هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آزیترومایسین - AZITHROMYCIN

تعداد بازدید : 36905

موارد مصرف :

آزيترومايسين در درمـان عفونـت هـا ي مجاري تنفسي، التهاب گوش مياني، عفونت هاي پوسـت و بافــتهــاي نــرم، عفونــتهــاي تناســلي بــدون عواقــب كلاميديايي و التهـاب غيـر گ ونوكـوكي پيـشابراه مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

فراهمــي زيــس تي ايــن دارو از راه خوراكي 40درصد است . جذب دارو همراه با غذا در شكل كپسول (نه قرص ) كاهش مي يابد. اوج غلظت سـرمي دارو تا 2 ساعت بعد حاصل ميشود. اين دارو به طور وسيع در بافتها منتشر ميشود، به طوري كه غلظت آن در بافت ها بيش از پلاسما خواهدبود . اين دارو به مقدار كـم در كبـد متابوليزه و بقيه به صورت تغيير نيافته عمدتاً از راه صـفرا دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود نارسايي كبد، اين دارو نبايد مصرف شود. هشدارها: درصورت ابتلاي بيمار به بيماري كبـدي يـا كليوي، تاكي كاردي بطنـي و پـورفيري بايـد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود.

عـوارض جـانبي:

تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال، احـساس ناراحتي در شكم، كهير، بثورات جلدي و ساير واكنش هاي آلرژيك، كاهش برگـشت پـذير قـدرت شـنوايي (بامقـادير زيــاد) يرقــان انــسدادي، عــوارض قلبــي، واكــنش هــاي حساسيت به نور، هپاتيت، سندرم اسـتيونس -جانـسون و نفريت از عوارض گزارش شده اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

اين دارو نيز مانند اريترومايـسين با تعدادي از داروها تداخل دارد. نكات قابل توصـيه : بهتـر اسـت ايـن دارو (بـه ويـژه كپسول آن ) با معده خالي مـصرف شـود ، ولـي درصـورت بروز تحريك گوارشي مي توان دارو را با غـذا نيـز مـصرف نمود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

اين دارو به طـور معمـول بـه مقـدار 500 ميليگرم يك بار در روز براي 3 روز مصرف مـي شـود . در درمان عفونت هاي تناسلي كلاميديايي و عفونـت مجـاري ادراري غير گونوكوكي يك گرم بـه صـورت مقـدار واحـد مصرف ميشود.

كودكــان:

بــراي كودكــان بــا ســن بــيش از 6 مــاه 10 mg/kg يك بار در روز براي 3 روز يـا براسـاس وزن كودك به ترتيب زير مصرف ميشود براي وزن 15-20 كيلوگرم - مقدار 200 ميليگرم، بـراي وزن 26-35 كيلوگرم - مقدار 300 ميليگـرم ، بـراي وزن 36-45 كيلوگرم - مقدار 400 ميليگرم (اين مقادير يـك بار در روز براي 3 روز مصرف ميگردند).

اشكال دارويي :

,Powder For Suspension: 100 mg/5 ml

(200 mg/5 ml (as Dihydrate

(Capsule: 250 mg (as Dihydrate

(Tablet: 250 mg (as Dihydrate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد