هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آتنولول - ATENOLOL

تعداد بازدید : 947

رده بارداری : D

موارد مصرف :

آتنولول در درمان آنژين صدري مزمن، كنتـرل زيـادي فـشارخون (بـه تنهـايي يـا همـراه سـاير داروهاي كاهنـده فـشارخون ) و پيـشگيري از انفـاركتوس مجدد ميوكارد مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

حدود 50-60درصـد دارو از مجـراي گوارش جذب ميشود. پيوند ايـن دارو بـه پـروتئين هـاي پلاسما اندك است . متابوليسم دارو به مقدار كـم در كبـد صورت مي گيرد. نيمه عمر دارو 6-7 سـاعت و زمـان لازم براي رسيدن به اوج اثر 2-4 سـاعت مـي باشـد . 85-100 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از راه كليه دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در شوك قلبي، نارسايي آشكار قلب، بلوك قلبي درجه دو يا سه دهليزي – بطني، براديكاردي سينوسي و كاهش فش ارخون سيستوليك بـه كمتــر از 100 ميلــيليتــر جيــوه (بــراي پيــشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد) نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1- مصرف اين دارو در موارد زير بايد بـا احتيـاط فـراوان صورت گيرد سابقه آلـرژي، آسـم نـايژه اي، آمفيـزم يـا برونـشيت غيـر آلرژيك، نارسايي احتقاني قلب، ديابت، پ ركـاري تيروئيـد، افسردگي رواني يا سابقه ابتلاء به آن.

2- مقدارمصرف اين دارو در سالمندان بايد براساس پاسخ بيمار تعيين شـود، زيـرا از يـك طـرف بـه علـت كـاهش حساسيت اين بيماران به اثـر دارو ممكـن اسـت افـزايش مقدارمصرف لازم باشد و از طرف ديگـر بـه علـت كـاهش توانايي متابوليسم و دفع دارو كاهش مقدارمصرف ممكـن است ضرورت يابد.

3- دربيماران مبتلا به عيـب كـار كليـه، مقـادير مـصرف آتنولول بايد كاهش يابد.

4- درصورت بروز افسردگي ناشي از اين دارو، مـصرف آن بايد قطع شود.

5- اگر بعد از يك دوره درمان طولاني بـا ايـن دارو قطـع مصرف آن ضرورت پيداكند، بايد بتـدري ج و حـداقل طـي سه روز تادوهفته مـصرف دارو قطـع شـود . درطـول ايـن مدت، بيمار بايد از فعاليت هـاي شـديد بـدني پرهيزكنـد تاخطر بروز انفاركتوس ميوكـارد يـا آريتمـي بـه حـداقل برسد. اگرپس از قطع مصرف دارو، علائم قطع مصرف بروز كرد، بايد مصرف دارو را به طور موقت مجدداً شروع نمـود و به دنبال بهبود بيمار، مـصرف دارو را بـا احتيـاط قطـع كرد.

6- درطول مصرف اين دارو، پيگيري عملكرد قلب، تعيين نبض، اندازه گيري فشارخون و ثبت نوارقلبي و اندازه گيري ضربان قلب ضروري است.

عوارض جـانبي :

بـرادي كـاردي علامتـي (سـرگيجه )، اسپاسم برونش (اشكال در تنفس يا خـس خـس سـينه )، نارسايي احتقاني قلب (تورم مچ پا و انـدام هـاي تحتـاني، تنگي تنفس )، افـسردگي روانـي و كـاهش گـردش خـون محيطي (سردي دسـت هـا و پـا هـا ) بـا مـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مقدارمصرف انسولين و دارو هـاي خوراكي پائين آورنده قندخون، هنگام مصرف همزمـان بـا اين دارو بايـد تنظـيم گـردد تـا از كـاهش بـيش از حـد قنـدخون جلـوگيري شـود. در صـورت مـصرف همزمـان داروهاي مسدودكننده گيرنده بتا – آدرنرژيك با دارو هاي مسدودكننده كانال هـاي كلـسيمي يـا كلونيـدين، اثـرات كـاهش فـشارخون ممكـن اسـت تـشديد شـود. مـصرف همزمان دارو هاي مهاركننده مو نوآمين اكسيداز با اين دارو (مانند فورازوليدون و پروكاربازين ) به علت امكان افـزايش شديد فـشارخون، توصـيه ن مـي شـود . درصـورت مـصرف همزمان اين دارو با آمين هاي مقلد سـمپاتيك كـه داراي فعاليت بتا -آدرنرژيك هستند، ممكن اسـت اثـرات هـر دو دسته دارو كـاهش يابنـد . گـزانتين هـا د رصـورت مـصرف همزمان با اين دارو ممكن است موجب مهار اثرات درماني هر دو دسته دارو شـوند . همچنـين، كليـرانس تئـوفيلين افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- هيچ يك از نوبت هاي مصرف اين دارو نبايـد فرامـوش شود، بخصوص اگر روزي يكبار مصرف ميشود.

2- اين دارو، زيادي فشارخون را درم ان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. مصرف آن ممكن است تا پايـان عمـر ضروري باشد.

3- مصرف دارو، حتي در صورت احـساس بهبـودي، بايـد ادامه يابد.

4- درصورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، بـه محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شـود، ولـي اگـر تازمان مـصرف نوبـت بعـدي 8 سـاعت باقيمانـده باشـد، ازمصرف آن نوبـت بايـد خـودداري شـود و مقدارمـصرف بعدي نيز دوبرابر نگردد. 5- دربيماران مبتلا به ديابـت، بامـصرف ايـن دارو علايـم كمــي قنــدخون ممكــن اســت پوشــانده شــد ه ياغلظــت قندخون افزايش يابد يا كاهش قندخون طولاني شود.

6- ازمـصرف بـا سـاير داروهـا، بـه ويـژه داروهـاي مقلـد سمپاتيك كه نياز به نسخه پزشك ندارند، بايد خـودداري گردد.

7- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.

8- به علت احتمال بروز سرگيجه، خواب آلودگي و منگـي، هنگام رانندگي يا كار با وسـايلي كـه نيـاز بـه هوشـياري دارند، بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

در درمان آنژين صدري، ابتدا 50 ميليگرم يكبـار در روز مـصرف مـيشـود كـه پـس از يـك هفتـه، درصورت نياز و تحمل به تدريج تا 100 ميليگرم افزايش مييابد. به عنوان پـائين آورنـده فـشارخون، ابتـدا 25-50 ميليگرم يك يا دوبار در هفته مصرف ميشود كه پـس از دو هفتـــه، در صـــورت نيـــاز و تحمـــل بيمـــار تـــا 50-100 mg/day افزايش مييابد. 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد