هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ارسنیک تری اکسید -ARSENIC TRIOXIDE

تعداد بازدید : 1171

مـوارد مـصرف:

 اين دارو براي induction of remission and consolidation در لوسمي پروميلوسيتيك حاد استفاده مي شود. اين دارو بــراي بيمــاران مقــاوم بــه درمــان بــا رتينوئيــدها و آنتينئوپلاستيكها يا در بيماراني كه بعد از مـصرف ايـن داروها، بيماري در آنها عود ميكند، استفاده ميشود.

 مكانيـسم اثـر:

 ايــن دارو باعــث ايجــاد تغييــرات مورفولوژيك وتكـه تكـه شـدن DNA كـه از نـشانه هـ اي آپپتوز ميباشد، ميگردد.

 فارماكوكينتيك:

ترياكسيد آرسنيك تحت متابوليـسم شديد كبدي قرار گرفته و عمـدتاً از طريـق متابوليـسم و دفع ادراري از بدن حذف ميگردد.

 موارد منع مصرف:

 ايـــن دارو در صـــورت وجودحساسيت مفرط به آرسنيك نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1-انجام آزمايشات هما تولوژيك و انعقادي، انـدازه گيـري الكتروليتهاي سرم، قند خون و الكتروكارديوگرام حداقل 2 بار در هفتـه در طـي induction و حـداقل 1 بـار در هفته در طي consolidation توصيه ميشود.

 2- اين دارو در بيماران مبتلا به نارسايي كليه با احتيـاط فراوان مصرف گردد.

 عوارض جانبي :

 لكوسـيتوز، نـوتروپني، افـزايش مقـدار آنـزيمهـاي كبـدي، اخـتلالات گوارشـي، خـستگي، ادم، افزايش ميزان قند خـون، كـاهش پتاسـيم خـون ، تنگـي نفـس، سـرفه، بثـورات پوسـتي، خـارش، تـب، سـردرد، پارسـتزي و سـرگيجه از عـوارض جـانبي دارو مـيباشـد. طولاني شـدن فاصـله QT در الكتروكـارديوگرام و سـاير آريتميهاي قلبي ، سندروم فعال شدن لكوسـيت و. مـرگ ناگهاني نيز گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويـي :

ايـن دارو بـا داروهـاي طـولاني كننده فاصله QT الكتروكارديوگرام و همچنين داروهـايي كه باعث ايجاد اختلالات الكتروليتي مـي شـوند، تـداخل دارد.

 نكات قابل توصيه:

 1- در صورت بروز تب، تنگي نفس، افزايش وزن، بارداري و شيردهي بايد به پزشك اطلاع داده شود.

2- پزشك بايد از مصرف همزمان ساير داروها با اين دارو مطلع شود.

 مقدار مـصرف :

 مقـدار مـصرف دارو در بزرگـسالان و كودكــان 5 ســال و بــالاتر، 0/15 mg/kg/day از راه انفوزيون داخل وريدي مي باشد . درمان با اي ن دارو بايد تا زمان وقوع remission يـا تجـويز حـداكثر 60 نوبـت از دارو ادامه يابد . زماني كه دارو براي consolidation بـه كــار مــيرود، 3-6 هفتــه پــس از تكميــل induction، 0/15 mg/kg/day بــراي 25 نوبــت طــي يــك دوره حداكثر 5 هفتهاي تجويز ميشود.

 اشكال دارويي :

%Injection: 0.1

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد