژيك ميشوند، اين دارو نبايد مصرف شود.

5- در بيماراني كه قـبلاً ايـن دارو را دريافـت نمـود هانـد ، مصرف مجدد آپروتينين (حتي مقدار آزمايـشي ) بايـد بـا احتياط ف راوان صورت گيرد . در صورتي كه آزمايش تعيين حساسيت موفقيت آميز باشـد، تزريـق وريـدي پيـشگيري كننده يـك داروي آنتاگونيـست گيرنـده H1 هيـستامين (مانند ديفـن هيـدرامين ) بلافاصـله قبـل از تزريـق دارو، توصيه ميشود.

6- درطول مصرف، وضـعيت بيمـار ازنظـر بـروز علائـم و نشانههاي آنافيلاكسي بايد به دقت بررسي شود.

عوارض جانبي :

واكنش هاي آلرژيـك (شـامل خـارش، ضعف تنفسي، تاكي كاردي، كاهش فـشارخون و اسپاسـم برونش) و ترومبوفلبيت موضعي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

دارو هاي ضـد انحـلال فيبـرين و داروهاي ترومبوليتيك در صورت مـصرف همزمـان، داراي اثرات آنتاگونيست هستند.

نكات قابل توصيه :

آپروتينين با كورتيكواستروئيدهـا ، هپـارين، تتراسـيكلينهـا و محلـولهـاي مغـذي حـاوي اسيدهاي آمينه يا چربي امولسيونه ناسازگاري دارد.

مقدار مصرف :

اين دارو بايستي بصورت تزريق داخـل وريدي آهسته و يا انفوزيون داخل وريدي مصرف شود . در اعمــال جراحــي قلــب بــاز، يــك دوز اوليــه 2،000،000 واحدي پـس از القـاي بـي هوشـي و قبـل از اسـترنوتومي (sternotomy) (ابتدا بـراي تـشخيص آلرژيـك نبـودن بيمار 50،000 واحدبصورت تزريق داخل وريـدي آهـسته طي چندين دقيقـه تزريـق مـي شـود و سـپس بقيـه دارو بصورت انفو زيون داخل وريـدي طـي 20 دقيقـه مـصرف ميشود). دوز نگهدارنده ازطريق انفوزيون داخـل وريـدي 500،000 واحد درهرساعت ميباشد كه تا خاتمـه عمـل جراحي ادامه مييابد. براي 2،000،000 pump prime واحد، در اندوكارديت سپتيك 3،000،000 واحد به داخل Pump prime اضـافه مـيشـود. در هايپرپلاسـمينميا بصورت تزريق داخل وريدي آهسته و يا انفوزيـون داخـل وريـدي در ابتـدا 500،000-1،000،000 واحـد حـداكثر باسرعت 5 ميلي ليتر در دقيقه تزريق و سـپس در صـورت نياز، 200،000 واحد هر ساعت تـا زمـاني كـه خـونريزي متوقف شود، ادامه مييابد. 

اشكال دارويي :

Injection: 20,000 IU/1 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد