هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ارژینین - ARGININE

تعداد بازدید : 1112

رده باردای : B

موارد مصرف :

درتشخيص ميزان ترشح هورمون رشد از غده هيپوفيز (در بيماري هايي مثل كم كاري كلـي غـده هيپوفيز، كوتولگي ن اشي از كـم كـاري هيپـوفيز، آدنومـاي كروموفــوب، كرانيوفارنژيومــاي بعــد از عمــل جراحــي، هيپوفيز كتومي، ضايعات هيپوفيز، آكرومگالي، ژيگانتيسم و مشكلات مربوط به رشد و قامت) مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

انفوزيون داخل وريـدي دارو غالبـاً باعـث افزايش قابل ملاحظه سطح پلاسـمايي هو رمـون رشـد در افراد با هيپوفيز سالم مـي شـود . ايـن افـزايش در اخـتلال هيپوفيزي تقليل مييابد يا بطور كلي از بين ميرود.

موارد منع مصرف :

درصورت سابقه آلـرژي شـديد و بارداري نبايد اين دارو را مصرف كرد.

هشدارها :

1 -اين دارو براي مقاصـد تشخيـصي اسـت و هيچگونـه كاربرد درماني ندارد.

2 -بدليل هيپرتونيـك بـودن، دارو بايـد وريـدي تزريـق شود.

3 -اگـر آزمـون هيپوگليـسمي انـسولين بيـانگر كمبـود ذخيره هيپوفيز براي هورمون رشد بود، توصـيه مـي شـود آزمون آرژينين براي تائيد پاسخ منفي روز بعد انجام شود . چنانچه بيماري به آزمون آرژينين پاسخ ندهـد بايـد يـك روز بعد آزمون آرژينين انجام شود . بعضي بيماران كـه بـه آرژنين پاسخ مي دهند ممكـن اسـت بـه انـسولين پاسـخ ندهند و بر عكس، ميزان پاسخ مثبـت كـاذب ايـن آزمـون 32 %و ميزان پاسخ منفي كاذب 27 %است.

تفسير آزمون:

سطح پلاسمايي هورمون رشد يا آرژينين بيمار ميزان حداكثر پاسـخ به آرژينين ml/ng ميزان طبيعي ml/ng سالم 30 -10 6-0 نقص هيپوفيز 10 -0 4-0 نتايج آزمون تشخيصي نمايانگر نقص ذخيره هورمون رشد هيپوفيز بايد با يـك آزمـون مجـدد آرژينـين يـا بوسـيله آزمـون هيپوگليـسمي انـسولين تائيـد شـود. بـين انجـام آزمونها بايد يك روز فاصله باشد.

اشكال دارويي :

ml 300 in) l/mOsmol 950% (10: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد