هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آتراکوریوم بسیلات - ATRACURIUM BESYLATE

شل كننده عضلاني اسكلتي

تعداد بازدید :889

موارد مصرف :

آتراكوريـوم بـه عنـوان داروي كمـك بيهوشي براي شل كردن عضلات و تسهيل كنتـر ل بيمـار طي تنفس مصنوعي مكانيكي مصرف مي شـود . همچنـين براي لوله گذاري داخـل نـاي و جراحـي هـائي كـه نـسبتا طولاني مدت بوده و شل شدن عـضلات در آنهـا ضـرورت دارد، به كـار ميرود. همچنـين در درمـان كـاهش شـدت انقباضات عضلاني ناشي از حملات تشنجي مـصرف شـده است.

 مكانيسم اثر :

 آتراكوريوم با استيل كولين در اتـصال بـه گيرندههاي كولينرژيـك صـفحه محركـه انتهـاي ي رقابـت كرده و با مهار انتقال عصبي، پاسخ صفحه محركه انتهـاي ي به استيل كولين را كاهش ميدهـد و باعـث فلـج عـضلات اسكلتي ميشود.

 فارماكوكينتيك:

نيمه عمر دفع دارو 20 دقيقه اسـت . زمان رسيدن به حـداكثر اثـر دارو 1/7-10 دقيقـه اسـت . دفـع دارو كليـوي و صـفراوي اسـت. بعـدازتزريق دارو در بيهوشي متعادل، 25درصد پاسخ پرشي عـضلات در 45- 35 دقيقه و 95درصد پاسخ در 60-70 دقيقـه بـه حالـت عادي بـاز ميگـردد . دربيهوشـي متعـادل 30 دقيقـه و در بيهوشي استنشاقي 40 دقيقـه بعـد از شـروع هوشـياري، 95درصد پاسخ عضلاني به حالت عادي بازميگردد.

 هشدارها:

1- با محلولهـاي قليـايي (مثـل بـاربيتورات تزريقـي)مخلوط نشود . چون غيرفعـال شـده و رسـوب مـي نمايـد . همچنين بامحلول رينگرلاكتات رقيق نشود . چون تخريب دارو سريعتر صورت ميگيرد.

 2- دربيمـاراني كـه آزادشـدن هيـستامين ممكـن اسـت خطرناك باشد، بيماري عصبي -عضلاني، اختلالات شـديد الكتروليت يـا كارسـينوما، مقـدار مـصرف دارو ، بـه دليـل افزايش انسداد عصبي - عـضلاني و مـشكل در هوشـيابي، بايد كاهش يابد . مصرف زياد دارو ممكن است باعـث آ زاد شدن ناگهاني هيستامين شود.

 3- تزريق سريع داخل وريدي ويا مقادير زياد دارو ممكـن است باعث آزاد شدن ناگهاني هيستامين شود.

 4- مصرف مقادير بيش از حد دارو ممكن است منجـر بـه ضعف مدا وم تنفسي يا آپنه وكلاپس قلبـي عروقـي شـود . براي به حداقل رساندن خطر مصرف بيش از حد ، توصـيه ميشود از تحريك كننده اعصاب محيطي، بـراي پيگيـري پاسخ بيمار به دارو استفاده شود.

 عوارض جانبي :

 كاهش فشار خون، قرمز شدن پوسـت، گلودرد و لارنگواسپاسم از عـوارض جـانبي مهـم و نـسبتاً شايع دارو ميباشند.

 تـداخلهـاي دارويـي:

دارو بـا آمينوگليكوزيـدهـا، بـيحـسكننـدههـاي موضـعي تزريقـي، كاپرئومايـسين، لينكومايسين، پلي ميكسينها، پروكائين آميد، كينيـدين و اپيوئيدها تداخل دارد.

 نكات قابل توصيه:

1- دارو از راه وريدي تزريق شـود . چـون از راه عـضلاني ممكن است باعث تحريك بافت شود.

 2- دارو اثر شناخته شد هاي روي هوشـياري يـا آسـتانه درد ندارد . بنابراين به عنـوان داروي كمكـي در جراحـي، بايد مقدار كافي از داروي بيهوشي در دسترس باشد.

 3- در هيپوترمي، طول و شدت اثر دارو افزايش مييابد.

 4- دارو نمـيتوانـد مـانع براديكـاري ناشـي از بيهـوش كنندهها يا ضد درد هاي مخدر شود . لـذا بـا مـصرف تـوام آتراكوريوم، براديكار دي ممكن است بروز كند . مصرف دارو در بيماران قلبي مبتلا به تاكيكاردي، كم خطر است.

 5- مقـدار مـصرف دارو در صـورت مـصرف همزمـان بـا بيهوش كننده هاي عمومي مثل اتر، انفلوران و ايزوفلـوران بايد به 33-50درصد كاهش يابد يا مقدار مصرف آن بايـد توسط يك تحريك كننده اعـصاب محيطـي تعيـين شـود . ميزان اين كاهش با هالوتان كمتراست.

 مقدار مصرف:

 بزرگسالان: ابتدا به صورت وريـدي 0/4-0/5 mg/kg يادر بيماراني كه آزاد شدن هيستامين در آنهـا خطرنـاك است 0/3-0/4 mg/kg تزريق آهسته ويـا درنوبـت هـا ي منقسم دريك دقيقه مصرف مي شـود . دربيمـاراني كـه بـا انفلوران يا ايزوفلـوران ب يهـوش شـد هانـد 0/35 mg/kg- 0/25 تزريـق مـيشـود. ميـزان ايـن كـاهش بـاهالوتـان كمتراست. درمورد بيمـاراني كـه بـه منظـور لولـه گـذاري داخل ناي تحـت بيهوشـي متعـادل، سوكـسينيل كـولين دريافــت كــرده انــد ، مقــدار 0/3-0/4 mg/kg تزريــق ميشود. درصورت استفاده از بيهوش كننده قوي تر مقـدار كمتري دارو موردنياز است . اثرات سوكسينيل كولين كه بااستفاده از يك تحريك كننده اعصاب محيطي اندازه گيـري ميشود، قبل ازمصرف آتراكوريوم بايد از بين رفتـه باشـد . بــه عنــوان مقــدار مــصرف مكمــل بــه صــورت وريــدي 12-45 ،0/08-0/1 mg/kg دقيقه بعد از مـصرف اوليـه بكار ميرود. سپس هر 15-25 دقيقه برحـسب نيـاز و يـا انفوزيون وريدي به ميزان 0/3-0/5 mg (پس از برطـرف شــدن اثــر مــصرف وريــدي اوليــه دارو ) بكــار مــيرود. دربيهوشــي متعــادل 0/009-0/1 mg/kg/min بكــار ميرود تازماني كه ميزان بلوك عصبي -عضلاني به دسـت آيد. سپس سرعت انفوزيون براسـاس نيـاز و پاسـخ بيمـار تنظـــيم مـــي شـــود. عمومـــاً بيمـــاران بـــه مقـــادير 0/005-0/009 mg/kg/min پاسخ ميدهند . درحاليكـه بعــــضي بيمــــاران بــــه 0/002 mg/kg/min و يــــا 0/015 mg/kg/min نيــاز دارنــد. دربيمــاراني كــه بــا انفلوران يا ايزوفلوران بيهوش شدهاند ميزان انفوزيـون بـه 33% كاهش مي يابد و درموار دي كـه از هالوتـان اسـتفاده شود اين كاهش كمتر است . در باي پس قلبـي بـه دليـل هيپوترمي سرعت انفوزيون تا 50% كاهش مييابد. كودكان: دركودكان يك ماهه تا دوساله كه بـا هالوتـان بيهوش شده باشند ابتدا 0/3-0/4 mg/kg ودر كودكـان دوساله و بالاتر مقدار مصرف مثل بزرگسالان اس ت. دفعات مصرف مقدار نگهدارنده ممكن است بيشتر از بزرگـسالان باشد.

 اشكال دارويي :

, Injection: 25 mg/2.5 ml , 50 mg/5 ml

2 mg/ml

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد