هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آليکوم - Alicom

تعداد بازدید : 707

موارد مـصرف :

ايـن فـرآورده در زيـادي فـشارخون، زيادي چربي خون، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبـوز بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

سير احتمالاً با اثر مستقيم روي عـضلات صاف ديواره عروق باعث وازوديلاتاسـيون عـروق محيطـي ميگردد. همچنين ممكـن اسـت از طريـق فعـال كـردن نيتريك اكـسايد سـنتتاز باعـث افـزايش توليـد نيتريـك اكسايد و درنتيجه پايين آمدن فشارخون گردد . اثـر سـير در كاهش كلسترول و تري گليسيريد احتمالاً ازطريق مهار آنزيمهاي كليدي سنتز كلسترول و اسيد هاي چرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كو آنـزيم A) CoA-HMG ( و استيل كوآكرب وكسيلاز ظاهر مـي شـود . سـير همچنـين باعث تنظيم فسفوليپيد هاي پلاسما و ديواره سلولي شـده و موجب كاهش ميزان LDL, VLDL و افزايش ميزان HDL ميگردد. سير با افزايش فعاليـت فيبرينـوليتيكي، افزايش زمان انعقاد و وقفه تجمع پلاكتـي از ايجـاد لختـه جلوگيري مينمايد. اجزاء فرآور ده: اين فرآورده حـاوي 100 ميلـي گـرم پودرسير (sativum Allium (در هر قرص ميباشد.

مواد موثره :

تيوآلليل ها و مشتقات آنها نظيـر آليئـين، آليـــــسين، آجـــــوئين، ديآلليـــــلديســـــولفايد و ديآلليلتريسولفايد.

موارد منع مصرف :

اين فرآورده در افراد حـساس بـه سير، افراد مبتلا به ز خمهاي حاد دستگاه گوارش و دوران شيردهي نبايد مصرف شود. هشدارها مـصرف زيادسـير ممكـن اسـت باعـث خـونريزي پـس از جراحي گردد. سير ممكن اسـت موجـب انقباضـات رحمـي گـردد، ايـن موضوع درصورت مصرف سير در زنـان بـاردار بايـد مـورد توجه قرارگيرد.

عوارض جـانبي :

مـصرف ايـن فـرآورده ممكـن اسـت اختلال گوارشي (نظيـر سـوزش معـده، تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال، احـساس سـيري و دردهـاي شـكمي)، سـردرد، خستگي، سرگيجه و دردهاي عضلاني ايجاد نمايد. در افراد حـساس واكـنش هـا ي آلرژيـك ماننـد درماتيـت تماسي و حملات آسم نيز گزارش شده است. تداخلهاي دارويي : در بيماراني كه تحـت درمـان بـا ساليسيليك اسيد و ساير دارو هاي ضـد انعقـاد، دارو هـا ي ضد التهـاب غيـر اسـتروئيدي و دارو هـا ي پـايين آورنـده قندخون ميباشند بايد با احتياط مصرف شود.

مقدار مصرف :

روزي 3 بار، هر بار 2-1 قـرص بعـد از غذا مصرف شود.

اشكال دارويي :

Tablet. C.S

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد