هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسيد آسكوربيك - ASCORBIC ACID

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :933

موارد مـصرف :

ايـن دارو بـراي پيـشگيري و درمـان كمبود ويتامين C مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اسيد آسكوربيك بـراي تـشكيل كـلاژن و ترميم بافت هاي بدن ضروري است . ايـن ويتـامين ممكـن اسـت در بعـضي از واكـنشهـاي اكـسيداسيون و احيـاء دخالــت نمايــد. همچنــين ايــن ويتــامين در متابوليــسمفنيــلآلانــين، تيــروزين، اســيدفوليك، نــوراپينفــرين، هيستامين، آهن و بعـضي از سيـستم هـا ي آنزيمـي دا رو، مصرف كربوهيدرات ها ، سـاخت ليپيـد هـا ، پـروتئين هـا و كارنيتين دخالت داشته و براي عملكرد سيستم ايمنـي و جلوگيري از شكنندگي عروق خوني ضروري است.

 فارماكوكينتيك:

 اسيد آسكوربيك به راحتي از مجـراي گـوارش (ژژونـوم) جـذب مـيشـود. پيونـد ايـن دارو بـه پــروتئين كــم اســت . (25درصــد). متابوليــسم اســيد آســكوربيك كبــدي اســت . ويتــامين C توســط تمــام سلولهاي بدن جذب ميشود. اين ويتامين از كليه، عمدتاً به صورت متابوليت و مقدارخيلي كم نيـز بـصورت تغييـر نيافته دفع ميشود.

 تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان دفروكسامين بـا ويتامين C ممكن است س بب افزايش مس موميت بافت بـا آهن شود.

 مقدار مصرف :

خوراكي مقدارمصرف توصيه شده در روز به صورت زير است شيرخواران و كودكان از بدوتولـد تاسـن 3 سـال 30-40 ميليگرم، سـن 4-10 سـال 45 ميلـي گـرم ، نوجوانـان و بزرگسالان 50-60 ميليگرم، زنان بـاردار 70 ميلـي گـرم ، دردوران شيردهي 90-95 ميلـي گـر م. در درمـان كمبـود ويتامين، مصرف براساس شدت بيماري تعيين ميشود. تزريقي بزرگسالان: براي پيشگيري از كمبود ويتـامين C، بـه عنوان بخشي ازتغذيه تام وريـدي، مقدارمـصرف برحـسب نياز بيمار تعيين وانفوزيون وريـدي مـي شـود . در درمـان كمبودويتامين C، ازراه انفوزيون وريـدي، مقـدا ر مـصرف برحــسب نيــاز بيمــار تعيــين مــيشــود. از راه عــضلاني 100-500 mg/day به مـدت حـداقل 2 هفتـه مـصرف ميگردد. كودكان: دردرمان كمبـود ويتـامين C، از راه انفوزيـون وريـدي مقـدار مـصرف براسـاس نيـاز هـر بيمـار تعيـينميشـود . از راه عـضلاني 100-300 mg/day بـه مـدت حداقل 2 هفته مصرف ميگردد.

 اشكال دارويي :

Effervescent Table: 100 mg

Injection: 100 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد