هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آتروپین - ATROPINE

متفرقه

تعداد بازدید :1265

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

آتـروپين در درمـان اسپاسـم پيلـور، اسپاسـم مجـراي گوارشـي، همـراه بـا مـرفين دردرمـان اختلالهـا ي اسپاسـمي مجـاري صـفر اوي، قـولنج كليـه، درمان قاعدگي دردناك و شب ادر اري، براي كاهش تنوس عضلات روده هنگام عكسبرداري، براي كـاهش ترشـحات بزاق و ترشحات دستگاه تنفسي پـيش از بيهوشـي، بـراي جلـوگيري از بـرادي كـاردي و ايـست سينوسـي و كمـي فشارخون ناشي از سوكسينيل كولين، به عنوان پادزهر در درمان مسموميت با مهاركنندههاي كولين استراز از جمله ســموم ارگــانو فــسفره، همــراه بــا نئوســتيگمين يــا پيريدوستيگمين در رفع آثار مسدد هاي عصبي – عضلاني و در بيماري پاركينسون مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو اثر استيل كولين بر گيرنده هـاي موسـكاريني را مهـار مـي كنـد و بنـابراين مـيتوانـد روي عضلات صاف، گيرنده هاي پـس عقـد ه اي ميوكـارد، گـره سينوسي و دهليزي و دهليـزي – بطنـي، غـدد مترشـحه برون ريز، حركت دستگاه گوارش و تنوس ميزناي و مثانه تاثير بگذارد . با همين مكانيسم به عنوان پـادزهر نيـز بـه كارميرود. اثر ضدسرگيجه حقيقي و پاركينـس ون آن نيـز به دليل همين اثر در مغز ميباشد. در مجموع، مقادير كم آتروپين موجب مهار ترشـحات بـزاق و بـرونش و تعريـق مـيشـود در حـالي كـه تجمـع دارو موجـب گـشادشدن مردمك ها و افزايش سرعت ضربانات قلب ميگردد.

فارماكوكينتيك:

آتروپين براحتـي از دسـتگاه گـوارش جذب ميگردد و در كبد متابوليسم آنزيمي ميشود. ايـن دارو در تمام بدن انتشار مي يابد و براحتي از سد خوني – مغزي عبور مي كند. طول مدت اثر آن بسيار كوتاه است و 30-50درصد دارو از راه كليه ها دفع ميگردد. نيمه عمـر حذف آتروپين از بدن 2/5 ساعت ميباشد. مواردمنع مصرف : اين دارو د ر گلوكوم با زاويه بـسته نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- نــوزادان و كودكــان بــه عوارضــي ســمي آتــروپين حساسترهستند. واكنشهاي پارادوكسال در ايـن بيمـاران در مقادير مصرف بالا ممكن است مشاهده شود.

2- به دليل كاهش عرق، دماي بدن افزايش مييابد.

3- احتمال بروز هيجان و تحريك پذيري در سالخوردگان با مقادير درماني وجود دارد، همچنـين احتمـال نارسـايي حافظه اي در اين بيماران وجود دارد.

4- اين دارو در آريتمـي قلبـي، نارسـايي احتقـاني قلـب، فقدان تنوس دستگاه گوارش، احتباس ادرار، بزرگ شـدن پروستات، كوليت اولسراتيو، بارداري و شيردهي و گلوكوم بايد با احتياط فراوان مصرف گردد.

عوارض جانبي :

يبوست، خشكي دهان، بينـي، گلـو يـا پوست و اشكال در بلع، گشاد شدن مردمك هـا، دوبينـي، برادي كاري و سپس تـاكي كـاردي و كـاهش تعريـق بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا گلوكوكورتيكوئيدهـا و هالوپريـدول مـي توانـ د فـشارداخل چــشم را افــزايش دهــد. درصــورت مــصرف همزمــان بــا داروهاي آنتي هيستامين و ساير دارو هاي ضدموسـكاريني، ديسوپيراميد، فنوتيازين ها و دارو هـا ي ضدافـسردگي سـه حلقهاي اثرات آنتي موسكاريني تشديد مـي شـود . مـصرف همزمان اين دارو با دارو هاي ضدمياسـتن ي سـبب كـاهش هرچه بيشتر تحرك روده ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- پس از مصرف دارو از قرار گرفتن در محيطهاي گرم و از پرداختن به فعاليت بدني شديد بايد خودداري گردد.

2- احتمال ايجاد اختلال ديد يا حساسيت به نـور وجـود دارد.

3- احتمال بروز خشكي دهان، بيني يا گلو وجود دارد.

4- تزريق وريدي آتروپين بايد به آهستگي صورت گيرد.

مقدار مصرف :

تزريقي

بزرگسالان:

به عنوان ضدموسكاريني، مقـدار 0/4-0/6 ميليگرم هر 4-6 ساعت ب ه صـورت عـضلاني، وريـدي يـا زيرجلدي تزريق ميگردد. به عنوان ضـد آريتمـي 0/4-1 ميليگرم هر 1-2 ساعت، حداكثر تا 2 ميليگـرم ، تزريـق ميشود. براي جلوگيري از ترشح بيش از حد بزاق ، مقـدار 0/2-0/6 ميلــيگــرم هــر 0/5-1 ســاعت قبــل از اعمــال جراحي، 0/6-1/2 ميليگرم بـه طـور همزمـان بـا تزريـق 0/5-2 ميليگـرم نئوسـتيگمين بـه صـورت وريـدي و در مسموميت كورار براي مهاركنندههاي كولين استراز مقدار 2-4 ميليگرم ت زريـق وريـدي مـي گـردد . سـپس مقـدار 2 ميليگرم هر 20-30 دقيقه تازمان برطرف شدن علائـم موسكاريني و يا بروز علائم مسموميت با آتـروپين تزريـق ميگردد.

كودكان:

بـراي درمـان ايـست قلبـي و بـرادي كـاردي سينوسي، مقدار مقدار0/02 mg/kg از راه وريدي تزريق ميگردد. مصرف دارو در صورت نياز هر 15 دقيقه ممكـن است تكرار شود . براي جلـوگيري از ترشـح بـيش از حـد بـزاق و ترشـحات مجـاري تنفـسي پـيش از بيهوشـي در كودكان، مقدار 0/01 mg/kg تزريق عضلاني يـا وريـدي ميشود. بين 0/1-0/6 ميليگرم تزريق ميشود. به عنـوان پــادزهر مهاركننــدههــاي كــولين اســتراز م قــدار اوليــه 1 ميليگرم تزريق وريدي يا عـضلاني مـي شـود و سـپس مقــادير 0/5-1 ميلــيگــرم هــر 20-30 دقيقــه تزريــق ميگردد.

خوراكي

بزرگـسالان:

مقـدار 0/3 – 1/2 ميلـي گـرم هـر 4-6 ساعت مصرف ميشود.

كودكان:

مقـدار 0/01 mg/kg تـا حـداكثر 0/4 ميلـي گرم هر 4-6 ساعت مصرف ميشوداشكال دارويي :

Tablet: 0.5 mg

 

,Injection: 0.5

2 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد