هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آسپاراژیناز - ASPARAGINASE

تعداد بازدید : 1159

موارد مصرف :

 آسـپاراژيناز در درمـان لوسـمي حـاد لنفوسيتيك بكار ميرود. همچنين در درمان لوسمي حـاد ميلوسيتيك و ميلومنوسيتيك، لنفومـا هـا ي هـوچكيني و غيرهوچكيني و ملانوساركوما مصرف شده است.

 مكانيسم اثر :

 آسپاراژيناز آنزيمي است كه باعث تجزيـه آسپاراژين به اسيدآسپارتيك و آمونياك مي شود. بعضي از سلولهاي بدخيم برخلاف سلولهاي سالم بـدن قـادر بـه سنتز آسپارا ژين نيستند . آسـپاراژيناز در سـنتز پـروتئين، RNA و DNA مداخله ميكند.

 فارماكوكينتيك:

به ميزان خيلـي كـم از سـ د خـوني - مغزي عبـور مـي كنـد . توسـط سيـ ستم رتيكولوانـدوتليال متابوليزه مي شود. نيمه عمر تزريـق عـضلاني آن 39-49 ساعت و تزريق وريدي 8-30 ساعت ميباشد. 23-33 روز بعد از قطع درمان، دارو دوباره در خون ظاهر ميشود.

 مـوارد منـع مـصرف:

در صـورت وجـود يـا سـابقه پانكراتيت نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

در صورت بروز پانكراتيت، درمان با دارو بايد براي هميشه قطع شود.

عوارض جانبي :

واكنش هاي حساسيتي و آنافيلاكـسي، كاهش فاكتور هـا ي انعقـادي پلاسـما، سـميت كبـدي (از جمله تغييرات چربي )، التهاب لوزالمعده، تهوع، استفراغ و دپرسيون CNS از عوارض جانبي مهم و نسبتاً شايع دارو هستند.

 تــداخلهــاي دارويــي:

 دارو بــا وينكريــستين، گلوكوكورتيكوئيــدهــا يــا كورتيكــوتروپين، آلوپورينــول، كولشيسين، متوتركسات، انسولين يـا دارو هـاي خـوراكي كاهشدهنده قندخون تداخل دارد.

 نكات قابل توصيه :

 باتوجه بـه احتمـال بـروز واكـنش حساسيت مفرط به دارو، قبل از اولين تجويز و مواقعي كه يك هفته يا بيـشتر بـين دو تزريـق فاصـله باشـد، انجـام آزمون داخل جلدي توصيه ميشود.

 مقدار مصرف:

 بزرگــسالان: در لوســمي حــاد لنفوســيتيك مقــدار 200 IU/kg/day بــصورت وريــدي بــه مــدت 28 روز مصرف ميشود. 6000 /day بــصورت عــضلاني در 2 كودكــان: IU/m روزهاي 28،25،22،19،16،13،10،7،4 درمـان همـراه بـا وينكريـــستين و پردنيزولـــون بكـــار مـــي رود و يـــا 1000 IU/kg/day بـصورت وريـدي بمـدت 10 روز در بيــست و دومــين روز درمــان همــراه بــا وينكريــستين و پردنيزولون بكار ميرود.

 اشكال دارويي:

Injection: 10,000 IU

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد