هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

باكلوفن - BACLOFEN

تعداد بازدید : 1610

رده بارداری : C

موارد مصرف :

بـاكلوفن دردرمـان اسپاسـم شـديد و مزمن عـضله ارادي و بـه منظـور كـاهش تعـداد و شـدت حملات درد عصب سه قلو در بيماراني كه قادر به تحمـل كاربامازپين نيستند يا به اثرات آن مقاوم ميباشند، مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

باكلوفن احتمالاً درسطح نخاع عمل كرده و عبور بازتاب تك سيناپـسي و چنـد سيناپـسي را مهـار ميكند و بـه وسـيله هيپرپـولاريزه كـردن انتهـاي رشـته عــصبي آوران، مــانع از آزادشــدن واســطههــاي محــرك احتمالي (اسيد گلوتاميك و اسيد آسـپارتيك ) مـي گـردد . اين دارو بر نواحي فوق نخاعي نيز ممكن است اثر بگذارد.

فارماكوكينتيك:

جذب بـاكلوفن سـريع و زيـاد اسـت . سرعت و ميزان جذب با افزايش مقدار مصرف ممكن است كاهش يابد . متابوليسم آن كبدي است و فقط حدود 15% مقدار مصرف متابوليزه مي شـود . دفـع آن كليـوي اسـت . حدود 40% مقدار مصرف معمولاً طي 6 ساعت وكـل دارو طي 3 روز ازبدن دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در درمان بيماران مبـتلا به مشكلات عـروق مغـزي، پاركينـسون، فلـج مغـزي يـا تروماي حاصـل از مـشكلات مغـزي و زخـم معـده نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- درطول درمـان بـا بـاكلوفن خطـر بـروز مـسموميت CNS كه منجر به توهمات، اغتـشاش شـعور، افـسردگي رواني يـا سـاير آشـفتگي هـا ي روانـي يـا تـسكين مفـرط ميشود، در سالمندان بيشتر است.

2- دربيمـاران مبـتلا بـه اخـتلالات كليـوي، كبـدي يـا تنفسي اين دارو بايد با احتياط مصرف شود. عوارض جانبي : عوارضي مثـل ادرار خـون آلـود و تيـره رنــگ، دردقفــسه ســينه، مــسموميت CNS، درماتيــت، واكنشهاي آلرژيك و غش كردن (سنكوپ) بامصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان بـاكلوفن بـا داروهاي ضد افسردگي سه حلقـه اي سـبب افـزايش اثـر باكلوفن، با داروهاي ضدفشار خون منجر بـه افـزايش اثـر كاهنده فشار خـون، بـا خـواب آورهـا باعـث افـزايش اثـر سداتيو، با مهار كنندههاي ACE باعث افزايش اثر ضدفشار خون و با ليتيوم باعـث افـزايش اثـر بـاكلوفن مـي گـردد . باتوجه به اينكه باكلوفن ممكن است سـبب افـزايش قنـد خون شود مقدار مصرف دارو هاي خـوراكي پـايين آورنـده قند خون و انسولين درصورت مصرف همزمان با بـاكلوفن بايد تنظيم گردد.

نكات قابل توصـيه :

درموقـع مـصرف دارو از مـصرف ساير داروهاي مضعف CNS بايد اجتناب شود.

مقدار مصرف :

در درمان اسپاسم و درد عصب سه قلو ابتدا 5 ميليگرم سه بار در روز مصرف مي شود. سپس هر 3 روز يكبار 15 mg/day به مقدار مصرف اضافه مي شود (به هرنوبت مصرف دارو 5 ميليگرم) تا پاسخ مناسـب بـه دســت آيــد . بيــشينه مقــدار مــصرف در بزرگــسالان 80 mg/day ميباشد. دربعضي از بيماران ممكـن اسـت مقادير بيشتري مورد نياز باشد. 

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg, 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد