هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آتوواکون کلروگوانيد - ATOVAQUONE

تعداد بازدید : 1437

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

ايــن دارو درپيــشگيري و درمــان مالارياي فالسي پاروم غير مخاطره آميز مصرف مي شود.

مـوارد منـع مـصرف:

در صـورت وجـود اخـتلالات هماتولوژيــك از قبيــل كــم خــوني و نــوتروپني، آفــت، اختلالات گوارشـي كـه ممكـن اسـت جـذب ايـن دارو را محدود كند، اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در بيماران مبتلا به نارسايي كليوي بايد با احتياط فراوان مصرف شـود و در صـورت نيـاز بـه مصرف، مقدار مصرف بايد كاهش داده شود.

عوارض جانبي :

بثورات پوستي، سردرد، تب، بي خوابي، عوارض گوارشي مثل تهوع، اسهال و استفراغ، بـالا رفـتن سطح آنزيم هاي كبدي، كـاهش سـديم خـون . از عـوارض جانبي اين دارو هستند.

تــداخلات دارويــي :

متوكلوپراميــد، تتراســايكلين، ريفامپين، آسيكلوير، داروهاي ضد اسهال، بنزوديازپين هـا، سفالوسپورينها، ملين ها، اپيوئيدها و اسـتامينوفن ممكـن است باعـث كـاهش غلظـت پلاسـمايي ايـن دارو شـوند . فلووكسامين متابولي سم كلروگوانيد را متوقف نموده و لـذا كلروگوانيد به متابوليـت فعـال خـود تبـديل نمـي شـود . مصرف كلروگوانيد ممكن است در بيماراني كـه وارفـارين مصرف مي كننـد، منجـر بـه همـاتوري و افـزايش نـسبت پروترومبين شود.

مقدار مصرف :

در درمان مالاريـاي فـالس پـارم غيـر مخاطره آميز، روزانه چهار قرص ( يك گرم آتوواكن و 400 ميلي گرم كلروگوانيد ) به صورت يكجا بـه مـدت سـه روز مصرف مي شود. براي پيشگيري از مالارياي فالسي پـاروم، روزانـه 250 ميلـي گـرم از آتـوواكن و 100 ميلـي گـرم كلروگوانيد مصرف مي شود. پيشگيري بايد 1 تا 2 روز قبل از سفر به منطقه آلوده شروع و در طي اقامـت و تـا 7 روز پس از ترك منطقه ادامه يابد.

اشكال دارويي:

+ Tablet: Atovaquone 250 mg

Chloroguanide HCl 100 mg

+ Tablet: Atovaquone 62.5 mg

Chloroguanide HCl 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد