هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بكلومتازون - BECLOMETHASONE

تنفسی

تعداد بازدید :1460

مــوارد مــصرف :

بكلومتــازون بــه عنــوان درمــان پيشگيرنده در بيماران مبتلا به آسم نـايژه اي مـزمن بكـار ميرود. همچنين به صورت اسپري بيني در موارد درمـان و پيــشگيري از رينيــتهــاي آلرژيــك فــصلي و دائمــيو پوليپهاي بيني مصرف ميشود.

 مكانيــسم اثــر:

بكلومتـازون بـه خـاطر مهـار ترشـح فــاكتورهــاي رشــد و ســايتوكاين هــا از لنفوســيتهــا، ائوزينوفيلها، ماكروفاژ ها، فيبروبلاست ها، و ماست سل هـا اثـر ضـدالتهابي قـوي دارد. همچنـين بـا كـاهش ترشـح موكوس در مجاري تنفسي مقـدار و ويـسكوزيته خلـط را كاهش ميدهد.

 فارماكوكينتيك:

بكلومتازون سريعاً از ريـه هـا ، مخـاط بيني و مجراي گـوارش جـذب مـي شـود . حـدود 10-25 درصد داروي مصرفي به ريه ها ميرسد و بقيـه در د هـان و گلو رسوب كرده يا بلعيده ميشود. متابوليسم دارو عمـدتاً سريع و ازطريق كبد ميباشد ولـي بخـشي نيـز در كليـه، ريه، يا ساير بافت ها متابولي زه ميشـود . دفـع آن ازطريـق مدفوع يا كليهها صورت ميگيرد.

 موارد منع مصرف :

در تـسكين حمـلات آسـم نبايـد مصرف شود.

 عوارض جانبي :

درصورت استفاده از مقادير زياد (روزانه بيش از 1/5 ميليگرم) امكان مهار غده فوق كليوي وجود دارد. ايجاد كانديدياز دهاني، تحليل استخوان، ائوزينوفيلي ريوي و ازدياد حساسيت تاخيري نيـز در مـورد ايـن دارو گزارش شده است. در مورد اسپري بيني : سـردرد، خـون دمـاغ، زخـم گلـو و ايجاد زخم در مخاط بيني ميتواند روي دهد.

 نكات قابل توصيه:

-1نحوه صحيح مصرف آئروسل هاي استنـشاقي بايـد بـه بيمار آموزش داده شود.

 2- جهت جلوگيري از خشن شـدن صـدا، التهـاب گلـو و ايجاد كانديدياز، بعد از هر بار مـصرف دهـان بايـد بـا آب شسته شود.

 درمورد اسپري بيني:

1- درطــول مــصرف اســپري بينــي از واكــسيناسيون خودداري شود، مگر با نظر پزشك.

 2- در صــورتيكه در عــرض 3 هفتــه بهبــودي در علائــم حاصل نشد با پزشك تماس گرفته شود.

 3- سر اسپري را در داخل سوراخ بيني درجهـت مخـالف تيغه مياني بيني قراردهيد.

 مقدار مصرف:

 اسپري دهاني بزرگسالان: مقدار مصرف معمول 84-100 ميكروگـرم (2 پــاف اســپري ) 3 تــا 4 بــار در روز و يــا 168-200 ميكـــــروگرم (4 پاف اسپري ) 2 بار در روز ميباشـد . در آسمهاي شديد 504-800 ميكروگرم (حـدود 12 تـا 16 پاف اسپري ) در روز تجويز ميشود وبراساس پاسخ بيمـار، مقدار مصرف، بتدريج كاهش داده ميشود. كودكان: دركودكان زير 6 سال ميزان مصرف دارو دقيقاً تعيـين نـشده اسـت. در كودكـان 6-12 سـال 42-100 ميكروگرم دارو (1 تا 2 پـاف اسـپري ) 3 تـا 4 بـار در روز استفاده شده و يا 168-200 ميكروگرم (4 پـاف اسـپري) 2 بار در روز استفاده ميشود. در كودكان، استفاده روزانـه بــيش از 10 پــاف اســپري (500 ميكروگــرم) توصــيه نميشود.

اسپري بيني بزرگسالان: 100 ميكروگرم (2 پاف )، 2 بـار در روز در داخل هر سوراخ بيني يا 50 ميكروگرم (1 پاف )، 3-4 بـار در روز در داخل هر سوراخ بينـي . حـداكثر دوز روزانـه 8 پاف در روز ميباشد. كودكان (بزرگتر از 6 سال): مشابه بزرگسالان.

 اشكال دارويي :

Nasal Inhaler: 50 mcg/puff

Oral Inhaler: 50, 250 mcg/puff

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد