هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اندروژل - AndroGel

هورمونها و ضدهورمونها

تعداد بازدید :2709

رده بارداری : X

موارد مصرف :

اندروژل(تستوسترون) در درمان كمبود آندروژن ناشــي از هيپوگناديــسم اوليــه، تــاخير بلــوغ در مــردان، سرطان پستان، كم خوني، تاخير در رشد و ميكروسفالوس به كار برده ميشود.

مكانيسم اثر :

اندروژل(تستوسترون) و دي هيدروتـستوسترون بـا اتصال به گيرنده هاي خاصي در هسته سلول نسخه برداري را آغاز كرده و در نهايت سـبب افـزايش سـاخت پـروتئين ميشوند.

فارماكوكينتيك:

نيمه عمر اندروژل(تستوسترون) انانتات حـدود 10-15 روز اســـت. متابوليـــسم دارو كبـــدي بـــوده و متابوليتها عمدتاً در ادرار ترشح ميشوند . به دليل وجـود چرخه كبدي – رودهاي مقداري از دارو از طريـق مـدفوع دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجـود سـرطان پـستان در مردان، سرطان پروستات، نارسايي قلب، بيمـاري هـا ي قلبي- كليوي حاد، خيز، عيب كار كبد، سابقه انفاركتوس ميوكارد، افزايش كلسيم خون و بزرگـي پروسـتات نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- در كودكان و نوجوانـان درحـال رشـد خطـر انـسداد پيش از بلوغ اپي فيزهاي استخواني، بلوغ جنـسي زودرس درمردان و بروز ص فات ثانويه جنسي مردانه در زنان وجود دارد. رشد استخوان بايد هر شش ماه توسـط راديـوگرافي دست و مچ كنترل شود. 2- در افراد مسن احتمال افزايش خطر بزرگي يا سرطان پروستات بامصرف دارو وجود دارد.

3- در مردان احتمال ايجاد اوليگواسپرمي، آزواسپرمي و ناباروري طي درمان با مقادير مصرف زياد وجود دارد.

4- در بيماري هاي كبدي، قبلي و كليوي، بيمـاري هـا ي ايسكميك قلب، زيادي فشارخون، صرع، ميگرن و متاستاز استخوان دارو بايد با احتياط تجويز شود.

عوارض جانبي :

احتبـاس سـديم همـراه ادم، افـزايش كلسيم خون، افزايش رشد استخوان، نعـوظ غيرطبيعـي و مداوم آلت تناسلي، بلوغ زودرس و انسداد اپي فيـز قبـل از بلوغ در مردان، بروز صفات ثانويه جنسي مردانه در زنـان، توقف اسپرماتوژنز در مردان، نامنظم شـدن دوره قاعـدگي درزنان و تحريك پذيري مثانه يا عفونت دستگاه ادراري در مردان از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

به دليـل افـزايش اثـر دارو هـا ي ضدانعقاد در مصرف همزمان بـا آنـدروژن هـا مقـادير ايـن داروها بايد براساس زمان پروترومبين تنظيم شود . تنظيم مقدار مصرف دارو هاي ضدديابت و انسولين نيز بـه دليـل كاهش قندخون لازم ميباشـد . مـصرف همزمـان دارو بـا داروهاي هپاتوتوكسيك، سبب افزايش بروز سميت كبدي ميشود. مصرف مقادير زياد آندروژن ها به همراه هورمـون رشد انسداد اپيفيزها را پيش از بلوغ، تسهيل ميكند.

نكات قابل توصيه :

1- كارسينوماي هپاتوسـلولار و نئوپلاسـماي كبـدي بـا مـصرف مقـادير بـالا و دورههـاي درمـاني طـولاني مـدت گزارش شده است.

2- در درمان طولاني مدت احتمـال ايجـاد نابـاروري در مردان وجود دارد.

مقدار مصرف :

در درمان هيپوگناديسم مقدار مـصرف اوليـه 250 ميلـيگـرم هـر 2-3 هفتـه و ميـزان مـصرف نگهدارنده 250 ميليگرم هر 3-6 هفته از طريـق تزريـق آهسته داخل عضلاني ميباشد. در درمان سرطان پـستان 250 ميليگرم هر 2-3 هفته يكبار تجويز ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: Testosterone Enantate

100 mg/ml, 250 mg/ml

Capsule: Testosterone Undecanoate 40 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد