هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بنزوكـائين - BENZOCAINE

تعداد بازدید : 1666

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

بنزوكـائين بـراي تـسكين اخـتلالات خفيف پوستي نظير آفتاب سوختگي، بريدگي هاي جزئـي، سوختگي ها، خراشيدگي ها و يـا سـاير زخـم هـاي جزئـي، نيش يا گزش حشرات و تماس با پيچـك سـمي، مـصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

بنزوكائين مانند ساير بي حس كننده هاي موضعي با تثبيت برگشت پذير غشاء سلولهـاي عـصبي و در نتيجه كاهش نفوذپذيري آن به يـون سـديم، شـروع و هدايت امواج عصبي را متوقف ميكند.

فارماكوكينتيك:

درميان بي حس كننده هـاي موضـعي بنزوكائين حداقل جذب پوستي را دارد . ايـن دارو توسـط كولين استراز پلاسما و همچنين در كبد متابوليزه شـده و از راه كليه ها دفع ميگردد. مـدت اثـر آن 30-45 دقيقـه ميباشد.

هشدارها :

1- بنزوكائين در شيرخواران و كودكان كم سـن بايـد بـا احتياط فراوان مصرف شود، زيرا افـزايش جـذب پوسـتي ناشي از مصرف بيش از حد اين دا رو ممكن است منجر به بروز متهموگلوبينمي گردد.

2- افراد حساس به PABA ، پـارابن هـا و پـارافنيلن دي آمين ممكن است به اين دارو نيز حساس باشند.

عوارض جانبي :

احتمال بروز حـساسيت بـا بنزوكـائين بيشتر از ساير بـي حـس كننـده هـاي موضـعي مـي باشـد . عوارض جانبي دارو شامل سميت ناشي از جذب سـريع و وسـيع از موضـع، ناسـازگاري فـردي، حـساسيت مفـرط وياكاهش تحمل بيمار نسبت به دارو ميباشد.

تداخلهاي دارويي :

مهاركننـده هـاي كـولين اسـتراز ممكن است متابوليسم بنزوكائين را بـه تـاخير بياندازنـد . بنزوكــائين ممكــن اســت بــا فعاليــت ضــدميكروبي سولفوناميدها مقابله نمايد.

نكات قابل توصيه :

1- ازمصرف اين دارو در نـواحي وسـيعي از پوسـت و يـا مخاط (بويژه نواحي آسيبديده) بايد خودداري شود.

2- احتياط لازم براي ممانعت از ورود دارو به داخل چشم معمول گردد.

مقدار مصرف :

به مقدار لازم سه تا چهـار بـار در روز روي موضع ماليده شود.

اشكال دارويي :

%Ointment: 5

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد