هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آمينو اسيد - Amino acid

تعداد بازدید : 903

موارد مصرف :

 اين فرآورده در پيشگيري از دفـع ازت يا درمان تعـادل منفـي آن (درمـواردي كـه تغذيـه از راه خوراكي مقدور نباشد، در اختلال جذب معـده اي-رودهاي پروتئين و در موارد نياز شديد به پـروتئين ) و از راه وريـد مركزي همراه با دكستروز هيپرتونيك در بيماران مبتلا به فقر غذايي شديد يـا در مـوارد نيـاز دراز مـدت بـه تغذيـه تزريقي بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 اسيد هاي آمينه توليد پـروتئين موردنيـاز براي تشكيل اجزاي سـاختماني بـدن را افـزايش، ميـزان تجزيـه پـروتئين راكـاهش و التيـام زخـم را نيـز تـسريع ميكنند.

 فارماكوكينتيك:

ايـن فـرآورده در بيمـاران مبـتلا بـه نارسايي شديد كليوي، امراض شديد كبدي، آنـسفالوپاتي يا اغماي كبدي و زيادي آمونياك خون نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

-1 كاربرد اين فرآورده درصورت وجـود عيـب كـار كبـد ممكن است سبب برهم خوردن تعادل اسيد هـا ي آمينـه، آلكالوز متابوليك، ازتمي پـيش كليـوي، زيـادي آمونيـاك خون، بيحسي و اغماء گردد.

 2- انفوزيــون خيلــي ســريع مخلــوط اســيدآمينه - كربوهيدرات ممكن است موجب بروز زيـادي قنـد خـون، وجود گلوكز در ادرار و سندرم هيپراسمولار گردد.

 3- در صــورتي كــه مقــدار BUN از حــد طبيعــي بعدازمصرف غذابيشتر شد، بايد انفوزيون را قطع نمود.

 4- در بيماران مبتلا بـه نا رسـايي قلـب، از تحميـل بـار اضافي برگردش خون بايد خودداري شود.

عوارض جانبي :

فلبيت و ترومبوز ممكن است در محل تزريق يا در طول رگ پيش آيد . تهوع، تب و برافروختگـي پوست و بندرت سرگيجه، عـرق مفـرط، بثـورات پـاپولار، اسيدوز و آلكالوز متابوليك، كمي فسفات و كلسيم خـون، پوكي استخوان، وجود گلوگز در ادرار، ديورز اسموتيك، از دست رفتن آب بدن، زيادي حجم خون، كمـي واجهـشي قندخون، كمي يا زيـادي ويتـامين هـا و زيـادي آمونيـاك خون و عدم تعـادل الكتروليـت بـا مـصرف ايـن فـرآورده گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويي :

 مصرف همزمان اين فـرآورده بـا تتراسيكلين، باعث كاهش اثر آمينواسيد ميشود. اين دارو را نبايد بطور همزمان و همراه با خون انفوزيون نمود.

 نكات قابل توصـيه :

 بمنظـور حفـظ تزريـق در وريـد محيطـي، محلـول آمينواسـيد را بايـد بـا محلـول رقيـق دكستروز (5 يا 10درصد) مخلوط نمود و همراه امولسيون چربي بكار برد.

 مقــدار مــصرف:

 بــه منظــور حفــظ پــروتئين 1-1/7 g/kg/day همـراه بـا الكتروليـتهـا از راه وريـد محيطي تزريق ميگردد. درصورت نياز به تزريق در وريـد مركزي، معمولاً نيم ليتر از محلول آمينواسيد و نـيم ليتـر محلول تزريقـي دكـستروز 50درصـد بـا الكتروليـت هـا و ويتامينها در مـدت 8 سـاعت تجـويز مـي شـود . سـرعت انفوزيون وريدي حدود 2 ml/min ميباشد.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد